Odluka o komunalnom redu

Na temelju članka 104. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 68/18, 110/18, 32/20) i članka 28. Statuta Općine Baška Voda (GL.br. 10/09, 12/12, 6/13, 11/13, 2/17 – proč. tekst, 4/18, 3/20) i, članka 34. Poslovnika Općinskog vijeća (Gl. br. 10/09, 6/13, 11/13, 2/17 – proč. tekst 4/18, 3/20), Općinsko vijeće Općine Baška Voda na svojoj 22. sjednici održanoj dana 16. ožujka 2021. god. donijelo je

 

O D L U K U

O KOMUNALNOM REDU OPĆINE BAŠKA VODA

 

 

I. OPĆE ODREDBE

 

 

Članak 1.

Ovom se odlukom propisuje komunalni red i mjere za njegovo provođenje radi uređenja naselja, održavanja čistoće, način uređenja i korištenja površina javne namjene i zemljišta u vlasništvu jedinice lokalne samouprave za gospodarske i druge svrhe, uključujući i njihovo davanje na privremeno korištenje, građenje građevina koje se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole i glavnog projekta te održavanje reda na tim površinama, sakupljanja, odvoza i postupanja sa sakupljenim komunalnim otpadom, uklanjanja snijega i leda, te uklanjanja protupravno postavljenih predmeta na javnim površinama Općine Baška Voda.

Uvjeti korištenja javnih parkirališta, javnih garaža, nerazvrstanih cesta i drugih površina javne namjene za parkiranje vozila uređuju se posebnom odlukom.

Pojmovi u tekstu ove Odluke koji imaju rodno značenje jednako se odnose na muški i ženski rod.

Članak 2.

 Pojedini pojmovi u smislu ove odluke imaju sljedeće značenje:

1. Javne površine su površine u općoj uporabi, dostupne neograničenom broju korisnika, pod jednakim uvjetima, a prema namjeni razlikuju se:

            - javno prometne površine su nerazvrstane ceste, trgovi, pješački prolazi, pješačke zone, pješačke staze, parkirališta, javne garaže, nogostupi, stajališta vozila javnog prijevoza, javna stubišta i slične površine;

            - javne zelene površine su površine s vegetacijom (travnjaci, staze, zemljišni pojas uz javno prometne površine na kojem je zasađeno zelenilo, zeleni otoci, zelene površine uz objekte javne namjene, te odmorišta i staze koje su sastavni dijelovi zelenih površina) korištenje kojih je namijenjeno svima i na kojima se osim biljnog materijala može nalaziti dječja igrališta, fontane, vodoskoci, javna rasvjeta, zidići te ostali sadržaji;

            - ostale površine su površine uz sportske objekte, rekreacijske objekte, sakralne objekte i tome slično, objekte koji su namijenjeni za javne priredbe, otvorene tržnice, groblja, sajmišta, dječja igrališta i slični prostori.

             - pomorsko dobro u općoj upotrebi je morska obala te prirodne i uređene morske

plaže, koje nisu dane u gospodarsko korištenje, već se nalaze u općoj upotrebi.

2. Pokretna naprava je lako prenosivi objekt koji služi za prodaju raznih artikala ili obavljanje određenih usluga, prezentiranje prodajnog asortimana ispred zanatskih i drugih poslovnih objekata, organiziranje zabave i manifestacija za vrijeme blagdana i spomendana, obljetnica, sportskih događanja, promidžbe i drugih manifestacija, informativni ormarići za besplatnu opskrbu građana novinama, štandovi, automati i naprave za prodaju pića, napitaka i sladoleda, konditorskih i snack proizvoda, hladnjaci za sladoled, bankomati, naprave za pokretnu prodaju, peći, automati i drugi objekti za pečenje plodina, automobili kao nagradni zgodici, objekti za promidžbene ili druge namjene, otvorene terase (stolovi, stolice, cvjetne vaze, suncobrani, pokretne ograde, podesti), samostojeće montažno-demontažne nadstrešnice i druga oprema postavljena na javnoj površini za potrebe ugostiteljskih objekata u svrhu organiziranja otvorenih terasa ispred ugostiteljskih objekata, cirkuski šatori, lunaparkovi, zabavne radnje, vage za vaganje ljudi i slično.

3. Kiosk je tipski objekt lagane konstrukcije koji se može u cijelosti ili u dijelovima prenositi i postavljati pojedinačno ili u grupi, maksimalne površine do 15 m2, a služi za obavljanje ugostiteljske, trgovačke, uslužne, humanitarne i druge djelatnosti.

4. Komunalni objekti, uređaji i drugi objekti u općoj uporabi su javna rasvjeta, obavijesna ploča, ormarić, pano s planom naselja, odnosno s oznakom kulturnih dobara ili s oznakom turističkih i sličnih objekata, nadstrešnica na stajalištu javnog prometa, javni sat, javni zahod, javni zdenac, vodoskok, fontana, hidrant, javna telefonska govornica, samostojeći telekomunikacijski ili elektro razvodni ormari, poštanski sandučić, spomenik, skulptura, spomen-ploča i tome slično.

5. Zaštitne naprave su tende, roloi, zaštitne rešetke, kamere, alarmni uređaji i slični predmeti koji se postavljaju na pročelja zgrada.

6. Plakati su oglasi, letci i slične objave reklamno-promidžbenog ili informativnog sadržaja.

7. Reklame su reklamne zastave, reklamna platna (na građevinskim skelama, ogradama i građevinama u rekonstrukciji,gradnji ili radovima održavanja), transparenti, reklamni ormarići, oslikane reklamne poruke (na zidovima građevina, ogradama, stupovima, tendama, prometnicama i slično), reklamni natpisi, naljepnice, letci i drugi predmeti koji služe djelatnosti reklamiranja, osim reklamnih panoa.

8. Reklamni panoi su reklamni stupovi (totemi i slično), putokazni panoi, pokretni reklamni panoi, osvijetljene reklamne vitrine (citylight), reklamne ploče na građevinama u kojima se ne nalazi poslovni prostor djelatnost ili proizvod kojeg se oglašava, reklamni panoi na stupovima javne rasvjete, veliki reklamni panoi - samostojeći ili na objektima, reklamni uređaji, konstrukcije i slično.

9. Ploča sa natpisom je ploča sa imenom i podacima o registraciji pravne ili fizičke osobe koja se nalazi na fasadi objekta u kojem se nalazi sjedište ili poslovni prostor te pravne ili fizičke osobe, a koja se ne smatra reklamnim panoom. Ista se u pravilu postavlja s desne strane glavnog ulaza u objekt.

10. Vanjski dijelovi zgrade su pročelja, izlozi, balkoni, terase, ulazna i garažna vrata, prozori, žljebovi, krovovi, dimnjaci, klime, antene i tome slično.

11. Privremene građevine su montažni objekti i drugi objekti koji se postavljaju za potrebe sajmova i javnih manifestacija i prigodnog uređenja naselja.

12. Parkovna oprema je oprema koja se postavlja na javne zelene površine i dječja igrališta, a namijenjena je igri djece ili rekreaciji građana (ljuljačke, tobogani, klupe, parkovna ogradica, stupići, sprave za „street work out“ i tome slično).

II. UREĐENJE NASELJA

Članak 3.

Naselja na području općine Baška Voda (u daljnjem tekstu: Općina) moraju biti uređena.

Pod uređenjem naselja, u smislu ove odluke, smatra se uređenost javnih površina kojima upravlja Općina i drugih površina u općoj uporabi kao i površina kojima upravljaju fizičke i pravne osobe, a osobito uređenost; - vanjskih dijelova zgrada; - dvorišta, živica, zelenih površina i ograda uz zgradu; - ploča s imenom naselja, ulica, trgova, te pločica s kućnim brojem zgrada; - izloga; - zaštitnih naprava; - ploča sa imenom i podacima o registraciji pravne ili fizičke osobe; - plakata, jarbola za zastave, reklamnih i drugih zastava, natpisa, reklama i reklamnih panoa; - privremenih građevina za sajmove i javne manifestacije; - kioska; - pokretnih naprava; - komunalnih objekata, uređaja i drugih objekata u općoj uporabi; - sportskih objekata, sportsko-rekreacijskih centara i sličnih objekata; - kolodvora, parkirališta, tržnica, groblja, - neizgrađenog građevinskog zemljišta uz javnu površinu.

 1.Vanjski dijelovi zgrada

Članak 4.

Vanjski dijelovi zgrade moraju biti održavani i uredni.

Vlasnik, korisnik, odnosno upravitelj zgrade dužan je neodržavane i neuredne vanjske dijelove zgrade obnoviti i održavati tako da se obnovljeni dijelovi zgrade uklapaju u cjeloviti izgled zgrade.

Zabranjeno je djelomično uređivanje pročelja više stambenih zgrada, koji pripadaju istom ulazu.

Zabranjeno je pisati grafite, poruke i slično te na drugi način uništavati vanjske dijelove zgrade.

Članak 5.

Vlasnik, odnosno korisnik zgrade dužan je odmah otkloniti oštećenja vanjskih dijelova zgrade (fasada, vanjski zatvori, oluk ili pokrov postojeće zgrade) koji nisu nosiva konstrukcija,  a zbog kojih postoji opasnost za život, zdravlje ili imovinu ljudi, sukladno posebnim propisima o gradnji i građevinskoj inspekciji.

Vlasnik, odnosno investitor zgrade u gradnji mora u roku dvije godine od početka gradnje zgradu privesti svrsi, te urediti fasadu i postaviti vanjske otvore na istoj sukladno Članku 7. ove Odluke.

Članak 6.

Na vanjskim dijelovima zgrade vidljivima s javne površine može se držati cvijeće i ukrasno bilje, a iznimno klimatizacijski uređaji, antene i drugi predmeti.

Sukladno stavku 1. ovog Članka, komunalno redarstvo može naložiti uklanjanje klimatizacijskih uređaja, antena i drugih predmeta ako procijeni da navedeno narušava estetiku mjesta.

Članak 7.

Zgrada koja svojim izgledom, zbog oštećenja ili dotrajalosti vanjskih dijelova, nagrđuje opći izgled ulice i naselja mora se urediti u roku dvije godine od dana izdanog Rješenja od strane komunalnog redarstva Općine Baška Voda.

Vanjski dijelovi zgrade mogu se rasvijetliti, ali isključivo pojedinačnim svjetlima koji ne ometaju noćni život susjeda, te sigurno odvijanje prometa.

2. Izlozi, natpisi, reklame i plakati

Članak 8.

Izlog, izložbeni ormarić i slično ( u nastavku teksta: izlog ) služi izlaganju robe i mora biti tehnički i estetski oblikovan, odgovarajuće osvijetljen i u skladu s izgledom zgrade i okoliša.

Korisnik izloga dužan je izlog držati urednim i čistim.

Korisnik izloga ne smije u izlogu držati ambalažu ili skladištiti robu.

Izlozi noću moraju biti rasvijetljeni.

Rasvjetljenje izloga mora biti izvedeno tako da izravno ne obasjava prometnu površinu.

Zabranjeno je uništavati izloge, te po njima ispisivati poruke, obavijesti, crtati, šarati i na drugi način prljati ili nagrđivati. Iznimno, dopušteno je na izlozima isticati privremene obavijesti o prigodnim i sezonskim sniženjima.

Vlasnik, odnosno korisnik poslovnog prostora kojeg ne koristi dužan je izlog toga prostora prekriti neprozirnim materijalom ili na drugi način onemogućiti uvid u unutrašnjost poslovnog prostora.

Vlasnik, odnosno korisnik izloga dužan je oštećenja izloga ukloniti bez odgode, odnosno najkasnije u roku od 5 (pet) dana od nastanka oštećenja.

Komunalni redar rješenjem će narediti vlasniku, odnosno korisniku izloga uklanjanje oštećenja iz stavka 2. ovog članka u najkraćem roku.

Zabranjeno je izlaganje robe izvan izloga, odnosno poslovnog prostora ( na vrata, prozore, okvire izloga, pročelja zgrada i slično ).

Iznimno komunalno redarstvo može posebnim rješenjem odobriti odlaganje robe van izloga i na drugim mjestima.

Članak 9.

Pravne i fizičke osobe na poslovnu prostoriju u kojoj posluju ističu ime pod kojim sudjeluju u pravnom prometu ( u nastavku teksta: tvrtka) u skladu s posebnim propisima.

Osobe iz stavka 1. ovog članka moraju tvrtku održavati čistom i čitljivom.

Pravne i fizičke osobe dužne su ukloniti tvrtku postavljenu na poslovnu prostoriju u kojoj se ulazi neposredno s javne površine, u roku od 15 dana od prestanka obavljanja djelatnosti odnosno prestanka korištenja poslovnog prostora.

Ukoliko pravne i fizičke osobe ne uklone tvrtku u roku iz stavka 3. ovog članka, ona će se ukloniti preko treće osobe na njihov trošak.

 

 

 

 

Članak 10.

Vlasnik, odnosno korisnik poslovnog prostora može na ulično pročelje objekta u kojem koristi poslovni prostor postaviti natpis s imenom poslovnog subjekta, obrta, imenom poslovnog prostora ili obavijest o djelatnosti koju obavlja u poslovnom prostoru ( u nastavku teksta: natpis).

Natpis mora biti tehnički i estetski oblikovan, uredan, a ispisani tekst jezično ispravan.

Vlasnik, odnosno korisnik poslovnog prostora iz stavka 1. ovog članka dužan je ukloniti natpis u roku 15 dana od prestanka obavljanja djelatnosti, odnosno prestanka korištenja poslovnog prostora.

Ukoliko vlasnik, odnosno korisnik poslovnog prostora iz stavka 3. ovog članka ne ukloni natpis u roku 15 dana, on će se ukloniti preko treće osobe na njihov trošak.

Članak 11.

Plakati, oglasi, reklame, transparentni i slične objave reklamno promidžbenog ili informativnog obilježja (u nastavku teksta: plakat) mogu se postavljati samo na mjestima koja su određena za tu namjenu i uz dozvolu Općine Baška Voda.

Izgled, obujam, karakteristike reklama te zone i mjesta postavljanja istih donosi načelnik posebnom odlukom.

Iznimno, za određene manifestacije, komunalni redar može odobriti isticanje plakata i na drugim mjestima.

Zabranjeno je postavljati plakate na mjestima koja nisu za to namijenjena, a osobito na pročeljima zgrada, ogradama, stupovima javne rasvjete i telefonskim govornicama.

Za takvo postavljanje prekršajno je odgovoran organizator priredbe ili manifestacije čija se priredba, manifestacija ili proizvod oglašava ( pravna ili fizička osoba ).

Troškove uklanjanja plakata i čišćenja mjesta na kojima ne smiju biti postavljeni snosi organizator priredbe ili manifestacije, odnosno pravna ili fizička osoba čija se priredba, manifestacija ili proizvod oglašuje.

Članak 12.

Vlasnici, odnosno korisnici tvrtke, natpisa, reklama i plakata moraju ih održavati čistima, urednima i ispravnima, a dotrajali se moraju obnoviti, odnosno zamijeniti.

Zabranjeno je predmete iz stavka 1. ovog članka prljati, onečišćivati ili uništavati.

Članak 13.

Na području Općine Baška Voda postavlja se turistička signalizacija na mjestima koja odredi općinski načelnik Općine Baška Voda  uz savjetodavno mišljenje Turističke zajednice nadležne za predmetno područje.

3. Uređenje ograda, zelenila, dvorišta i sličnih površina

 

Članak 14.

Ograda u vlasništvu pravnih i fizičkih osoba mora biti izrađena tako da se uklapa u okoliš, gdje je to moguće od ukrasne živice, te mora biti postavljena na način da ne ometa sigurnost prometa.

Šiljci i slično mogu se postavljati samo kao dopuna postojeće ograde, na visinu iznad 1.8 m, tako da ne predstavljaju opasnost od ozljeda.

Na području općine Baška Voda zabranjeno je postavljanje tzv. bodljikave žice.  Ogradu u vlasništvu pravnih i fizičkih osoba vlasnik, odnosno korisnik dužan je održavati urednom, a ogradu od ukrasne živice dužan je redovito orezivati tako da ne seže preko regulacijske linije na javnu prometnu površinu, da ne smeta prolaznicima i ne ometa promet.

Dvorišta stambenih i poslovnih zgrada – građevina uz javne površine moraju se održavati čistim i urednim.

U dvorištima zgrada-građevina zabranjeno je držati otpad i dotrajale stvari.

Članak 15.

Vlasnici, odnosno korisnici zelenih površina, posuda sa ukrasnim biljem uz poslovne i stambene objekte, kao i vlasnici neizgrađenog građevinskog zemljišta i drugih sličnih površina uz javne površine, dužni su ih održavati, redovito kositi travu, rezati živicu, uklanjati šikaru, smeće, građevinski otpad, rezati suhe grane drveća, te uklanjati stabla i granje drveća koja ugrožavaju sigurnost ljudi i imovine na javnim površinama, te sprječavaju preglednost prometne signalizacije i javne rasvjete.

Ako se zelena površina uredno ne održava komunalni redar naredit će njihovom vlasniku, odnosno korisniku da se uklone uočeni nedostaci.

Ukoliko vlasnici, odnosno korisnici zelenih površina u ostavljenom roku ne postupe sukladno nalogu komunalnog redara ti će se nedostaci ukloniti preko treće osobe na trošak vlasnika odnosno korisnika.

Članak 16.

Fizička ili pravna osoba koja upravlja ili gospodari športskim, rekreacijskim i drugim sličnim objektima, park-šumama, spomen-područjima, grobljima, plažama, obalom mora i drugim sličnim površinama mora ih održavati urednima, čistima i redovito održavati zelenu površinu unutar tih prostora, te brinuti za njezinu zaštitu i obnovu.

Vlasnici individualnog stambenog objekta, vlasnik ili korisnik poslovnog objekta, škole, bolnice, crkve, samostana i slično, obvezatan je osigurati obnovu, uređenje, održavanje i zaštitu zelene površine na zemljištu koje pripada objektu, odnosno zelenim površinama koje su u okviru ograđenog okoliša objekta.

Vlasnik ili korisnik stambene zgrade s ograđenim okolišem kojemu je onemogućen slobodan pristup i korištenje od strane drugih građana, obvezatan je osigurati održavanje i zaštitu zelene površine na zemljištu koje služi redovitoj upotrebi i predstavlja okoliš zgrade. Fizička ili pravna osoba koja upravlja površinama iz stavka 1.,2. i 3. ovog članka mora objekte i uređaje na njima održavati urednima i ispravnima.

Fizička ili pravna osoba koja se koristi ili upravlja površinama i objektima iz stavka 1. ovog članka mora, na vidnom mjestu, istaknuti odredbe o održavanju reda, čistoće, zaštite zelenila i slično. Ukoliko osoba iz stavka 1. ovog članka ne ispuni obvezu održavanja i zaštite zelene površine, isto će izvršiti komunalni redar na njegov trošak.

4. Pokretne naprave, kiosci, štandovi, reklame i druge naprave na zemljištu u vlasništvu pravnih i fizičkih osoba

Članak 17.

Pokretne naprave, kiosci, štandovi, reklame i druge naprave na zemljištu u vlasništvu pravnih i fizičkih osoba mogu se postavljati samo na onim mjestima na kojima se zbog toga neće stvarati suvišna buka, nečistoća, ugrožavati sigurnost prometa, te na mjestima na kojima se neće umanjiti estetski i opći izgled toga mjesta.

Pokretne naprave, kiosci, štandovi iz stavka 1. ovog članka koji služe za prodaju pojedinih artikala na području općine Baška Voda moraju biti unificirani.

Odobrenje za postavljanje pokretne naprave, kioska, reklame i drugih naprava na zemljištu u vlasništvu pravnih i fizičkih osoba daje Komisija za dodjelu javnoprometnih površina na privremeno korištenje na području Općine Baška Voda

Zabranjeno je postavljanje pokretne naprave, kioska, reklame i drugih naprava na zemljištu u vlasništvu pravnih i fizičkih osoba bez odobrenja ili suprotno odobrenju Komisije za dodjelu javnoprometnih površina na privremeno korištenje na području općine Baška Voda.

Komunalni redar rješenjem može narediti uklanjanje pokretne naprave, kioska, štanda, reklame i slično koja nema dozvolu za postavljanje od strane Općine Baška Voda te se isti moraju ukloniti od strane vlasnika.

Ukoliko vlasnici, odnosno korisnici pokretne naprave, kioska, štanda, reklame i slično u ostavljenom roku ne postupe sukladno nalogu komunalnog redara, isti će se ukloniti preko treće osobe na trošak vlasnika odnosno korisnika.

Vlasnici pokretne naprave, kioska, reklame i drugih naprava na zemljištu u vlasništvu pravnih i fizičkih osoba moraju ih održavati urednima i ispravnima.

Uz zahtjev za postavljanje pokretne naprave, kioska, reklame i drugih pokretnih naprava potrebno je priložiti dokaz o pravu korištenja površine (dokaz o vlasništvu zemljišta, suglasnost vlasništva zemljišta i sl.), skicu ili fotografiju naprave, tehnički opis, fotomontažu naprave ili objekta te potvrdu Upravnog odjela za proračun i financije, Općine Baška Voda o plaćanju dospjelih obveza.

 

5. Uređenje javnih zelenih površina

Članak 18.

Javne zelene površine moraju se redovito održavati, tako da svojim izgledom uljepšavaju naselje i služe svrsi za koju su namijenjene. Pod održavanjem javne zelene površine smatra se posebice:

 • sadnja i uzgoj biljnih nasada,
 • podrezivanje stabala i grmlja,
 • okopavanje i plijevljene grmlja i živice,
 • košnja trave,
 • gnojenje i prihranjivanje biljnog materijala koji raste u nepovoljnim uvjetima (drvoredi i slično),
 • uklanjanje otpalog granja, lišća i drugih otpadaka,
 • održavanje posuda sa ukrasnim biljem u urednom i ispravnom stanju,
 • preventivno djelovanje na sprječavanju biljnih bolesti, uništavanje tih biljnih štetnika, te kontinuirano provođenje zaštite zelenila,
 • održavanje pješačkog puta i naprava na javnoj zelenoj površini (oprema) u urednom stanju (ličenje i popravci klupa, košarica za otpad, popločenja i slično),
 • postavljanje zaštitne ograde od prikladnog materijala, odnosno živice na mjestima ugroženim od uništavanja,
 • postavljanje ploča s upozorenjima za zaštitu javne zelene površine,
 • obnavljanje, a po potrebi i rekonstrukcija zapuštene javne zelene površine, uređenje i privođenje namjeni neuređenih javnih zelenih površina.

Članak 19.

Javne zelene površine održava i uređuje  pravna osoba ili fizička osoba – obrtnik kojoj je Općina Baška Voda poslove uređenja i održavanja povjerila ugovorom.

6. Komunalni objekti i uređaji u općoj uporabi

Članak 20.

Komunalni objekti, uređaji i drugi objekti u općoj uporabi (u daljnjem tekstu: objekti u općoj uporabi) postavljaju se na javnim površinama radi uređenja općine, pružanja usluga i lakšeg snalaženja građana na području općine.

 Objekti u općoj uporabi su:

 • javna rasvjeta,
 • obavijesne ploče, ormarići, panoi s planom naselja ili oznakom kulturnih dobara, zaštićenih dijelova prirode, turističkih i drugih objekata,
 • javni satovi,
 • javni zahodi,
 • hidranti
 • javni zdenci (gustirne), vodoskoci i fontane i drugi slični objekti,
 • bankomati,
 • javne telefonske govornice i poštanski sandučići,
 • nadstrešnice na stajalištima javnog prometa,
 • samostojeći telekomunikacijski i elektro razvodni ormarići;
 • spomenici, skulpture, spomen-ploče i sakralni objekti.

Objekti u općoj uporabi, ako ovom odlukom ili posebnim propisom nije drugačije određeno, postavljaju se na javne površine temeljem odluke načelnika.

Članak 21.

Vlasnik komunalnog objekta i uređaja u općoj uporabi, odnosno osoba kojoj je povjereno da vodi brigu i održava te objekte dužna ih je održavati urednima i ispravnima te kvarove uklanjati u najkraćem mogućem roku.

Komunalne objekte i uređaje u općoj uporabi zabranjeno je uništavati, po njima šarati, crtati ili ih na drugi način prljati i nagrđivati.

6.1. Javna rasvjeta

Članak 22.

Javno prometne površine, pješački i drugi glavni putovi na javnim zelenim površinama moraju imati javnu rasvjetu.

Javna rasvjeta mora biti izvedena u skladu sa suvremenom svjetlosnom tehnikom, uzimajući u obzir značenje pojedinih dijelova grada i pojedinih javnih površina, promet i potrebe građana.

Rasvjetna tijela moraju biti funkcionalna i estetski oblikovana.

Fizička ili pravna osoba kojoj je Općina povjerila održavanje javne rasvjete mora je redovito održavati u stanju funkcionalne sposobnosti.

Javna rasvjeta, u pravilu, mora svijetliti cijele noći.

Članak 23.

Zabranjeno je oštećivanje i uništavanje rasvjetnih stupova i rasvjetnih tijela.

Postavljanje oglasa, obavijesti, reklama i slično na rasvjetne stupove, iznimno se dopušta po odobrenju Upravnog odjela za gospodarenje prostorom i komunalno prometne poslove Općine Baška Voda.

 

6.2 Bankomati

Članak 24.

Za postavljanje bankomata na javnim površinama plaća se naknada koju pravilnikom propisuje načelnik.

Vlasnik, odnosno korisnik objekata i načelnik, odnosno osoba koju on ovlasti, sklapaju ugovor o plaćanju naknade.

Ugovor iz stavka 2. ovoga članka sklapa se prije izdavanja odluke o njihovom postavljanju.

Za postavljanje bankomata na privatnim površinama potrebna je dozvola općinskog načelnika.

6.3. Javni zahodi

Članak 25.

Javni zahodi grade se i postavljaju na trgovima, tržnicama, kolodvorima i sličnim prostorima, te u parkovima, park – šumama, izletištima, sportskim objektima, odnosno na mjestima na kojima se građani okupljaju i zadržavaju.

Javni zahodi moraju ispunjavati odgovarajuće higijenske i tehničke uvjete, a vlasnik, odnosno ovlaštena pravna ili fizička osoba mora ih održavati u urednom i ispravnom stanju. Javni zahodi moraju u pravilu raditi tijekom turističke sezone.

Vrijeme početka i završetka rada javnih zahoda utvrđuje općinski načelnik općine Baška Voda.

6.4. Vodoskoci, fontane, hidranti i slični objekti i uređaji

Članak 26.

Na području Općine Baška Voda mogu se graditi i postavljati vodoskoci, fontane, javna točila, objekti i uređaji na mjestima na kojima svojim izgledom uljepšavaju okoliš.

Javni vodoskoci, fontane i slični objekti i uređaji moraju biti ispravni i uredni.

Javne vodoskoke, fontane i slične objekte i uređaje zabranjeno je uništavati, onečišćavati, po njima šarati, crtati ili na drugi način prljati i nagrđivati, odnosno nenamjenski koristiti

Protupožarni hidranti i hidranti za pranje i zalijevanje površina moraju se održavati u ispravnom stanju.

 Zabranjeno je uništavanje, oštećenje ili neovlaštena uporaba hidranata i/ili općinskih (javnih) česmi i slavina za vlastite potrebe (pranje automobila ili privatnih površina i prostora, zalijevanje vrta, privatne zelene površine).

U vodoskocima i fontanama zabranjeno je kupanje, pranje ruku ili određenih artikala (voća, povrća, odjeće i sl.) te vađenje novca bačenog u vodoskoke i fontane.

Javne vodoskoke, fontane, hidrante i slične objekte i uređaje održava Općina Baška Voda, odnosno ovlaštena pravna ili fizička osoba.

6.5. Javne telefonske govornice i poštanski sandučići

Članak 27.

Javne telefonske govornice i poštanski sandučići postavljaju se na mjestima na kojima se građani okupljaju i zadržavaju, kao što su trgovi, tržnice, bolnice, trgovački marketi ili prodajni centri, stambene zgrade s većim brojem stanova, kolodvori i slični prostori.

Javne telefonske govornice i poštanske sandučiće treba postaviti na način da ih mogu koristiti osobe s posebnim potrebama, te trebaju biti estetski oblikovane da se uklope u prostor.

 

 

 

6.6. Spomenici, spomen-ploče, skulpture i slični predmeti

Članak 28.

Na području Općine Baška Voda na objekte, zemljišta i druge prostore mogu se postavljati spomenici, spomen-ploče, skulpture i slični predmeti.

Odluku o postavljanju i uklanjanju spomenika, spomen ploča, skulptura i sličnih predmeta donosi Općinsko vijeće posebnom odlukom.

7. Ploče s imenom naselja, ulice, trga i pločice s brojem zgrade

Članak 29.

Na području Općine Baška Voda moraju biti označena imena naselja, ulica, trgova, a zgrade moraju biti obilježene brojevima.

Naselja, ulice, trgovi, zgrade označavaju se i obilježavaju na način i po postupku propisanom posebnim zakonom.

Za označavanje naselja, ulica i trgova postavljaju se ploče, a na zgrade se postavljaju pločice s brojem zgrade ili stambenog objekta.

Postavljanje ploča s imenom naselja, ulica, trgova, te pločica s brojem zgrade zabranjeno je bez odobrenja nadležnog upravnog tijela.

Vlasnik zgrade dužan je postaviti na zgradu broj zgrade najkasnije do početka korištenja zgrade. 

Vlasnik, odnosno upravitelj zgrade, dužan je voditi brigu o tome da zgrada bude stalno obilježena brojem.

Zabranjeno je oštećivati i uništavati, te neovlašteno skidati i mijenjati ploče iz stavka 3. ovog članka.

8. Stajališta autobusa i drugog prometa, parkirališta, tržnice, ribarnice i groblja

Članak 30.

Stajališta autobusa i drugog prometa, parkirališta, tržnice, ribarnice i groblja, moraju biti stalno održavani u urednom i ispravnom stanju.

Klupe i ostali predmeti koji se nalaze na mjestima iz stavka 1. ovog članka moraju biti čisti, uredni i ispravni, a dotrajale i oštećene predmete vlasnici, odnosno ovlaštene pravne i fizičke osobe trebaju ih odmah ukloniti.

Članak 31.

Autobusna stajališta moraju u pravilu biti natkrivena i opremljena klupama. Autobusna stajališta moraju se održavati u urednom i ispravnom stanju, a svako oštećenje tih prostora mora se u najkraćem roku ukloniti.

Na stajalištu se obvezno postavljaju košarice za smeće.

Stajališta održava Općina Baška Voda, odnosno ovlaštena pravna ili fizička osoba.

 

Članak 32.

Uređenje i održavanje javnih općinskih parkirališta je u nadležnosti Općine Baška Voda, odnosno ovlaštene pravne ili fizičke osobe kojoj je to povjereno.

Javna općinska parkirališta treba namjenski koristiti te na njima održavati red i čistoću.

Na javnim općinskim parkiralištima zabranjeno je zadržavanje kamp kućica više od 24 sata, te neovlašteno trgovanje, pretovar robe i druge aktivnosti koje nisu u skladu s namjenom prostora.

Članak 33.

Tržnice na kojima se obavlja promet poljoprivrednim i drugim prehrambenim proizvodima moraju biti čiste i uredne, o čemu se brine Općina Baška Voda, odnosno ovlaštena pravna ili fizička osoba.

Planom rasporeda i korištenja tržnica koji donosi općinski načelnik Općine Baška Voda određuje se raspored i broj štandova, kioska i drugih pokretnih i nepokretnih naprava.

Tržni red donosi općinski načelnik općine Baška Voda, odnosno ovlaštena pravna ili fizička osoba. Tržnim redom utvrđuje se posebice:

 • radno vrijeme,
 • proizvodi koji se smiju prodavati,
 • vrijeme dostave proizvoda,
 • čišćenje i odvoženje smeća.

Tržni red se mora vidljivo istaknuti na prostoru tržnice.

Članak 34.

Po isteku vremena određenog za prodaju Općine Baška Voda, odnosno ovlaštena pravna ili fizička osoba iz članka 33.ove Odluke dužna je svakog dana dovesti tržnicu u čisto i uredno stanje.

Za ribarnicu se primjenjuju odredbe ove Odluke koje se odnose na tržnicu.

Članak 35.

Zabranjeno je prodavanje ili izlaganje poljoprivrednih, prehrambenih i drugih proizvoda (tekstila, plastike i slično) izvan prostora tržnice, ukoliko isto nije utvrđeno u suglasju s posebnom odlukom o zakupu javnih površina.

Ukoliko prodavatelj ne postupi po rješenju komunalnog redara privremeno će mu se oduzeti prehrambena roba s mogućnošću preuzimanja robe u roku 24 sata i plaćanjem novčane kazne, a u protivnom će se dati u humanitarne svrhe.

Neprehrambena roba se privremeno oduzima s mogućnošću preuzimanja robe nakon plaćanja nastalih troškova prijevoza, skladištenja i drugih, a u protivnom se prodaje javnim nadmetanjem radi podmirenja nastalih troškova ili ostaje u trajnom vlasništvu Općine Baška Voda.

Članak 36.

Pravna ili fizička osoba - obrtnik kojem je Općina Baška Voda povjerila upravljanje grobljima na području Općine Baška Voda mora ih održavati čistima i urednima.

Održavanje groblja, grobnih mjesta i nadgrobnih spomenika uređuje se propisima o groblju.

 

 

 

 

 

 

 

9. Sanitarno komunalne mjere uređenja naselja

9.1. Septičke jame

Članak 37.

Čišćenje septičkih jama obavlja ovlašteno trgovačko društvo, u skladu sa sanitarno-tehničkim uvjetima, a na zahtjev vlasnika , odnosno korisnika septičke jame.

Vlasnik, odnosno korisnik septičke jame dužan je na vrijeme zatražiti od ovlaštenog trgovačkog društva čišćenje jame kako ne bi došlo do prelijevanja, a time i onečišćavanja okoline.

Sanitarna inspekcija kad utvrdi da se septička jama prelijeva ili propušta fekalije, odlučit će rješenjem o prekidu dovoda vode zgradi čije se fekalije izlijevaju iz septičke jame dok se ne sanira postojeće stanje. Troškove sanacije snosi vlasnik odnosno korisnik septičke jame.

Ovlašteni vršitelj komunalne usluge koji odvozi fekalije dužan je iste izlijevati u kanalizacijsku mrežu na mjestu koje je za to određeno i snosi odgovornost za eventualno zagađenje okoline uz naknadu počinjene štete.

9.2.Dezinsekcija, deratizacija i zaštita bilja

Članak 38.

U svrhu zaštite zdravlja građana, tijekom godine obavlja se sistematska dezinsekcija, dok se sistematska deratizacija javnih površina obavlja dva puta godišnje (proljeće-jesen) uz njezino obvezno održavanje cijele godine

Pod pojmom sistematske dezinsekcije razumijeva se prskanje ili zamagljivanje odgovarajućim sredstvima u cilju uništavanja muha, komaraca i drugih insekata.

Pod pojmom sistematske deratizacije razumijeva se postavljanje odgovarajućih mamaca za uništavanje štakora i drugih glodavaca.

Opseg, način, vrijeme i ostali uvjeti obavljanja obvezne sistematske dezinsekcije i deratizacije utvrđuju se Programom mjera obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za područje Općine Baška Voda koje donosi Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitskodalmatinske županije.

Na poziv komunalnog redara, pravna ili fizička osoba kojoj su povjereni poslovi dezinsekcije i deratizacije dužna je iste ponoviti ukoliko se ocjeni da je taj postupak potreban.

Ovlaštena osoba kojoj su povjereni poslovi dezinsekcije i deratizacije dužna je prije početka izvođenja sistematske dezinsekcije i deratizacije obavijestiti građane o početku i završetku izvođenja tih radova.

9.3.Držanje domaćih životinja

Članak 39.

Unutar građevinskog područja Općine Baška Voda nije dozvoljeno držati životinje – kopitare, papkare, peradi i pčela.

Pod kopitarima smatraju se konji, magarci, mazge i mule. Pod papkarima smatraju se goveda, ovce, koze i svinje. Pod peradi smatraju se kokoši, pure, guske, patke, prepelice i druga domaća perad i pernata divljač.

Na područjima koja nisu obuhvaćena odredbom stavka 1. ovog članka, mogu se držati životinje, ako njihovo držanje ispunjava sanitarno-higijenske uvjete i ako su udaljene više od 50 metara od najbliže javne prometnice i 100 metara od najbližeg stambenog objekta za stalno ili povremeno stanovanje.

Komunalni redar može po prijavi ili po službenoj dužnosti zabraniti držanje životinja na područjima gdje je to dopušteno, ako se time smeta okolnim stanarima ili narušava izgled okoline.

Ako se životinje drže u zabranjenoj zoni iz stavka 1. ovog članka, komunalni redar postupit će prema ovlastima i izdati će rješenje o uklanjanju s rokom izvršenja.

Članak 40.

Postupak uklanjanja provest će ovlaštena pravna ili fizička osoba kojoj je Općina Baška Voda povjerila poslove veterinarsko – higijeničarskog servisa.

Članak 41.

Držanje kućnih ljubimaca te postupanje s izgubljenim i napuštenim životinjama regulira se posebnom odlukom.

Na prirodnim i uređenim plažama zabranjeno je kupanje kućnih ljubimaca, osim na za to označenim mjestima

III ODRŽAVANJE ČISTOĆE I ČUVANJE JAVNE POVRŠINE

1.Održavanje čistoće i čuvanje javnoprometnih površina

Članak 42.

Javnoprometne površine treba održavati tako da budu uredne i čiste, te da služe svrsi za koju su namijenjene. Održavanje čistoće javnoprometnih površina na području Općine Baška Voda obavlja se sukladno Programu održavanja komunalne infrastrukture koje donosi Općinsko vijeće Općine Baška Voda.

Javnoprometna površina čisti se u pravilu danju, a pere noću između 02,00 i 05,00 sati. Javnoprometnu površinu čisti Općina Baška Voda ili druga pravna ili fizička osoba obrtnik kojoj Općina Baška Voda povjeri predmetni posao..

Članak 43.

Pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost zbog koje dolazi do prekomjernog onečišćenja javnoprometnih površina, dužne su ih redovito čistiti, odnosno osigurati njihovo čišćenje.

Vlasnik ili korisnik športskih ili rekreacijskih objekata, zabavnih parkova ili igrališta, organizator javnih skupova, javnih priredbi obvezni su osigurati čišćenje javnoprometnih površina koje služe kao pristup tim objektima, tako da budu očišćene u roku 24 sata nakon završetka korištenja.

Članak 44.

Na javnoprometne površine postavljaju se košare za otpatke.

Košare za otpatke postavlja i održava Općina Baška Voda, odnosno  pravna ili fizička  osoba – obrtnik kome je Općina Baška Voda ugovorom povjerila navedene poslove održavanja čistoće javnoprometnih površina.

Članak 45.

Mjesta za postavljanje košara za otpatke određuje Općina Baška Voda, odnosno pravna ili fizička osoba – obrtnik kojoj je Općina Baška Voda povjerila obavljanje komunalne djelatnosti održavanje čistoće javnoprometnih površina.

Članak 46.

Košare za otpatke moraju biti izrađene od prikladnog materijala i estetski oblikovane. Zabranjeno je postavljanje košara za otpatke na stupove na kojima se nalaze prometni znakovi, na drveće i jarbole za isticanje zastava, te na drugim mjestima na kojima bi nagrđivali izgled naselja, objekata ili bi ometale promet.

Članak 47.

Na javnoprometnim površinama ne smije se ostavljati ili na njih bacati bilo kakav otpad ili ih na drugi način onečišćavati, a osobito se zabranjuje:

 • bacati i ostavljati izvan košara i drugih posuda za otpad različit otpad i vršiti druge radnje kojima se onečišćuje javnoprometna površina,
 • bacati goruće predmete u košare ili druge posude za otpad,
 • oštećivati košare, odnosno posude za otpad i druge posude namijenjene sakupljanju otpada,
 • odlagati građevni i otpadni građevni materijal i postavljati predmete, naprave i strojeve na javnoprometne površine bez odobrenja upravnog tijela Općine Baška Voda nadležnog za komunalne poslove,
 • popravljati, servisirati i prati vozila te druga sredstva i uređaje na javnoprometnim površinama,
 • ispuštati otpadne tekućine bilo koje vrste,
 • bacati letke, te ih ostavljati na vozilima bez odobrenja gradskog upravnog tijela nadležnog za komunalne poslove,
 • zagađivati i bacati otpad i otpadne tvari u more, na obalu i korita potoka,
 • zabranjeno je iz plovila, za vrijeme stajanja u luci ispuštati fekalije, ulje, naftu i slično,
 • paliti otpad,
 • ostavljati vozila bez registarskih tablica, odnosno neregistriranih vozila, lake teretne prikolice, kamp-prikolice i druga priključna vozila, plovila i olupine plovila, vozila oštećena u sudaru i olupine vozila,
 • obavljati bilo kakve radnje ili njihovo propuštanje, kojima se onečišćuju javnoprometne površine,
 • lijepiti plakate i druge reklamne i informativne poruke izvan prostora za plakatiranje,
 • neovlašteno premještati komunalnu opremu i uređaje,
 • bacati animalni, medicinski i drugi opasni materijal,
 • odlagati ili postavljati bilo kakve predmete kojima se ometa redovito korištenje javnoprometne površine, odnosno nesmetan prolaz pješaka i vozila,
 • bojati, crtati i pisati poruke i razne tekstove po javnoprometnim površinama, osim prometne signalizacije koja se vrši sukladno posebnim propisima,
 • obavljati bilo kakve radnje kojima se onečišćuje ili oštećuje javno prometne površine ili objekte i uređaje koji su njihov sastavni dio.
 • pljuvati i obavljati nuždu,
 • prati osobe, vozila ili druge predmete na javnim vodovodnim uređajima i objektima,
 • koristiti dječje igralište i sprave za igru djece protivno njihovoj namjeni,
 • izlagati i prodavati predmete, stvari, poljoprivredne i druge proizvode bez odobrenja komunalnog redara,
 • nenamjenski koristiti i prenamjenjivati javnoprometne površine,
 • izvoditi radove bez odobrenja općinskog upravnog tijela nadležnog za komunalne poslove.
 • onečišćavati javne površine od strane kućnih ljubimaca ( pasa i mačaka ),
 • puštati otpadne i oborinske vode na JPP-u na način da ugrožava sigurnost prometa i prolaznika, odnosno vrši drugi oblik onečišćenja.

Članak 48.

Pravna i fizička osoba – obrtnik kojoj je Općina Baška Voda povjerila održavanje čistoće javnoprometnih površina dužna je te površine trajno održavati čistima i urednima.

Članak 49.

Izvanredno čišćenje javnoprometnih površina određuje općinski načelnik Općine Baška Voda kada zbog vremenskih nepogoda ili drugih razloga javnoprometne površine budu prekomjerno onečišćene.

Članak 50.

Vozila koja sudjeluju u prometu ne smiju onečišćivati javnoprometne površine.

Vozila koja prevoze tekući ili sipki materijal moraju imati sanduke i karoserije iz kojih se materijal ne može prosipati niti curiti.

Vozač vozila koji prevozi pijesak, papir, sjeno, lišće, PVC materijal i drugi rasuti teret mora ga prekriti ceradom, gustom mrežom ili na drugi način osigurati da se materijal ne posipa po javnoprometnoj površini.

 

Članak 51.

Zabranjeno je na javnoprometnim površinama obavljati bilo kakve radove, osim redovnog održavanja tih površina, bez odobrenja ili suprotno odobrenju upravnog tijela Općine Baška Voda nadležnog za komunalne poslove.

Korištenje javno-prometnih površina u vlasništvu Općine Baška Voda propisuje se posebnom odlukom.

Članak 52.

Za istovar, smještaj i ukrcaj građevinskog materijala, građevinskih strojeva, podizanje skela, ograda gradilišta, popravke vanjskih dijelova zgrade i slične građevinske radove može se u opravdanim slučajevima i privremeno koristit javnoprometna površina sukladno propisima o gradnji i sigurnosti prometa.

Članak 53.

Odobrenje za korištenje javnoprometne površine za radove iz članka 52. ove Odluke izdaje, na zahtjev izvođača ili investitora radova, Upravno tijelo Općine Baška Voda nadležno za komunalne poslove.

Odobrenjem iz stavka 1. ovog članka odredit će se uvjeti, način i vrijeme izvođenja radova. Uz zahtjev za odobrenje investitor je dužan priložiti akt nadležnog tijela kojim se dokazuje legalnost gradnje.

Članak 54.

Za vrijeme obavljanja radova iz članka 53. ove Odluke izvođač mora poduzeti sve propisane i uobičajene mjere sigurnosti. Za sigurnost radova odgovoran je izvođač odnosno, investitor radova.

Članak 55.

Zauzimanje javnoprometne površine za postavljanje građevinske skele odobrava se na vrijeme do 2 mjeseca uz mogućnost ponovnog produženja ukoliko to radovi zahtijevaju.

Ako se s radovima na objektu ne započne u roku od sedam dana od dana postavljanja građevinske skele, podnositelj zahtjeva dužan ju je odmah ukloniti.

Ako se gradnja iz bilo kojeg razloga, obustavi na vrijeme duže od jednog mjeseca izvođač radova dužan je ukloniti skele i drugi materijal s javnoprometne površine.

Ukoliko podnositelj zahtjeva ne postupi sukladno stavku 2. i 3. ovog članka, komunalni redar naredit će uklanjanje građevinske skele preko treće osobe na njegov trošak.

Članak 56.

Izvođač građevinskih radova dužan je osigurati da se zemlja ne rasipa, a drugi rastresiti materijal treba držati u sanducima i ogradama, ako radovi na istom mjestu traju duže od 24 sata. Miješanje betona i morta dopušteno je u posudama ili na limovima.

Članak 57.

Prolaz ispod skela mora se zaštititi od sipanja i padanja materijala. Uz vodoravnu treba osigurati i okomitu zaštitu. Zauzeti dio javnoprometne površine skelom ili ogradom mora se propisno označiti i osvijetliti od sumraka do svanuća.

Članak 58.

Ako se javnoprometna površina upotrebljava za istovar i utovar rastresitog materijala (šuta i slično), na njoj se smije složiti samo toliko materijala koliko se može odvesti u tijeku jednog dana.

Članak 59.

Zabranjeno je odlagati uz drveće građevinski materijal, šutu, glomazni i drugi otpad.

Članak 60.

Izvođač radova je dužan, najkasnije 24 sata nakon završetka radova i uklanjanja opreme, obavijestiti komunalno redarstvo da mu zauzeta površina više nije potrebna.

Nakon završetka radova izvođač je dužan zauzetu površinu ostaviti u stanju u kakvom je bila prije izvođenja radova.

Komunalni redar pregledat će korišteni prostor i ako ustanovi da postoji kakvo oštećenje naredit će izvođaču da o vlastitom trošku dovede korištenu javnu površinu u prijašnje stanje.

Članak 61.

Prilikom izvođenja građevinskih radova izvođač je dužan poduzimati mjere sprečavanja onečišćenja javnoprometne površine;

 • čistiti, odnosno osigurati čišćenje javnoprometne površine oko gradilišta od svih vrsta građevinskih i drugih materijala, blata i slično, a taloženje kojih je na javnoprometnim površinama posljedica izvođenja radova iz stavka 1. ovog članka;
 • polijevati trošni materijal za vrijeme rušenja građevinskog objekta kako bi se spriječilo stvaranje prašine;
 • čistiti ulične slivnike u neposrednoj blizini mjesta na kojima se radovi izvode;
 • deponirati građevinski materijal u okviru gradilišta tako da se ne ometa promet i slobodno otjecanje vode te da se materijal ne raznosi po javnim površinama.

Članak 62.

Kod većih zemljanih radova komunalni redar odredit će izvođaču radova ulice za odvoz i dovoz materijala.

Članak 63.

Za iskrcaj ogrijeva, te za piljenje i cijepanje drva ponajprije treba upotrebljavati vlastito zemljište.

U slučaju potrebe dio javnoprometne površine može se privremeno upotrijebiti za iskrcaj ogrijeva, ali tako da se ne ometa cestovni i pješački promet. Drva se moraju složiti tako da se spriječi kotrljanje na kolnik.

Iskrcani ogrjev ili drugi materijal moraju se ukloniti s javnoprometne površine najkasnije u roku 24 sata, a upotrijebljena se površina mora odmah očistiti.

Zabranjeno je cijepati drva i izvoditi slične radove na javnoprometnim površinama.

Ako se javnoprometna površina upotrebljava za poslove iz stavka 2. ovog članka potrebno je odobrenje Općine Baška Voda.

Članak 64.

Utovar i istovar (dostava) robe i materijala mora se obavljati ponajprije izvan javnih površina.

U opravdanim slučajevima, kao npr. radi nedostatka prostora ili kolnog ulaza i slično, istovar i utovar mogu se privremeno obaviti na javnoprometnim površinama, osim na mjestima na kojima je to zabranjeno.

Ako se iznimno roba mora istovariti na javnoprometnu površinu, tada se mora složiti tako da ne smeta prometu i mora se odmah ukloniti.

Za vrijeme turističke sezone, od 01. lipnja do 30. rujna dostava za ugostiteljske, trgovačke i druge objekte se mora odviti do 09:00 sati tekućeg dana. Zabranjeno je zaustavljati dostavno vozilo na javnoprometnoj površini ukoliko u radijusu od 100 metara postoji uredno iscrtano dostavno mjesto.

 

Članak 65.

Zabranjeno je na javnoprometne površine ispred radnji, prodavaonica i skladišta odlagati ambalažu i slično.

Zabranjeno je na javnoprometne površine na zakupljena parking mjesta kao „čuvare parkinga“ postavljati bilo koji artikl ili predmet, a da nije parkirna rampa ili parkirni stupić.

Zabranjeno je ispred zgrade i ograde, ili na zgradu i ogradu, odlagati uređaje i predmete što mogu ozlijediti prolaznike ili im nanijeti neku štetu, te takve predmete ostavljati na javnoprometnim površinama.

Članak 66.

Obalni pojas uređenih i prirodnih plaža i zelenih površina uz plažu mora se redovito održavati. Pravna ili fizička osoba koja obavlja poslove održavanja dužna je održavati obalni pojas uređenih i prirodnih plaža i zelenih površina uz plažu čistim i urednim. Jednom godišnje, a najkasnije do početka svibnja, detaljno očistiti od krupnih otpadaka na obali i u moru.

Zabranjeno je bacati otpad u more i na morsku obalu.

Zabranjeno je ostavljati plažne artikle i druge predmete na plaži poslije 22 h, te prije 07 sati bez nadzora.

Obalnim pojasom-prirodnom plažom smatraju se, u smislu ove Odluke, prostori na kojima je dozvoljeno kupanje, a na kojima nema izgrađenih pratećih objekata.

Obalnim pojasom-uređenom plažom smatraju se prostori namijenjeni kupanju i sunčanju, opskrbljeni određenim higijensko-tehničkim uvjetima.

Članak 67.

Čišćenje prirodnih i uređenih plaža za vrijeme turističke sezone mora biti svakodnevno i temeljito. Ukoliko plovni objekt masnim otpacima izazove zagađenje morske površine, vlasnik ili korisnik plovnog objekta obvezno se sidri te poziva predstavnike Lučke uprave Ispostava Makarska radi dogovora s fizičkom ili pravnom osobom, opremljenom tehničkim sredstvima, o čišćenju i odstranjivanju masnih otpadaka.

Ispostava Lučke uprave obvezna je informirati vlasnike plovila o održavanju čistoće i reda u lukama i na pomorskom dobru.

Članak 68.

Komunalni redar ovlašten je u opravdanim slučajevima, nakon onečišćenja izazvanim vremenskim nepogodama ili drugim izvanrednim situacijama, naložiti komunalnom društvu, odnosno koncesionaru na pomorskom dobru, izvanredno čišćenje obalnog pojasa.

Članak 69.

Korisnik uređene i prirodne plaže, ako obavlja gospodarsko korištenje ili posebnu upotrebu plaže, ostvarujući koncesijsko odobrenje sukladno zakonu i ostalim pozitivnim propisima, dužan je poštivati obveze iz koncesijskog odobrenja odnosno ugovora o koncesiji na pomorskom dobru. Korisnik koncesijskog odobrenja odnosno ugovora o koncesiji na pomorskom dobru dužan je pridržavati se propisa o sigurnosti plovidbe, zaštite okoliša i reda na pomorskom dobru te uvažavati značaj pomorskog dobra kao općeg dobra.

2. Održavanje čistoće i čuvanje javno zelenih površina

Članak 70.

Javno zelene površine moraju se redovito čistiti i održavati. Javno zelene površine održava i čisti Općina Baška Voda, odnosno pravna ili fizička osoba kojoj je to Općina povjerila.

Javno zelene površine kojima ne upravlja Općina održavaju i čiste vlasnici, odnosno korisnici tih površina.

Članak 71.

Izvršavanje programa iz članka 70. ove Odluke kontrolira komunalno redarstvo.

Članak 72.

Općina Baška Voda, odnosno pravna ili fizička osoba kojoj je Općina povjerila održavanje javnih zelenih površina dužna je, osobito:

 • odmah ukloniti pokošenu travu, lišće, grane i slično s javne površine;
 • ukloniti suhe i slomljene grane na stablima;
 • zamijeniti porušena i bolesna stabla novima;
 • redovito orezivati krošnje stabala i drugo zelenilo na javnim površinama tako da ne zaklanja tijela javne rasvjete, prometne znakove, svjetlosne signale, ne ulazi u slobodne profile kolnika i nogostupa, te ne smanjuje preglednost na raskrižjima i ne smeta zračnim vodovima;
 • redovito održavati, te zamjenjivati zaštitne stupiće i ograde.

Članak 73.

Za uređenje novih javnih zelenih površina, odnosno pojačano održavanje postojećih, potrebno je ishoditi stručno mišljenje, a poslove s tim u vezi vodi Upravno tijelo Općine Baška Voda nadležno za komunalne poslove.

Nakon završetka radova na uređenju zelenih površina Upravno tijelo nadležno za komunalne poslove pregledat će i utvrditi usklađenost izvedenih radova s ugovorenim.

Nakon obavljenog pregleda uređenih površina, Upravno tijelo nadležno za komunalne poslove iz stavka 2. ovog članka povjerava ih pravnoj ili fizičkoj osobi koja održava zelene površine na redovito održavanje.

Izvođač radova dužan je sav posušeni biljni materijal zamijeniti novim u ugovorenom roku.

Članak 74.

Za sječu stabala na javnoj površini potrebno je odobrenje Upravnog tijela Općine Baška Voda nadležno za komunalne poslove.

Odobrenjem iz stavka 1. ovog članka određuje se obveza i obujam zamjenske sadnje, biljna vrsta, lokacija i vrijeme izvođenja zamjenske sadnje.

Ako zbog pomanjkanja prostora zamjenska sadnja nije moguća,  zamjena će se izvršiti na najbližoj mogućoj lokaciji.

Članak 75.

Komunalni redar, može po službenoj dužnosti narediti sječu stabla koje se nalazi na zemljištu u vlasništvu, ako postoji opasnost da se stablo sruši na javnu površinu, odnosno da samim padom počini štetu za ljude i imovinu.

Članak 76.

Radi zaštite javne zelene površine osobito se zabranjuje:

 • rezanje i skidanje grana i vrhova ukrasnog drveća i grmlja,
 • guljenje kore stabala, zasijecanje, zarezivanje, savijanje, trganje, zabadanje noževa, zabijanje čavala, stavljanje plakata i slično, bušenje, gaženje, te drugo oštećivanje drveća, grmlja i živica,
 • penjanje po drveću,
 • neovlašteno skidanje plodova s grana i grmlja, trganje i branje cvijeća, vađenje cvjetnih i travnatih busena, te kidanje grana s grmlja i drveća,
 • neovlašteno sakupljanje i odnošenje suhog granja, kore ili listića,
 • gaženje, hodanje, igranje i ležanje po travnjaku, livadi i parku,
 • šetanje i puštanje kućnih ljubimaca po uređenim javno zelenim površinama i njihovo onečišćenje,
 • kopanje i odnošenje zemlje, humusa i bilja,
 • bacanje papira i otpadaka, smeća, piljevine, pepela, odrezanog šiblja, grana i njihovo paljenje,
 • oštećivanje ili izvaljivanje stabala i grmlja, oštećivanje stabala raznim materijalima prilikom gradnje, istovara i dopreme građevinskog materijala i slično, zabijanje oplata i upiranje u deblo,
 • oštećivanje opreme (npr. košarica za otpatke, klupa, sprava za igru djece, javne rasvjete, protupožarnih ormarića i slično),
 • puštanje otpadnih voda, motornih ulja i slično zagađivanje,
 • zaustavljanje, parkiranje i vožnja motornih vozila na javno zelenim površinama (osim vozila koje se koristi za održavanje javno zelenih površina i parkovne opreme na njima),
 • loženje vatre i potpaljivanje stabala,
 • rezanje, odnosno prekidanje korijena stabala,
 • pranje, servisiranje vozila i slično,
 • iskrcavanje, uskladištenje raznog materijala,
 • hvatanje i uznemiravanje ptica i ostalih životinja,
 • kampiranje,
 • postavljanje bilo kakvih objekata, uređaja, naprava, reklamnih panoa i slično.
 • obavljati druge radnje koje bi devastirale javno zelenu površinu.

3. Pomorsko dobro

Članak 77.

Zabranjeno je bez koncesije ili koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru postavljati pokretne naprave, kioske, reklame, odlagati vozila bez registarskih oznaka i izvoditi bilo kakve radove.

Zabranjeno je na bilo koji način onečišćavati ili odlagati otpad na pomorskom dobru.

Zabranjeno je parkirati motorna vozila na plažu.

IV. KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA

Članak 78.

Javne se površine na području općine Baška Voda koriste u skladu s njihovom namjenom.

1. Postavljanje pokretnih naprava, kioska, montažnih objekata i slično

 

Članak 79.

Pokretne naprave, kiosci, montažni objekti i druge naprave, te naprave za potrebe javnih manifestacija, postavljaju se tako da svojim položajem i smještajem što bolje ispune svrhu i namjenu za koju se koriste.

Naprave i objekti iz stavka 1. ovog članka mogu se prema svojoj namjeni postavljati samo na onim mjestima na kojima se zbog toga neće stvarati suvišna buka, nečistoća ili ometati promet, te na onim mjestima na kojima se neće umanjiti estetski i opći izgled toga mjesta, a imajući u vidu sadržaj turističke ponude Općine Baška Voda.

Postavljanjem montažnih objekata i drugih naprava iz stavka 1. ovog članka ne smije se ometati korištenje zgrada ili drugih objekata i ugrožavati sigurnost prometa, te uništavati javne zelene površine.

Smještaj naprava i objekata iz stavka 1. ovog članka u blizini križanja mora odgovarati uvjetima o sigurnosti prometa i svojim položajem ne smiju smanjivati preglednost i odvijanje prometa.

 

Članak 80.

Lokacije za postavljanje pokretnih naprava i kioska na javnim površinama određuje se Planom Korištenja javnim površinama, koju donosi načelnik

Odobrenje za postavljanje pokretnih naprava i kioska na javnim površinama daje Komisija za dodjelu javno prometnih površina na privremeno korištenje sukladno Planu iz stavka 1. ovoga članka.

Zabranjeno je postavljanje pokretnih naprava, kioska, montažnih objekata i sl. bez odobrenja ili suprotno odobrenju iz stavka 2. ovog članka.

Visinu i način plaćanja naknade te drugi odnosi s tim u vezi uređuju se posebnim općinskim odlukama.

Vlasnici pokretnih naprava, kioska, montažnih objekata i sl. moraju ih držati urednima i ispravnima, te redovito čistiti njihov okoliš.

Odobrenjem iz stavka 2. ovog članka određuje se: lokacija za postavljanje, veličina objekta, izgled i vrijeme na koje se postavlja.

Uz zahtjev za postavljanje pokretne naprave, kioska, montažnog objekta i sl. potrebno je priložiti skicu objekta, fotomontažu objekta i tehnički opis, te potvrdu općinskog upravnog odjela nadležnog za proračun i financije o plaćenim dospjelim obvezama.

Članak 81.

Montažni objekti i druge naprave za potrebe javnih manifestacija postavljaju se po odobrenju Komisije za dodjelu javno – prometnih površina na privremeno korištenje.

Članak 82.

Na javnim površinama zabranjeno je izlaganje i nuđenje robe na prodaju putem pokretnih prodavača kao i pružanje marketinških i sličnih usluga bez odobrenja. Na javnim površinama zabranjeno je nuđenje turističkih usluga, usluga smještaja i prehrane.

2. Postavljanje ugostiteljskih terasa na javnim površinama

Članak 83.

Javne površine za postavljanje stolova, stolica, suncobrana i slično radi organiziranja otvorenih terasa dodjeljuju se isključivo za obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

Stalci, police, reklamni panoi i slično postavljaju se isključivo u okviru odobrene javne površine. Odobrenje za korištenje javne površine iz stavka 1. ovog članka daje Komisija za dodjelu javno – prometnih površina na privremeno korištenje, sukladno planu.

Odobrenjem iz stavka 3. ovog članka određuje se: lokacija, veličina terase, vrijeme i način korištenja.

Za namjenu iz stavka 1. ovog članka, javna površina može se dati na korištenje uz uvjet:

 • da zauzimanje određene javne površine ne ugrožava sigurnost i redovan protok sudionika u prometu,
 • da zauzimanje određene javne površine ne sprječava i remeti slobodan prolaz vozila javnih službi (hitna pomoć, vatrogasci, policija, komunalna služba i sl.),
 • da se podnositelj zahtjeva u prethodnom korištenju iste ili druge javne površine nije ponašao suprotno odredbama propisa o komunalnom redu Općine Baška Voda
 • da je podnositelj zahtjeva kao raniji korisnik iste ili druge javne površine uredno i na vrijeme plaćao sve obveze po osnovi korištenja javne površine i koristio javnu površinu u skladu s uvjetima iz odobrenja,
 • da u trenutku podnošenja zahtjeva podnositelj nema dugovanja prema Općini Baška Voda po osnovi poreza, doprinosa, naknada i drugih prihoda koji su zakonom ili drugim propisima utvrđeni kao prihod Općine Baška voda,
 • da u trenutku podnošenja zahtjeva podnositelj zahtjeva nema dugovanja prema trgovačkim društvima u vlasništvu Općine Baška Voda i u većinskom vlasništvu Općine Baška Voda.

Članak 84.

Vlasnici ili korisnici poslovnih prostora koji koriste javnu površinu, dužni su je održavati čistom i urednom. Stolovi i stolice, zaštita od sunca kao i ostala oprema na javnoj površini mora biti od kvalitetnog materijala, tehnički ispravna i primjereno oblikovana.

Sukladno stavku 1. ovog članka zabranjuje se postavljanje plastičnih stolova i stolica.

Na području općine Baška Voda nije dopušteno javnu površinu terase koja prostorno ne graniči s zgradom, odnosno čvrstim objektom zatvoriti s bočnih strana iste.

Iznimno od stavka 3. ovog članka dopušta se zatvaranja predmetne javne površine ukoliko objekt posluje cijelu godinu.

Na javnim terasama vlasnik ili korisnik ugostiteljskog objekta može postaviti konstrukciju, tendu i/ili suncobrane. Navedeno ne smije biti od hrđajućeg materijala ili od plastike.

Članak 85.

Ukoliko je javna površina završno obrađena kamenim opločenjem, vlasnik ili korisnik poslovnog prostora, vertikalne nosače tende učvršćuje isključivo u fugu kamenog opločenja.

Nije dozvoljeno bušenje kamenog opločenja ili oštećivanje na bilo koji način.

Članak 86.

Vlasnik ili korisnik poslovnog prostora dužan je nakon isteka ugovora ili rješenja o korištenju javne površine, ukloniti stolove, stolice i ostalu opremu s javne površine.

Eventualna oštećenja kamenog opločenja od strane korisnika javne površine isti je dužan popraviti o vlastitom trošku.

U slučaju da korisnik javne površine ne postupi po odredbama iz stavka 1. i 2. ovog članka Općina Baška Voda će izvršiti radnje iz navedenih stavaka, te nastali trošak naplatiti od korisnika javne površine.

Na javnoj površini ispred poslovnog prostora nije dopušteno odlagati ambalažu i druge neprimjerene predmete i materijal.

Članak 87.

Uređenje i opremanje odobrenih javnih površina koje podrazumijeva veće zahvate u prostoru, dopušteno je isključivo uz odobrenje općinskog načelnika općine Baška Voda.

3.Prigodno uređenje javnih površina

Članak 88.

U povodu državnih i drugih blagdana, obljetnica, raznih manifestacija i sličnoga može se organizirati prigodno uređivanje javnih površina.

Prigodno uređivanje organizira se postavljanjem objekata, uređaja, pokretnih naprava, opreme, ukrasa, ukrasnih žaruljica, božićnih drvca i slično.

Za postavljanje montažnih objekata, uređaja, pokretnih naprava, opreme i slično potrebno je odobrenje Komisije za dodjelu javno – prometnih površina na privremeno korištenje.

Svjetleće žaruljice, ukrasni predmeti bez reklamne poruke, ukrasna drvca i slično postavljaju se prema uvjetima i na način koji utvrđuje općinski načelnik.

Nakon proteka prigode iz stavka 1. ovog članka predmeti se moraju ukloniti najkasnije u roku od 7 dana.

4. Postavljanje reklama na javnim površinama

Članak 89.

Reklama na javnoj površini svojim oblikom, materijalom, dimenzijama i bojama mora se uklopiti u postojeće okruženje, ne smije ugrožavati sigurnost prometa, niti zaklanjati postojeću prometnu signalizaciju.

Reklame se ne mogu postavljati na javne površine unutar drvoreda, unutar skupine stabala, grmlja, živice, unutar parkova, trgova, dječjih igrališta i slično.

Reklama može biti osvijetljena.

Izgled, karakteristike, dimenzije i zone postavljanja reklame određuje načelnik posebnom odlukom. Vlasnik reklame dužan ju je držati urednom i ispravnom.

Članak 90.

Zahtjevu za izdavanje odobrenja podnositelj je dužan priložiti idejno rješenje, tehnički opis, skicu ili fotomontažu mjesta na kojem se reklama postavlja (mikro lokacija), a za svjetleće reklame i opis priključka na elektromrežu.

Članak 91.

Odobrenje za postavljanje reklama na javnoj površini daje općinsko upravno tijelo nadležno za komunalne poslove sukladno planu korištenja i namjene javnih površina za postavljanje reklama. Zabranjeno je postavljanje reklama na javnim površinama bez odobrenja iz stavka 1. ovog članka. Za postavljanje reklama na javnoj površini plaća se naknada sukladno posebnoj odluci Općine Baška Voda.

5. Parkiranje i zaustavljanje vozila na javnoprometnim površinama

Članak 92.

Na području Općine Baška Voda javnoprometne površine koriste se za zaustavljanje i parkiranje vozila samo ako su iste određene posebnim propisima i prometnom signalizacijom za tu namjenu.

Na javnim površinama na području Općine zabranjeno je zaustavljanje i parkiranje autobusa

koji prevoze turističko-izletničke grupe radi ulaska i izlaska putnika na mjestima koja nisu za to namijenjena.

Djelatnost iz stavka 2. ovog članka može se obavljati na autobusnom stajalištu, parkiralištu  zato određenim mjestima.

Na području Općine Baška Voda zabranjeno je za zaustavljanje i parkiranje vozila koristiti nogostup i druge javno prometne površine koje nisu označene prometnom signalizacijom kao javno parkiralište.

Na javnim se površinama ne smiju ostavljati vozila koja se ne upotrebljavaju u prometu zbog

dotrajalosti (oštećena u sudaru, neregistrirana, neispravna i slično).

6. Korištenje javnih zelenih površina

Članak 93.

Za postavljanje objekata, uređaja i naprava, te obavljanje bilo kakvih radova, osim radova redovnog održavanja javno zelenih površina, potrebno je odobrenje Komisije za dodjelu javno – prometnih površina na privremeno korištenje.

Samo iznimno, odobrenjem iz stavka 1. ovog članka određuje se lokacija za postavljanje objekta, izgled objekta, uređaja ili naprave koja se postavlja, način uređivanja zauzete površine i vrijeme korištenja.

Ukoliko se radi o korištenju javno zelenih površina u svrhu izvođenja određenih radova odobrenjem iz stavka 1. ovog članka određuje se lokacija na kojoj se radovi obavljaju, vrsta radova, uvjeti za izvođenje radova, te obveza i način očuvanja i sanacije javne zelene površine nakon završetka radova.

Uz zahtjev za izdavanje odobrenja iz stavka 1. ovog članka podnositelj zahtjeva treba priložiti skicu lokacije, idejno rješenje ili fotomontažu mjesta na kojem se objekt, uređaj ili naprava postavlja odnosno na kojem se izvode radovi (mikro lokacija).

Zabranjeno je postavljanje objekata, uređaja ili naprava na javno zelenu površinu, odnosno obavljanje bilo kakvih radova na njoj, osim radova redovnog održavanja, bez odobrenja ili suprotno odobrenju iz stavka 1. ovog članka.

Članak 94.

Za postavljanje parkovne opreme potrebno je odobrenje načelnika.

Pod parkovnom opremom u smislu ove Odluke smatra se ljuljačka, tobogan, penjalica, vrtuljak i slične naprave za igru djece, klupa, stol, parkovna ogradica, zaštitni stupići, košarice

za smeće i slično.

U odobrenju iz stavka 1. ovog članka odredit će se mjesto i način postavljanja, izgled opreme i drugi uvjeti od značenja za izgled i uređenost javne zelene površine.

Dotrajala parkovna oprema mora se popraviti ili zamijeniti novom.

Članak 95.

Prilikom gradnje objekta, uz javnu zelenu površina, izvođač je dužan, u pravilu, sačuvati postojeća stabla, te ih zaštititi na način da se deblo obloži oplatama ili zaštiti na drugi način.

Članak 96.

Bez odobrenja nadležnog upravnog tijela Općine Baška Voda, nadležnog za komunalne poslove, na javnoj zelenoj površini zabranjeno je, osobito:

 • prekopavanje javne zelene površine,
 • postavljati bilo kakve objekte, naprave, reklamne panoe, parkovnu opremu i opremu

za dječja igrališta i slično,

 • odlagati građevinski materijal,
 • sjeći i saditi bilje,

Troškove sanacije i čišćenja javne zelene površine na kojoj su obavljeni radovi bez odobrenja ili suprotno odobrenju snosi izvođač odnosno investitor radova.

7.Prekopi

Članak 97.

Pod prekopima podrazumijevaju se radovi na iskopima kanala na javno prometnim površinama, javno zelenim površinama te sanacija navedenih površina nakon završenih radova.

Radi građenja, rekonstrukcije i održavanja komunalne i druge infrastrukture može se vršiti prekop javne površine, privremeno zauzeti javna površina i privremeno ograničiti promet vozila i pješaka. Pod radovima u smislu članka 97. ove odluke, podrazumijevaju se gradnja, rekonstrukcija, sanacija, zamjena ili uklanjanje vodova, komunalne i druge infrastrukture, te postavljanje elektroenergetskog i telefonskog priključka na električni I telefonski sustav, kao i priključaka na komunalnu infrastrukturu (opskrba pitkom vodom, odvodnja otpadnih voda i dr.).

Izvođenje radova iz stavka 1. Ovog članka ne može se obavljati bez odobrenja upravnog tijela Općine Baška Voda nadležnog za komunalne poslove.

Članak 98.

Odobrenje za izvođenje radova iz članka 97. ove Odluke, izdaje se na zahtjev izvođača, odnosno investitora radova.

Zahtjev za izdavanje odobrenja iz stavka 1. Ovoga članka mora sadržavati: opis radova, vrijeme potrebno za obavljanje radova i zauzimanje javne površine, tehničku dokumentaciju o prokopu i dozvole sukladno propisima o gradnji.

Odobrenjem iz stavka 1. Ovog članka odredit će se lokacija, uvjeti i trajanje radova na izvršenju i sanaciji prekopa, te obaveza dovođenja javnoprometne površine u stanje prije izvođenja radova ( prijašnje stanje )

 

V. PRIKUPLJANJE, ODVOZ I POSTUPANJE SA PRIKUPLJENIM

KOMUNALNIM I OSTALIM OTPADOM

Članak 99.

Na području Općine Baška Voda poslove skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada obavlja Gradina-Baška Voda  d.o.o. – trgovačko društvo čiji je Općina  osnivač i jedini vlasnik.

Komunalni otpad je otpad iz kućanstva, otpad koji nastane čišćenjem javnih površina, te otpad iz

proizvodne, uslužne ili druge djelatnosti, ako je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstava.

Vlasnici svih građevina, odnosno posebnih dijelova građevina, pravne i fizičke osobe kao proizvođači otpada na području Općine Baška Voda (u nastavku: korisnici usluge), obvezni su koristiti komunalnu uslugu održavanja čistoće, sakupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada, na način da svoj komunalni otpad odlažu u postavljene posude za odlaganje komunalnog otpada.

Korisnici usluge dužni su za skupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog otpada plaćati naknadu

isporučitelju usluge.

Naknadu za uslugu sakupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada određuje Općinsko vijeće na prijedlog  isporučitelja usluge, uz prethodno pribavljenu suglasnost načelnika.

U izvršavanju obveze iz stavka 3. ovog članka, korisnici usluga dužni su poštivati pravila o načinu

odlaganja komunalnog otpada.

Članak 100.

Na području Općine Baška Voda komunalni otpad se sakuplja, odvozi i odlaže organizirano, prema

utvrđenom rasporedu.

Isporučitelj usluge utvrđuje raspored odvoza komunalnog otpada na području Općine Baška Voda, a s rasporedom odvoza komunalnog otpada na pogodan način obvezan je obavijestiti korisnike usluge.

Suglasnost na raspored odvoza komunalnog otpada daje  načelnik.

Članak 101.

Komunalni otpad dijeli se na standardni, krupni i tehnološki otpad.

Standardni otpad je otpad koji svakodnevno nastaje u kućanstvima (npr. otpad hrane i pića te ambalažni otpad).

Krupni otpad je onaj otpad koji povremeno nastaje u kućanstvu (kućanski aparati, pokućstvo, sanitarni uređaji, motorna vozila i slično, te njihovi dijelovi).

Tehnološki otpad je otpad koji nastaje u proizvodnim procesima, ustanovama i uslužnim djelatnostima, a po količini, sastavu i svojstvima razlikuje se od komunalnog otpada.

Članak 102.

Provođenje mjera za postupanje s komunalnim otpadom osigurava isporučitelj usluge.

Članak 103.

Korisnici usluge komunalni otpad odlažu u tipizirane posude i kontejnere za otpad. Posude za

komunalni otpad s javnih površina (kontejneri i slično), nabavlja isporučitelj usluge, a posude za odvoz otpada iz obiteljskih i stambenih zgrada nabavlja vlasnik odnosno korisnik, u suradnji sa isporučiteljom usluge.

Članak 104.

Posude za komunalni otpad moraju se, u pravilu, držati na vlastitom zemljištu i moraju se održavati u čistom i urednom stanju.

Ako je mjesto na kojem se posuda za komunalni otpad nalazi izvan zemljišta u vlasništvu korisnika

usluge odnosno izvan vlasništva zgrade i u vlasništvu pravnih i fizičkih osoba, mora biti ograđeno i mora se održavati u čistom i urednom stanju.

Suglasnost za smještaj posuda za komunalni otpad (kontejnera i slično.) izvan zemljišta iz prethodnog stavka i u vlasništvu pravnih i fizičkih osoba, daje načelnik.

Članak 105.

Posude za komunalni otpad postavljaju se tako da svojim položajem i smještajem što bolje ispune svrhu za koju se koriste.

Posude za otpad mogu se postavljati samo na onim mjestima na kojima se zbog toga neće stvarati

nečistoća, ometati promet, te na onim mjestima na kojima se neće umanjiti estetski i opći izgled ulice ili okoline.

Članak 106.

Isporučitelj usluge dužan je prati posude za komunalni otpad (kontejnere) koje se nalaze izvan zgrade i u vlasništvu pravnih i fizičkih osoba, te vršiti dezinfekciju i dezinsekciju, najmanje dva puta godišnje.

Korisnici usluga odvoza otpada dužni su posude za otpad u svom vlasništvu održavati čistim i u

urednom stanju.

Članak 107.

Korisnici usluga odvoza komunalnog otpada dužni su pažljivo puniti posude za odlaganje komunalnog otpada, tako da se otpad ne rasipa po njima ili oko njih.

Članak 108.

Svako onečišćenje prouzročeno odvozom komunalnog otpada, dužan je otkloniti isporučitelj usluge.

Radnici koji iznose i odvoze komunalni otpad dužni su rukovati posudama za komunalni otpad tako da se komunalni otpad ne prosipa, da se ne diže prašina i da se posude za otpad, kao ni dijelovi građevina ne oštećuju.

Članak 109.

Posude za odlaganje komunalnog otpada moraju imati ispravne poklopce koje su korisnici usluge nakon odlaganja, odnosno radnici koji skupljaju i odvoze otpad nakon utovara, dužni zatvoriti, a posudu vratiti na mjesto s kojeg su je uzeli.

Članak 110.

 U posude za odlaganje komunalnog otpada komunalni otpad se odlaže u zatvorenim vrećicama za

otpad.

Članak 111.

Nije dozvoljeno pretrpavanje otpadom posuda za odlaganje komunalnog otpada, koje otežava zatvaranje posude.

Članak 112.

Zabranjeno je prebiranje po otpadu i odnošenje otpada ili dijelova otpada iz posuda za otpad, na način da se pri tom otpad rasipa oko posude za otpad i onečišćuje javnu površinu.

Članak 113.

Zabranjeno je odlaganje otpada izvan posuda za otpad.

Članak 114.

U posude za odlaganje standardnog komunalnog otpada nije dozvoljeno odlagati krupni otpad, žeravicu, vruć pepeo, tekućine i polutekućine, granevni materijal ili granevni otpad, leševe životinja, električne baterije, akumulatore, auto-gume, granje, smeće iz vrta, otpad iz klaonica i mesnica, opasni i tehnološki otpad.

Članak 115.

Posude za otpad zabranjeno je oštećivati, po njima crtati i pisati (šarati), te premještati ih sa

postavljenog mjesta.

Članak 116.

Nije dozvoljeno parkiranje vozila na način da se onemogući pristup specijalnom vozilu za odvoz otpada ili na drugi način onemogući odvoz otpada.

Članak 117.

Kartonski-ambalažni otpad posebno preuzima isporučitelj usluge od svake trgovine ili poslovnog

objekta koji ga stvara, na odrenenoj lokaciji u točno određenom vremenu, prema uputama isporučitelja usluge.

Kartonski-ambalažni otpad ne smije se odlagati na javnoj površini ili pored posuda za otpad.

Zabranjeno je odlaganje komunalnog otpada u posude ili kontejnere koji su u tuđem vlasništvu.

Članak 118.

U svezi prikupljanja i odvoza otpadaka, korisnici usluge dužni su provoditi naputke isporučitelja usluge.

Članak 119.

Na području Općine Baška Voda komunalni otpad se ne smije zakopavati niti spaljivati.

Članak 120.

Krupni otpad odvozi se prema Planu odvoza krupnog otpada, što ga donosi isporučitelj usluge, a

najmanje dva puta mjesečno.

O danu i mjestu odvoza krupnog otpada, isporučitelj usluge dužan je na odgovarajući način obavijestiti korisnike usluga.

Članak 121.

Krupni otpad koji se odvozi na poziv korisnika usluge, vrši se uz naknadu.

Članak 122.

Zabranjeno je stavljanje krupnog otpada u vreće ili posude za kućni otpad, odnosno pored posuda ili

vreća za kućni otpad.

Odlaganje krutog otpada pored posuda ili vreća za kućni otpad moguće je u dane kad je od strane

isporučitelja usluge organizirano odvoženje krupnog otpada.

Članak 123.

Isporučitelj usluge dužan je osigurati posebne posude za odlaganje krupnog otpada, kapaciteta 5 – 7 m3, koje se postavljaju na određenim mjestima radi prikupljanja takvog otpada.

 

 

 

Članak 124.

Proizvođači otpada dužni su sve vrste građevnog otpadnog materijala odvoziti na mjesta za odlaganje te vrste otpada.

Otpad iz prethodnog stavka zabranjeno je odlagati na mjestima koja za to nisu određena.

Članak 125.

Svako izvanredno onečišćenje javne površine mora se sanirati od strane isporučitelja komunalne usluge.

Troškovnik sanacija izvanrednog onečišćenja donosi isporučitelj usluge, a suglasnost na isti daje

načelnik.

Članak 126.

Trgovačka društva, ustanove i druge pravne i fizičke osobe dužne su sakupljati i odlagati tehnološ -  ki otpad prema vrsti, u posebne posude, na prikladnim mjestima i unutar svog prostora, objekata ili zemljišta, odnosno postupiti sukladno posebnim zakonskim propisima.

Članak 127.

Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada isporučitelj usluge obavlja specijalnim vozilom koje

omogućava higijenski utovar, prijevoz i istovar otpada, bez podizanja prašine i onečišćivanja javnih površina.

Članak 128.

Korisnici usluge odvoza otpada dužni su neposredno prije useljenja u stambeni objekt, odnosno prije početka obavljanja djelatnosti pismeno obavijestiti isporučitelja usluge o svim potrebitim podacima radi uvođenja u evidenciju.

U evidenciji isporučitelja usluge kao korisnik usluge odvoza komunalnog otpada (u nastavku: korisnik usluge) može biti vlasnik stambenog, odnosno poslovnog prostora, a korisnik stambenog odnosno poslovnog prostora samo ako je vlasnik obvezu plaćanja prenio na njega.

Članak 129.

Ako se promjeni korisnik usluge ili ako se promjeni namjena prostora ili djelatnosti, odnosno ako dođe do proširenja i izmjene djelatnosti ili se promjene okolnosti koje znatno utječu na opseg usluge, korisnik usluge je dužan u roku 15 dana od dana nastale promjene o tome obavijestiti isporučitelja usluge. Ako se promjena ne prijavi, obveza plaćanja pada na teret korisnika usluge koji je upisan u evidencijama isporučitelja usluge.

Kad nastupe okolnosti iz stavka 1. ovoga članka, korisnik usluge prilaže pisane dokaze (ugovor o

kupoprodaji, zakupu ili drugo, dokaze koje izdaju nadležna tijela, potvrdu o prebivalištu ili boravištu, izvod iz knjige umrlih, izvod iz sudskog registra ili drugo).

Članak 130.

Korisnik usluge može privremeno odjaviti korištenje usluge, uz prethodno podmirenje do tada nastalih obveza, ako se prethodno zapisnički ustanovi da korisnik usluge stambeni ili poslovni prostor neće koristiti duže od tri mjeseca u kontinuitetu. Takvi se prostori posebno evidentiraju, a menusobna prava i obveze miruju do ponovnog stavljanja prostora u funkciju.

Zapisnik o privremenoj odjavi korištenja usluge potpisuju ovlaštena osoba isporučitelja usluge i

korisnik usluge. Za sve prostore koji su stavljeni u stanje mirovanja, provodi se redovna kontrola. Kontrolu vrši isporučitelj usluge. Ukoliko se utvrdi da se prostor u razdoblju u kojem je bio u stanju mirovanja koristio, usluga će se obračunati od dana koji je utvrnen kao dan stavljanja prostora u mirovanje.

Članak 131.

Na području Općine Baška Voda isporučitelj usluge formira zelene otoke (eko-otoke) uz suglasnost

Općine.

Zeleni otoci su mjesta na javnim površinama na kojima su smješteni spremnici za odvojeno prikupljanje određenih vrsta komunalnog otpada. Na zelenim otocima postavljaju se menusobno odvojeni spremnici za

odlaganje PET ambalaže (plastične ambalaže), papira i stakla, a spremnici za baterije postavljaju se na za to posebno odrenenim mjestima.

Posude za diferencirano prikupljanje otpada koriste se sukladno njihovoj namjeni.

Članak 132.

Korisnicima usluge preporuča se odvojeno prikupljanje staklene ambalaže, PET ambalaže i papira, za koje će korisnici usluga od isporučitelja dobiti posebnu ambalažu.

Također se preporuča odlaganje baterija u odgovarajuće spremnike koje u naseljima na području Općine Baška Voda postavlja isporučitelj usluge.

Članak 133.

Reciklažno dvorište predstavlja fiksno mjesto namijenjeno izdvojenom odlaganju raznih vrsta otpadnih tvari koje nastaju u domaćinstvu, a formira se u prostoru prihvata otpada od strane isporučitelja usluge.

Članak 134.

U reciklažnim dvorištima odlaže se:

− papir svih vrsta,

− otpadno staklo,

− otpadno željezo i druge vrste metala (MET ambalaža),

− otpadne baterije,

− stari lijekovi,

− otpadno jestivo ulje,

− zeleni otpad,

− otpadna plastika (PET tvrdi, PET ambalaža),

− limenke,

− auto gume,

− stiropor,

− bijela tehnika,

− elektronički otpad.

Članak 135.

Isporučitelj usluge ima isključivo pravo raspolaganja s otpadom odloženim u spremnike i reciklažna dvorišta, te postupati na način sukladno zakonu.

Isporučitelj usluge dužan je redovito prazniti kontejnere – spremnike na zelenim otocima i reciklažnim dvorištima, te s prikupljenim korisnim otpadom postupati u skladu sa zakonom.

Oštećene spremnike na zelenim otocima isporučitelj usluge u obvezi je u što kraćem roku zamijeniti novima.

 

VI. UKLANJANJE SNIJEGA I LEDA

Članak 136.

U slučaju pojave snijega i leda vlasnici i korisnici stanova, zgrada i poslovnih prostora dužni su očistiti dio pješačkog prolaza u širini zgrade ili poslovnog prostora od snijega i leda, na način da se osigura siguran i nesmetan prolaz pješaka.

Uklanjanje snijega i leda s javnoprometne površine obavlja Vlastiti pogon Općine Baška Voda ili pravna  osoba  kojoj je Općina Baška Voda povjerila poslove čišćenja javnih površina.

Uklanjanje snijega i leda sa državnih i županijskih cesta na području Općine Baška Voda obavljaju Županijske ceste d.o.o. Split.

Led se s javnih površina uklanja čim nastane.

Članak 137.

Za uklanjanje snijega i leda iz luka, s javnih parkirališta, športskih objekata i sličnih prostora vodi brigu pravna ili fizička osoba koja tim površinama upravlja.

Članak 138.

Za uklanjanje snijega i leda s pločnika uz zgrade odgovorni su vlasnici zgrade odnosno vlasnici i korisnici stanova, te poslovnih prostorija.

Za uklanjanje snijega i leda s pločnika uz kioske odgovorni su vlasnici odnosno korisnici kioska.

Za uklanjanje snijega i leda s pločnika uz otvorene terase ugostiteljskih objekata odgovorni su vlasnici odnosno korisnici ugostiteljskih objekata.

Osobe iz stavka od 1. do 3. ovog članka odgovaraju za štetu nastalu zbog onečišćenja snijega i leda osobi koja je zbog toga pretrpjela štetu.

Članak 139.

Javnoprometne površine mogu se, radi sprečavanja nastanka leda i radi sprečavanja klizanja, posipati odgovarajućim materijalom.

Osoba koja obavlja uklanjanje snijega i leda s javnoprometne površine dužna je osigurati da se materijal kojim je posipana javnoprometna površina ukloni u roku od jednog dana po otapanju snijega i leda.

VII. UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH NAPRAVA I OBJEKATA

Članak 140.

Naprava i objekti postavljeni na javne površine te na zemljištu u vlasništvu pravnih i fizičkih osoba suprotno odredbama ove Odluke smatraju se protupravno postavljenim napravama i objektima i moraju se ukloniti.

Članak 141.

Komunalni redar rješenjem će naložiti uklanjanje naprave ili objekta postavljenog ili smještenog suprotno odredbama ove Odluke.

Članak 142.

Ako vlasnik ili korisnik protupravno postavljene naprave ili objekta sam ne ukloni napravu ili objekt, uklonit će ga ovlaštena osoba o trošku vlasnika ili korisnika.

Članak 143.

U slučaju potrebe hitnog oslobađanja javne površine od protupravno postavljene ili ostavljene naprave ili objekta, Komunalno redarstvo može takve naprave i objekte odmah ukloniti s javne površine, uz pomoć odgovarajućih službi, te rješenjem obvezati vlasnika ili korisnika da u roku 30 dana od dana dostavljanja rješenja preuzme napravu ili objekt , uz prethodno plaćanje troškova postupka, prijevoza, čuvanja i drugih troškova, ako ih je bilo.

Ako vlasnik, odnosno korisnik, ne preuzme predmet u roku od 30 dana od dana dostave obavijesti iz stavka 2. ovoga članka, predmet se smatra napuštenim te se može dati u humanitarne svrhe, prodati na dražbi, ostaviti u trajnom vlasništvu Općine Baška Voda ili odvesti na otpad.

 

 

Članak 144.

Ukoliko je vlasnik protupravno postavljene naprave ili objekta nepoznat, nalog za uklanjanje oglasit će se na oglasnoj ploči u skladu s odredbama Zakona o općem upravnom postupku.

Uklonjenu napravu ili objekt vlasnik će preuzeti po namirenju troškova čuvanja, prijevoza i drugih troškova ako ih je bilo.

Članak 145.

Ako vlasnik, odnosno korisnik, ne preuzme predmet u roku od 30 dana od dana dostave obavijesti iz stavka 2. ovoga članka, predmet se smatra napuštenim te se može dati u humanitarne svrhe, prodati na dražbi, ostaviti u trajnom vlasništvu Općine Baška Voda ili odvesti na otpad.

Članak 146.

Ako naprava ili objekt koji je postavljen na javnu površinu temeljem odobrenja komunalnog referenta ima nedostatke ili oštećenja ili nije postavljen sukladno odobrenju, komunalni redar naredit će vlasniku odnosno korisniku, uklanjanje nedostataka ili oštećenja, odnosno njegovo postavljanje sukladno odobrenju.

Članak 147.

Ako vlasnik ili korisnik objekta ili naprave u ostavljenom roku ne ukloni nedostatke ili oštećenja ili ne postavi napravu ili objekt sukladno odobrenju, komunalni redar naredit će njegovo uklanjanje s javne površine, o trošku vlasnika odnosno korisnika.

Članak 148.

Kad je za postavljanje naprava i objekata na javnu površinu propisana ili ugovorena obveza plaćanja poreza i drugih naknada u korist Općine Baška Voda, a obveznik uplate poreza i naknada ne podmiri svoju obvezu u roku od mjesec dana od dana dospijeća, Komunalno redarstvo, po isteku roka od osam (8) dana od izrečene pisane opomene, uklonit će postavljene naprave ili objekte s javne površine.

Članak 149.

Korisniku javne površine, koji u roku važenja odobrenja ili ugovora za korištenje javne površine, učini dvije povrede odredaba ove Odluke, uskratit će se daljnje korištenje javne površine odnosno raskinuti ugovor o korištenju javne površine, te narediti uklanjanje svih naprava i objekata koji se nalaze na javnoj površini.

Članak 150.

Učinjene povrede dokazuju se zapisnicima komunalnog redarstva.

Članak 151.

Komunalni redar naložit će uklanjanje i premještanje vozila parkiranog na javnoj zelenoj površini preko pravne ili fizičke osobe kojoj je to Općina povjerila, a na trošak vlasnika vozila.

Komunalni redar naložit će uklanjanje i premještanje vozila koje onemogućuju pristup vozilu za otpad do mjesta na kojem se nalaze posude za otpad, preko pravne ili fizičke osobe kojoj je to Općina povjerila, a na trošak vlasnika vozila.

Komunalni redar naložit će uklanjanje vozila parkiranih na nogostupima iz članka 91. Ove Odluke i premještanje na za to određeno mjesto, preko pravne ili fizičke osobe kojoj je to Općina povjerila, a na trošak vlasnika vozila.

Članak 152.

Komunalni redar naredit će vlasniku vozila koje se ne upotrebljava u prometu zbog dotrajalosti (oštećeno u sudaru, neregistrirano, neispravno i slično) da u roku od tri dana ukloni vozilo s javne površine.

Ako komunalni redar ne sazna tko je vlasnik vozila iz stavka 1. ovog članka, ostavit će na vozilu upozorenje vlasniku da ga ukloni s javne površine u roku od tri dana.

Ako vlasnik vozila ne postupi po nalogu komunalnog redara, vozilo će biti uklonjeno preko treće osobe na njegov trošak.

Prisilno uklonjeno vozilo odvozi se na odgovarajuće odlagalište o čemu je komunalno redarstvo dužno obavijestiti vlasnika, ako je to moguće. Ako vlasnik ne preuzme vozilo u roku od 30 dana od primitka obavijesti i ne podmiri troškove uklanjanja i čuvanja (skladištenja) vozila, smatrat će se da je vozilo napušteno.

Članak 153.

Reklame koje su postavljene bez odobrenja, odnosno suprotno odobrenju, ili po odobrenju kome je istekao rok, odmah će se ukloniti.

Reklame će se ukloniti u organizaciji komunalnog redarstva ili preko treće osobe na trošak vlasnika.

Članak 154.

U postupku uklanjanja protupravno postavljenih naprava i objekata na javnoj površini pored novčane kazne može se naplatiti i paušalni iznos troškova i to:

 • 500,00 kuna za premještanje
 • 100,00 kuna po m² površine za uskladištenje – dnevno.

VIII. MJERE ZA PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA

Članak 155.

Nadzor nad provedbom ove odluke provodi komunalno redarstvo.

Poslove komunalnog redarstva obavljaju komunalni redari.

Komunalni redari moraju imati službenu iskaznicu, značku i odoru.

Pravilnik o iskaznici, znački i službenoj odori komunalnih redara određuje Općinsko vijeće.

Članak 156.

Pravna osoba, fizička osoba obrtnik i fizička osoba dužne su komunalnom redaru u provedbi njegovih ovlasti omogućiti nesmetano obavljanje nadzora, pristup do mjesta postupanja, dati informacije i dokumente koje zatraži u svezi predmeta nadzora, kao i osobne podatke, odnosno surađivati s njim.

Komunalni redari u provedbi nadzora mogu zatražiti pomoć nadležne policijske uprave.

Članak 157.

U obavljanju nadzora komunalni je redar ovlašten:

1. rješenjem narediti pravnim osobama, fizičkim osobama obrtnicima i fizičkim osobama radnje u svrhu održavanja komunalnog reda;

2. rješenjem zabraniti obavljanje radova;

3. rješenjem zabraniti uporabu komunalnih objekata, uređaja i naprava ako postoje nedostaci;

4. rješenjem narediti vraćanje javne površine u prvobitno stanje;

5. naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja;

6. izdati obavijest o počinjenom prekršaju i obavezni prekršajni nalog;

7. voditi prekršajni postupak.

Žalba uložena nadležnom tijelu iz stavka 1. ovoga članka, ne odgađa izvršenje rješenja.

Ako pravna osoba, fizička osoba obrtnik ili fizička osoba ne postupi po rješenju komunalnog redara, izvršenje rješenja putem treće osobe provest će se na njihovu odgovornost i trošak.

 

 

IX. KAZNENE ODREDBE

Članak 158.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba :

1.ako uništava pročelje zgrade te po njima ispisuje poruke, obavijesti, crta, šara i na drugi ih način prlja i nagrđuje (članak 4. Odluke);

2.ako u roku dvije godine ne uredi vanjsku fasadu građevine (članak 5. Odluke)

3.ako izvodi zahvate na vanjskim dijelovima građevina bez rješenja ili suprotno rješenju (članak 6. Odluke);

4.ako postupi protivno odredbama članka 7. (članak 7. Odluke)

5.ako izlog ne drži urednim i čistim te u istom drži ambalažu i skladišti robu (članak 8. Odluke);

6.ako uništava izloge, te po njima ispisuje poruke i obavijesti; crta, šara i na drugi način ih prlja i nagrđuje (članak 8. Odluke);

7.ako izlog poslovnog prostora kojeg ne koristi ne prekrije neprozirnim materijalom ili na drugi način onemogući uvid u unutrašnjost poslovnog (članak 8. Odluke);

8.ako izlaže robu izvan izloga odnosno poslovnog prostora (članak 8. Odluke);

9.ako ime pod kojim sudjeluje u pravnom prometu – tvrtku ne održava čistom i čitljivom (članak 9. Odluke);

10.ako ne ukloni tvrtku u roku 15 dana od dana prestanka obavljanja djelatnosti odnosno prestanka korištenja poslovnog prostora (članak 9. Odluke);

11.ako natpis s imenom poslovnog subjekta, obrta, imenom poslovnog prostora ili obavijest o djelatnosti koju obavlja u poslovnom prostoru nije uredan, estetski oblikovan i jezično ispravan (članak 10. Odluke);

12.ako ne ukloni natpis u roku od 15 dana od prestanka obavljanja djelatnosti odnosno prestanka korištenja poslovnog prostora (članak 10. Odluke);

13.ako postavlja plakat, reklamu i slične objave reklamno – promidžbenog ili informativnog obilježja na mjesto koje nije za to namijenjeno (članak 11. Odluke);

14.ako postavlja plakat, reklamu i slične objave na pročelje zgrade, ogradu, stup javne rasvjete i telefonsku govornicu (članak 11. Odluke);

15.ako natpise, reklame i plakate prlja, onečišćuje ili uništava (članak 12. Odluke);

16.ako ogradu u vlasništvu pravnih i fizičkih osoba ne drži urednom, a ogradu od živice ne obrezuje tako da ne seže preko regulacijske linije na JPP-u (članak 14. Odluke);

17. ako na svom posjedu ima ogradu od tzv. bodljikave žice ili postavljenu bodljikavu žicu

 (članak 14. Odluke);

18.ako neizgrađeno građevinsko zemljište i druge slične površine uz javne površine ne održava, ne kosi travu, ne reže živicu, ne uklanja šikaru, smeće i drugo čime ugrožava sigurnost ljudi i imovine te sprječava preglednost prometne signalizacije i javne rasvjete (članak 15. Odluke);

19.ako športski, rekreacijski i slični objekt, park šumu, spomen područje, groblje, plažu, obalu i drugu sličnu površinu kojim upravlja ili gospodari ne održava urednom, čistom (članak 16. odluke);

20.ako kao vlasnik odnosno korisnik stambenog objekta, poslovnog objekta, škole, bolnice, crkve, samostana i sl. ne osigura obnovu, uređenje, održavanje i zaštitu zelene površine na zemljištu koje pripada objektu, odnosno zelenim površinama koje su u okviru ograđenog okoliša objekta (članak 16. Odluke);

21.ako kao vlasnik stambene zgrade s ograđenim okolišem ne osigura održavanje i zaštitu zelene površine na zemljištu koje služi redovnoj upotrebi i predstavlja okoliš zgrade (članak 16. Odluke );

22.ako kao upravitelj površina iz čl. 16. objekte i uređaje na njima ne održava urednim i ispravnim (članak 16. Odluke);

23.ako kao korisnik ili upravitelj površinama i objektima iz čl. 16. Odluke na vidnom mjestu ne istakne odredbe o održavanju reda, čistoće i zaštite zelenih površina (članak 16. Odluke);

24.ako postavi pokretnu napravu, kiosk, reklamu i druge naprave na zemljištu u vlasništvu pravnih i fizičkih osoba bez odobrenja ili suprotno odobrenju Općine Baška Voda (članak 17. Odluke );

25.ako pokretne naprave, kiosk, reklame i druge naprave na zemljištu u vlasništvu pravnih i fizičkih osoba ne drži urednim i ispravnim (članak 17. Odluke);

26.ako ne vodi brigu i ne održava komunalni objekt i uređaj u općoj upotrebi urednim i ispravnim te kvar ne ukloni u najkraćem mogućem roku (članak 21. Odluke);

27.ako uništava, šara, crta ili ga na drugi način prlja i nagrđuje komunalne objekte i uređaje u općoj uporabi (članak 21. Odluke);

28.ako javnu rasvjetu ne održava u stanju funkcionalne sposobnosti (članak 22. Odluke);

29.ako oštećuje i uništava rasvjetni stup i rasvjetno tijelo (članak 23. Odluke);

30.ako bez odobrenja postavi oglas, obavijest, reklamu i sl. na rasvjetne stupove (članak 23.Odluke);

31.ako bez odobrenja postavi bankomat (članak 24. Odluke);

32.ako postavi tzv. samostojeći (neugradbeni) bankomat (članak 24. Odluke);

33.ako javni zahod ne održava u urednom i ispravnom stanju (članak 25. Odluke);

34.ako uništava, onečišćava, šara, crta ili na drugi način prlja i nagrđuje, odnosno nenamjenski koristi javne vodoskoke, fontane i slične objekte i uređaje (članak 26. Odluke);

35.ako uništava, oštećuje ili neovlašteno upotrebljava hidrant ili javnu česmu ili slavinu za vlastite potrebe (članak 26. Odluke);

36.ako se kupa, ili koristi vodu za pranje određenih namirnica ili odjeće u vodoskocima ili fontanama (članak 26. Odluke);

37.ako bez odobrenja postavi ploču s imenom naselja, ulice, trga te ploču s brojem zgrade

(članak 29. Odluke);

38.ako onečišćuje, uništava te neovlašteno skida i mijenja ploče s imenom naselja, ulice, trga i zgrade (članak 29. Odluke);

39.ako se na javnim gradskim parkiralištima zadržava kamp kućica više od 24 sata, te na njima neovlašteno trguje, pretovara roba i vrše druge aktivnosti koje nisu u skladu s namjenom prostora (članak 32. Odluke);

40.ako prostor tržnice ili ribarnice nije uredan nakon korištenja (članak 34. Odluke);

41.ako prodaje ili izlaže poljoprivredne, prehrambene i druge proizvode izvan prostora tržnice bez odobrenja (članak 35. Odluke);

42.ako kao korisnik grobnog mjesta na području Općine Baška Voda ne održava čistim i urednim grobno mjesto na području Općine Baška Voda (članak 36. Odluke);

43.ako unutar nedozvoljenog područja Općine Baška Voda drži životinje – kopitare, papkare i perad (članak 39. Odluke);

44.ako drži životinje, a ne ispunjava sanitarno higijenske uvjete i ako je udaljenost od mjesta gdje drži životinje manja od 50 metara od najbliže javne prometnice i manja od 100 metara od najbližeg stambenog objekta (članak 39. Odluke);

45.ako postupi protivno članku 41 Odluke.

46.ako redovito ne čisti javne površine kad zbog djelatnosti dolazi do prekomjernog onečišćenja (članak 43. Odluke );

47.ako ne očisti javnoprometne površine koje služe kao pristup športskim ili rekreacijskim objektima, zabavnim parkovima ili igralištu nakon završetka korištenja u roku 4 sata nakon završetka korištenja (članak 43. Odluke) ;

48.ako postavlja košaru za otpatke na stup na kojem se nalazi prometni znak, na drveće, jarbole za isticanje zastava te na drugim mjestima (članak 46. Odluke);

49.ako ostavlja ili baca otpad ili na drugi način onečišćuje javno prometne površine, a osobito

ako čini djela navedena u članku 47. stavku 1. alineja od 1. do 26. Odluke

(članak 47. Odluke);

50.ako vozilo koje prevozi tekući ili sipki materijal nema sanduk i karoseriju iz kojih se materijal ne može prosipati ili curiti (članak 50. Odluke);

51.ako ne osigura vozilo koje prevozi pijesak, papir i drugi rasuti teret da se materijal ne prosipa po javno prometnoj površini (članak 50. Odluke);

52.ako na javno prometnoj površini obavlja radove, osim redovnog održavanja tih površina, bez odobrenja ili suprotno odobrenju (članak 51. Odluke);

53.ako javno prometnu površinu ne koristi za istovar, smještaj i ukrcaj građevinskog materijala, podizanje skela, ograde gradilišta, popravke vanjskih dijelova zgrade i slične građevinske radove sukladno propisima o gradnji i sigurnosti prometa (članak 52. Odluke);

54.ako koristi javno prometnu površinu za radove iz članka 52. bez odobrenja (članak 53. Odluke);

55.ako za vrijeme obavljanja radova iz članka 53. ne poduzme sve propisane i uobičajene mjere sigurnosti (članak 54. Odluke);

56.ako ne ukloni građevinsku skelu jer nije započeo radove na objektu u roku od sedam dana od dana postavljanja građevinske skele (članak 55. Odluke);

57.ako obustavi gradnju duže od jednog mjeseca, a ne ukloni skelu i drugi materijal s javno prometne površine (članak 55. Odluke);

58.ako ne osigura da se zemlja ne rasipa, a rastresiti materijal ne drži u sanducima i ogradama kad radovi traju duže od 24 sata (članak 56. Odluke);

59. ako miješa beton na javnoj površini bez zaštite (članak 56. Odluke)

60.ako prolaz ispod skela ne zaštiti od sipanja i padanja materijala te ako propisno ne označi i osvijetli zauzeti dio javne površine (članak 57. Odluke);

61.ako građevinski otpad stoji na javnoj površini više od 24 sata (članak 58. Odluke);

62.ako uz drveće odlaže građevinski materijal, šutu, glomazni i drugi otpad (članak 59. Odluke);

63.ako najkasnije 24 sata nakon završetka radova ne obavijesti komunalno redarstvo da mu zauzeta površina više nije potrebna (članak 60. Odluke);

64.ako nakon završetka radova zauzetu površinu ne ostavi u stanju u kakvom je bila prije izvođenja radova (članak 60. Odluke);

65.ako ne poduzme mjere sprečavanja onečišćenja javnoprometne površine iz članak 61. Odluke (članak 61. Odluke);

66. ako se iskrcani ogrjev ili drugi materijal ne ukloni s javno prometne površine u roku od 24 sata te ako se upotrebljavana površina ne očisti (članak 63. Odluke);

67.ako cijepa drva i izvodi slične radove na javno prometnim površinama (članak 63. Odluke);

68.ako javnoprometnu površinu upotrebljava za iskrcaj ogrijeva, te piljenje i cijepanje drva bez odobrenja (članak 63. Odluke);

69.ako dostavlja robu i/ili materijal poslije 09:00 sati bez odobrenja (članak 64. Odluke);

70.ako dostavno vozilo vrši utovar i istovar robe na javno-prometnoj površini, a u radijusu od 100 metara postoji iscrtano dostavno mjesto (članak 64. Odluke);

71.ako na javno prometnu površinu ispred radnje, prodavaonice i skladišta odlaže ambalažu i slično (članak 65. Odluke);

72.ako na javno prometnu površinu, ispred zgrade i ograde ili na zgradu i ogradu odlaže uređaje i predmete koji mogu ozlijediti prolaznike ili im nanijeti neku štetu (članak 65. Odluke);

73.ako na javnoprometnu površinu kao „čuvara parkinga“ postavi bilo koji predmet a da nije parkirna rampa ili parkirni stupić (članak 65. Odluke);

74.ako baca otpad u more i na morsku obalu (članak 66. Odluke);

75.ako na plaži poslije 22 sata ili prije 06 sati ostavlja plažne artikle ili druge predmete bez nadzora (članak 66. Odluke);

76.ako se ne postupi sukladno čl. 67. kad plovni objekt masnim otpacima izazove zagađenje morske površine (članak 67. Odluke);

77.ako prilikom gospodarskog korištenja ili posebne upotrebe plaže, ostvarujući koncesijsko odobrenje ne poštuje obveze iz koncesijskog odobrenja odnosno ugovora o koncesiji na pomorskom dobru (članak 69. Odluke);

78.ako se ne pridržava propisa o sigurnosti plovidbe, zaštiti okoliša i reda na pomorskom dobru (članak 69. Odluke);

79.ako sječe stablo na javnoj površini bez odobrenja (članak 74. Odluke);

80.ako vrši radnje zabranjene člankom 76. Odluke (članak 76. Odluke);

81.ako postupi protivno članku 77. Odluke ( članak 77. Odluke )

82.ako postavljeni montažni objekt i druga naprava ometa korištenje zgrada ili drugih objekata i ugrožava sigurnost prometa te uništava javno zelenu površinu (članak 79. Odluke);

83.ako smještaj naprava i objekata svojim položajem ne odgovara uvjetima o sigurnosti prometa i svojim položajem smanjuju preglednost i odvijanje prometa (članak 79. Odluke);

84.ako postavlja pokretne naprave, kioske, montažne objekte i slično bez odobrenja ili suprotno odobrenju (članak 80. Odluke);

85.ako ne drži urednim i ispravnim te ne čisti okoliš kioska, montažnog objekta i druge naprave (članak 80. Odluke);

86.ako postavi montažni objekt i drugu napravu za potrebe javnih manifestacija bez odobrenja (članak 81. Odluke );

87.ako na javnoj površini izlaže i nudi robu na prodaju, te pruža marketinške i slične usluge bez odobrenja. (članak 82. Odluke);

88.ako postavi stolove i stolice, reklamni pano, policu i slično izvan odobrene javne površine (članak 83. Odluke);

89.ako ne održava čistom i urednom javnu površinu koju koristi (članak 84. Odluke);

90.ako postavi plastične stolove i/ili stolice na javnu površinu (članak 84. Odluke);

91.ako zatvori javnu površinu terasu – koja nije u sklopu objekta bez odobrenja i s neadekvatnim materijalima (članak 84. Odluke);

92. ako je postavljena konstrukcija, tenda ili suncobran od neadekvatnog materijala (članak 84 . Odluke);

93.ako tende i suncobrani nisu u skladu s opisanim u Članku 84. (članak 84. Odluke);

94.ako buši ili oštećuje kameno popločenje (članak 85. Odluke);

95.ako ne ukloni stolove, stolice i ostalu opremu s javne površine nakon isteka ugovora ili rješenja (članak 86. Odluke);

96.ako na javnu površinu ispred poslovnog prostora odlaže ambalažu i druge neprimjerene predmete i materijal (članak 86. Odluke);

97.ako uređuje i oprema javnu površinu ispred poslovnog prostora bez odobrenja (članak 87. Odluke);

98.ako bez odobrenja postavi montažni objekt, uređaj, pokretnu napravu i slično (članak 88. Odluke);

99.ako reklama na javnoj površini ugrožava sigurnost prometa ili zaklanja postojeću prometnu signalizaciju (članak 89. Odluke);

100.ako postavlja reklamu na javno prometnu površinu unutar drvoreda, skupine stabala, grmlja, živice, unutar parkova i slično (članak 89. Odluke);

101.ako reklamu ne drži urednom i ispravnom (članak 89. Odluke);

102.ako postavlja reklamu bez odobrenja (članak 91. Odluke);

103.ako zaustavlja i parkira autobus koji prevozi turističko-izletničku grupu na mjesto koje nije za to namijenjeno (članak 92.Odluke);

104.ako se zaustavlja i parkira vozilo na nogostupu i drugu javnu prometnu površinu koja nije

označena prometnom signalizacijom kao javno parkiralište (članak 92. Odluke);

105.ako ostavlja vozilo koje se ne upotrebljava u prometu na javnoj površini (članak 92. Odluke);

106.ako postavlja objekt, uređaj ili napravu te obavlja radove na javno zelenoj površini bez odobrenja ili suprotno odobrenju (članak 93. Odluke);

107.ako postavi parkovnu opremu bez odobrenja (članak 94. Odluke);

108.ako prilikom gradnje objekta uz javnu zelenu površinu ne sačuva postojeća stabla te ih ne zaštiti oblaganjem oplatama ili na drugi način (članak 95. Odluke);

109.ako bez odobrenja vrši radnje zabranjene člankom 96. Odluke (članak 96. Odluke);

110.ako izvodi radove prekopa bez odobrenja (članak 97. i 98. Odluke);

111.ako ne koristi komunalnu usluge održavanja čistoće, sakupljanja, odvoza i odlaganja otpada (članak 99. Odluke);

112.ako ne poštuje pravila o načinu odlaganja komunalnog otpada (članak 99. Odluke);

113.ako bez suglasnosti postavi posudu za otpad na mjestu izvan zemljišta u vlasništvu zgrade i u vlasništvu pravnih i fizičkih osoba (članak 104. Odluke);

114.ako rasipa komunalni otpad po posudi za odlaganje otpada ili oko nje (članak 107. Odluke);

115.ako prebire i odnosi otpad iz posude za otpad na način da se otpad rasipa i onečišćuje javna porvšina (članak 112.Odluke);

116.ako odlaže otpad izvan posude za otpad (članak 113.Odluke);

117.ako u posudu za odlaganje komunalnog otpada odlaže drugi otpad  (članak 114. Odluke);

118.ako oštećuje, crta i šara te premješta posude za otpad (članak 115. Odluke);

119.ako parkira vozilo na način da onemogući pristup specijalnom vozilu za odvoz otpada ili onemogući odvoz na drugi način (članak 116. Odluke);

120.ako kartonski ambalažni otpad odlaže na javnu površinu ili pored posude za otpad (članak 117. Odluke);

121. ako odlaže komunalni otpad u posude ili kontejnere u tuđem vlasništvu(članak 117. Odluke);

122.ako zakopava i spaljuje komunalni otpad (članak 119. Odluke);

123.ako krupni otpad odlaže u vreće ili posude za krupni otpad te pored posuda za kućni otpad (članak 122. Odluke);

124.ako odlaže građevinski otpad na mjesto koje nije za to određeno  (članak 124. Odluke);

125.ako s tehnološkim otpadom postupa suprotno članku  126.(članak 126. Odluke);

126.ako ne obavijesti isporučitelja usluge odvoza otpada o uvođenju u evidenciju korisnika usluge (članak 128. Odluke);

127.ako ne postupi sukladno članku 129. Odluke (članak 129. Odluke);

128.ako ne očisti dio pješačkog prolaza u širini zgrade ili poslovnog prostora od snijega ili leda (članak 138. Odluke);

129.ako komunalnom redaru u provođenju njegovih ovlasti onemogući obavljanje nadzora, pristup do prostorija, objekta, zemljišta, naprava i uređaja kao i uskrati dati osobne podatke i druga obavještenja (članak 156. Odluke);

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Članak 158.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 5.000,00 kn kaznit će se za prekršaj iz članka 158.stavka 1., alineje od 1. do 129. ove Odluke fizička osoba – obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja počini prekršaj u vezi sa obavljanjem njezina obrta ili druge samostalne djelatnosti.

Novčanom kaznom od 300,00 do 2.000,00 kn kaznit će se za prekršaj iz članka 158. Stavka 1., alineje od 1. do 129. ove Odluke fizička osoba.

Članak 159.

Komunalni redar može naplaćivati novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja, bez prekršajnog naloga, uz izdavanje potvrde, sukladno zakonu i ovoj Odluci.

Ako počinitelj prekršaja ne pristane platiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja, izdat će mu se obvezni prekršajni nalog, s uputom da novčanu kaznu mora platiti u roku od 8 dana od dana primitka prekršajnog naloga.

Ukoliko prekršitelj ne postupi po Rješenju komunalnog redarstva te ne ukloni nepravilnosti zbog kojih je kažnjen, nakon isteka roka za uklanjanje nepravilnosti koje je propisano na Rješenju komunalnog redara, može biti opet kažnjen.

Ukoliko je rok za uklanjanje nepravilnosti bio istog dana, sljedećeg dana se za isti prekršaj može napisati nova novčana kazna.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 160.

Postupci započeti do stupanja na snagu ove odluke nastavit će se i dovršiti po odredbama Odluke o komunalnom redu (»Službeni glasnik« br. 08/15). Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o komunalnom redu (»Službeni glasnik«, br. 08/15).

Članak 161.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine Baška Voda".

 

Predsjednik Općinskog vijeća

Ante Lončar

 

KLASA: 021-05/21-01/07

URBROJ: 2147/02-01-21/01

Baška Voda, 16. ožujka 2021.