13. sjednica Općinskog vijeća, 21. studenoga 2023.

 

Grb Republike Hrvatske

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BAŠKA VODA

OPĆINSKO VIJEĆE

Predsjednik

KLASA: 024-02/23-01/38

UR.BROJ: 2181-17-01-23-01

Baška Voda, 15. studenog 2023. godine

  

ČLANOVIMA
OPĆINSKOG VIJEĆA BAŠKA VODA

-svima-

Na temelju čl. 31. Statuta Općine Baška Voda (GL br. 7/21), čl. 69. i čl. 70. Poslovnika Općinskog vijeća Baška Voda (GL br. 7/21, 18/21), sazivam za

  

21.studenog 2023.  godine  u 9:00 sati

 

u prostorijama zgrade Omladinskog doma  u  Baškoj Vodi, 13. sjednicu Općinskog vijeća Baška Voda

 

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I       R E D

 

 1. Usvajanje zapisnika sa 12. sjednice Općinskog vijeća
 2. Prijedlog Odluke o Izmjeni Odluke o proračunu Općine Baška Voda za 2023.godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu
  - Program financiranja javnih potreba u predškolskom odgoju Općine Baška Voda za 2023.godinu
 3. Prijedlog Odluke o općinskim porezima Općine Baška Voda
 4. Prijedlog Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak Općine Baška Voda
 5. Prijedlog Odluke o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Općine Baška Voda (usklađenje 3)
 6. Prijedlog Odluke o donošenju plana zaštite od požara za Općinu Baška Voda (usklađenje 2)
 7. Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2024.godini
 8. Prijedlog Plana korištenja, rasporeda i namjena lokacija za privremeno korištenje javnih površina na području Općine Baška Voda za 2024.godinu
 9. Prijedlog Odluke o izradi UPU-a neizgrađenog i neuređenog dijela naselja Baška Voda (oznaka 1-2)

 

Predsjednik Općinskog vijeća

Ante Lončar

 

PDF preuzimanjeZapisnik s 12. Sjednice Općinskog vijeća .pdf

PDF preuzimanjePrijedlog Odluke o Izmjeni Odluke o proračunu Općine Baška Voda za 2023.godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu .pdf

PDF preuzimanjePredškolski odgoj program Općine Baška Voda za 2023. godinu .pdf

Prijedlog Odluke o općinskim porezima Općine Baška Voda .pdfPDF preuzimanje

PDF preuzimanjePrijedlog Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak Općine Baška Voda .pdf

PDF preuzimanjePrijedlog Odluke o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Općine Baška Voda (usklađenje 3) .pdf

PDF preuzimanjePrijedlog Odluke o donošenju plana zaštite od požara za Općinu Baška Voda (usklađenje 2) .pdf

PDF preuzimanjePrijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2024. godini .pdf

PDF preuzimanjePrijedlog Plana korištenja rasporeda i namjena lokacija za privremeno korištenje javnih površina na području Općine Baška Voda za 2024. godinu .pdf

PDF preuzimanjePrilog skica lokacija (štandovi, štekati, kućice jpp 2024) .pdf

PDF preuzimanjePrilog skica štekata 2024. .pdf

PDF preuzimanjePrijedlog Odluke o izradi UPU_a neizgrađenog i neuređenog dijela naselja Baška Voda (oznaka 1_2) .pdf