Oglas za prijam u službu na radno mjesto komunalnog redara

Na temelju članka 29.  stavka 1.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( NN br. 86/08, 61/11, 04/18- u nastavku ZSN, 112/19),  članka 15. Pravilnika o unutarnjem  redu općinske uprave Općine Baška Voda ( GL br. 1/13, 10/13, 13/13, 2/14, 3/18), privremena pročelnica Upravnog odjela za gospodarenje prostorom i komunalno-prometne poslove  raspisuje

 

OGLAS

za prijam u službu na radno mjesto komunalnog redara
u Upravnom odjelu za gospodarenje prostorom i komunalno - prometne poslove
Općine Baška Voda, 1  izvršitelj/ica na određeno vrijeme zbog povećanog opsega posla u trajanju od 6 mjeseci

                                   

Opći uvjeti za prijam u službu:

 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta

 

Posebni uvjeti za prijam u službu:

 • SSS (IV) stupanj
 • položen državni stručni ispit
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • poznavanje rada na računalu
 • položen vozački ispit B kategorije

 

Za radno mjesto obvezan je probni rad od dva mjeseca.

U službu ne može biti primljena osoba kod koje postoje zapreke prijema u službu propisane člancima 15. i 16. ZSN-a.

Ranim iskustvom na odgovarajućim poslovima razumijeva se radno iskustvo ostvareno na poslovima odgovarajuće spreme i struke.

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni stručni ispit, može biti primljena u službu, pod uvjetom da isti položi u roku od jedne godine od prijama u službu.

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:

 • životopis
 • presliku domovnice
 • presliku osobne iskaznice
 • dokaz o stručnoj spremi (presliku svjedodžbe o završnoj srednjoj školi)
 • dokaz o položenom državnom stručnom ispitu
 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje 1 godine što se dokazuje slijedećim dokumentima:

            a) potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i

            b) ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca iz koje je vidljivo u kojoj struci, na kojim poslovima i u kojem trajanju je ostvareno radno iskustvo

 • izvornik uvjerenja da kandidat nije pod istragom i da se ne vodi kazneni postupak (ne stariji od šest mjeseci)
 • vlastoručno potpisanu izjavu kandidata o nepostojanju zapreke iz članaka 15. i 16.  ZSN-a (izjavu nije potrebno ovjeravati).
 • dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, izjava i slično)
 • dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije

Postupak prijama u službu obuhvaća obveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata, kojoj mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uvjete iz oglasa.

Na oglas se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom oglasu za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Opis poslova, podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnost kandidata i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata  za provjeru objavit će se na  web-stranici Općine Baška Voda  /www.opcinabaskavoda.com/.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata  objavit će se na oglasnoj ploči i  na web- stranici Općine Baška Voda  najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Uvjerenje (medicine rada) o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja kandidat prije donošenja rješenja o prijemu.

Osoba koja ne podnese pravodobnu ili urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom na natječaj. Osobi se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenom na natječaj.Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti kod prijama u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju dokazuje to izvornikom rješenja ili potvrdom o priznatom statusu i potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom za vrijeme ovog oglasa.


Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na oglasnim pločama Zavoda za zapošljavanje Povjerenstvu za provedbu oglasa, Obala sv. Nikole 65, Baška Voda, s naznakom: »Oglas za komunalnog  redara – ne otvaraj«.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Privremena pročelnica

Tea Buljan, dipl. oec

 

KLASA: 112-03/21-01/03

UR.BROJ:2147/02-03-21/1

Baška Voda, 12.05.2021.godine


PDF preuzimanjeOglas za prijam u službu - komunalni redar PDF

 


PDF preuzimanjeUpute uz oglas za prijam u službu na radno mjesto komunalnog redara PDF