Odluka o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke

 
Temeljem članka 6. i 10. Zakona o zaštiti od buke („Narodne novine“ br. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21) i članka 28. Statuta Općine Baška Voda (GL. br. 7/21) i članka 34. Poslovnika Općinskog vijeća (GL br. 7/21, 18/21) Općinsko vijeće Općine Baška Voda, na svojoj 7. sjednici održanoj dana 29. studenoga 2022. godine donijelo je
O D L U K U
o dozvoljenom prekoračenju najviše
dopuštene razine buke
 
 
Članak 1.
 
Ovom Odlukom određuje se područje i uvjeti pod kojima se na području Općine Baška Voda mogu organizirati javni skupovi i manifestacije na svim objektima, ulicama, trgovima, javnim površinama i pomorskom dobru, pri održavanju kojih postoji mogućnost prekoračenja dopuštenih razina buke, određenih propisom koji regulira najviše dopuštene razine buke u sredinama u kojima ljudi borave i rade, razlozi dozvoljenog prekoračenja buke te putevi dolaska i odlaska sudionika događaja te druga pitanja u svezi dozvoljenog prekoračenja najviše dopuštene razine buke.
 
 
Članak 2.
 
Dozvoljava se prekoračenje dopuštene razine buke radi zadovoljenja potreba održavanja javnih skupova i organiziranja razonode, zabavnih i športskih priredbi i drugih aktivnosti na svim objektima, ulicama, trgovima, javnim površinama i pomorskom dobru u periodu od 01. lipnja do 15. rujna, na području svih naselja Općine Baška Voda za vrijeme manifestacija koje organizira Općina Baška Voda, tvrtka u vlasništvu Općine Baška Voda, Turistička zajednica Općine Baška Voda i Mjesni odbori Općine Baška Voda te u dane državnih blagdana.
 
 
Članak 3.
 
Prekoračenje najviše dopuštene razine buke na prostorima iz članka 2. ove Odluke dozvoljava se do 24:00 sata.
 
 
Članak 4.
 
Iznimno, u cilju omogućavanja organiziranja javnih događanja koja svojim karakterom i vremenom trajanja zahtijevaju određivanje uvjeta drugačijih od uvjeta propisanih ovom Odlukom, načelnik može za svako javno događanje posebnim aktom odrediti drugačije uvjete.
 
 
Članak 5.
 
Buka koja nastaje uslijed događaja navedenih u članku 2. ove Odluke ne smije u drugim dijelovima općine Baška Voda i naselja prelaziti dopuštene granice. 
 
 
Članak 6.
 
Za javne skupove i manifestacije čije je trajanje predviđeno više dana, obvezno je uvažavanje uobičajenog vremena dnevnog odmora (od 15,00 do 17,00 sati) za vrijeme kojeg nije dozvoljeno prekoračenje dopuštenih razina buke.
 
Članak 7.
 
Putovi za dolaženje i odlaženje sudionika navedenih događaja su svi prometni pravci, ulice i ceste za automobile i pješake koji nisu u to vrijeme propisno zatvoreni znakovima ili pod regulacijom prometa od strane ovlaštenih službenih osoba, odnosno propisno označenih redara koji reguliraju promet na tom mjestu.
 
 
Članak 8.
 
Komunalno redarstvo Općine Baška Voda provodi nadzor nad provedbom odredbi ove Odluke isključivo na područjima i u vremenskom razdoblju koji su navedeni ovom Odlukom.
Nadležnost komunalnog redarstva utvrđena Zakonom o zaštiti od buke i propisa donesenih na temelju istog, ne isključuje postupanje sanitarne inspekcija kao nadležnog državnog tijela sukladno odredbama Zakona.
Pri provedbi nadzora komunalno redarstvo ovlašteno je poduzimati upravne mjere, pokrenuti prekršajni postupak i naplatiti kaznu na mjestu počinjenja sukladno važećim odredbama Zakona o zaštiti od buke.
 
Članak 9.
 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku, službenom glasilu Općine Baška Voda.
KLASA:024-02/22-01/35
URBROJ:2181-17-01-22-01
 
Predsjednik Općinskog vijeća
Ante Lončar