STATUT OPĆINE BAŠKA VODA

Na temelju članka 8. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 1. i 73. Statuta Općine Baška Voda (GL br. 1/06, 19/06, 13/07 i 3/09) članka 47. Poslovnika Općinskog vijeća ( GL br. 1/06, 13/07), Općinsko vijeće Baška Voda na 02. sjednici održanoj 13. 08.2009. g. donijelo je

S T A T U T
Općine Baška Voda


I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom se podrobnije uređuju obilježja Općine Baška Voda, javna priznanja, suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, samoupravni djelokrug, oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju, provođenje referenduma o pitanjima iz samoupravnog djelokruga, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Općine Baška Voda, način obavljanja poslova, ustrojstvo i rad javnih službi, mjesna samouprava, imovina i financiranje, te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Općine Baška Voda.


Članak 2.

Općina Baška Voda je jedinica lokalne samouprave na području utvrđenom Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.

Općina Baška Voda obuhvaća područja naselja:

• Bast,
• Baška Voda,
• Bratuš,
• Krvavica,
• Promajna.

Granice Općine Baška Voda mogu se mijenjati na način i po postupku propisanom u zakonu.

Granice naselja Općine Baška Voda utvrđuju se posebnim aktom u postupku propisanim zakonom, a to su rubne granice K.O. Bast Baška Voda.


Članak 3.

Općina Baška Voda je pravna osoba.

Sjedište Općine Baška Voda je u mjestu Baška Voda, Obala sv. Nikole 65.

Tijela Općine Baška Voda imaju pečate.

Pečati imaju oblik i sadržaj utvrđen posebnim propisima. Način njihove upotrebe i čuvanje uređuje se posebnom odlukom koju donosi Općinsko vijeće.

II. OBILJEŽJA OPĆINE BAŠKA VODA

Članak 4.

Općina Baška Voda ima grb i zastavu.

Opis grba i zastave, te njihovo korištenje iz st. 1. ovog članka uređeno je posebnom odlukom koju je donijelo Općinsko vijeće.

Obilježjima iz stavka 1. ovog članka predstavlja se Općine Baška Voda i izražava pripadnost Općini Baška Voda.

Način uporabe i zaštita obilježja Općine Baška Voda utvrđuje se posebnom odlukom općinskog načelnika, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 5.

Dan Općine Baška Voda je 30. svibanj, koji se svečano slavi kao općinski blagdan.


III JAVNA PRIZNANJA

Članak 6.

Općinsko vijeće dodjeljuje javna priznanja za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Općine Baška Voda, a poglavito za naročite uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja okoliša, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti, te za poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene.

Članak 7.

Općinsko vijeće Općine Baška Voda može pojedinu osobu koja je zaslužna za Općinu proglasiti počasnim građaninom.

Počasnom građaninu izdaje se povelja na svečanoj sjednici Općinskog vijeća.

Počašću se ne stječu posebna prava odnosno obveze. Počast se može opozvati ako se počastvovani pokaže nedostojnim počasti.

Članak 8.

Općinsko vijeće Općine Baška Voda odlučuje o dodjeli javnih priznanja Općine Baška Voda.

Općinsko vijeće Baška Voda posebnom odlukom utvrđuje koja su to priznanja, uvjete za njihovu dodjelu, izgled i oblike, kriterij i postupovnost njihove dodjele te tijela koja provode postupak i dodjelu priznanja.

IV. SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Članak 9.

Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, Općina Baška Voda uspostavlja i održava suradnju s drugim jedinicama lokalne samouprave u zemlji i inozemstvu, u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima.


Članak 10.

Općinsko vijeće donosi odluku o uspostavljanju suradnje, odnosno o sklapanju sporazuma (ugovora, povelje, memoranduma i sl.) o suradnji sa pojedinim jedinicama lokalne samouprave, kada ocijeni da postoji dugoročan i trajan interes za uspostavljanje suradnje i mogućnosti za njezino razvijanje.

Sporazum o suradnji Općine Baška Voda i općine ili grada u zemlji ili inozemstvu objavljuje se u službenom glasilu Općine Baška Voda.


V. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG


Članak 11.

Općina Baška Voda samostalna je u odlučivanju u poslovima iz svoga samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom, te podliježe samo nadzoru zakonitosti rada i akata tijela Općine Baška Voda.

 

Članak 12.

Općina Baška Voda u samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju prava građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:

• uređenje naselja i stanovanje,
• prostorno i urbanističko planiranje,
• komunalno gospodarstvo,
• brigu o djeci,
• socijalnu skrb,
• primarnu zdravstvenu zaštitu,
• odgoj i osnovno obrazovanje,
• kulturu, tjelesnu kulturu i šport,
• zaštitu potrošača,
• zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
• protupožarnu i civilnu zaštitu,
• promet na svom području,
• ostale poslove sukladno sa posebnim zakonima.

Općina Baška Voda obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga sukladno posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka.

Poslovi iz samoupravnog djelokruga detaljnije se uređuju odlukama Općinskog vijeća i općinskog načelnika u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 13.

Općina Baška Voda može organizirati obavljanje pojedinih poslova iz članka 12. ovog Statuta zajednički s drugom jedinicom lokalne samouprave ili više jedinica lokalne samouprave, osnivanjem zajedničkog tijela, zajedničkog upravnog odjela ili službe, zajedničkog trgovačkog društva ili zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova u skladu s posebnim zakonom.

Općinsko vijeće Općine Baška Voda, može posebnom odlukom pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga Općine, čije je obavljanje od šireg interesa za građane na području više jedinica lokalne samouprave prenijeti na Splitsko-dalmatinsku županiju, u skladu sa njezinim Statutom.

Odluku o obavljanju poslova na način propisan u stavku 1. i 2. ovog članka donosi Općinsko vijeće većinom glasova svih članova, temeljem koje se zaključuje sporazum o zajedničkom organiziranju poslova, kojim se uređuju međusobni odnosi u obavljanju zajedničkih poslova.

 

VI. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU


Članak 14.

Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima:

• putem lokalnog referenduma,
• mjesnog zbora građana,
• davanju prijedloga u skladu sa zakonom i ovim Statutom.


a) Referendum

Članak 15.

Referendum se može raspisati radi odlučivanja:

• o prijedlogu i promjeni Statuta,
• o prijedlogu općeg akta i drugog pitanja iz djelokruga Općine,
• o prijedlogu za promjenu područja Općine,
• kada Općinsko vijeće zatraži predhodno izjašnjavanje o pitanjima od općeg interesa za Općinu,
• svim drugim pitanjima određenim Zakonom i ovim Statutom.

Referendum, na temelju odredaba zakona i ovog Statuta raspisuje Općinsko vijeće na prijedlog jedne trećine članova Općinskog vijeća, općinskog načelnika, polovine mjesnih odbora na području Općine Baška Voda i 20% birača upisanih u popis birača Općine.

Odluka donesena na referendumu o pitanjima iz stavka 1. ovog članka obvezatna je za Općinsko vijeće.
Članak 16.

Referendum se može raspisati i radi razrješenja općinskog načelnika i njegovog zamjenika u slučaju:
- kada krše ili ne izvršavaju odluke Općinskog vijeća,
- kada svojim radom prouzroče Općini Baška Voda znatnu materijalnu štetu odnosno
štetu u iznosu od 1% od proračuna Općine Baška Voda u tekućoj godini.

Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma iz stavka 1. ovog članka može dati najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća. Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od vijećnika.

Prijedlog za raspisivanje referenduma o pitanju razrješenja općinskog načelnika i njegovog zamjenika može dati i 20% birača upisanih u popis birača Općine Baška Voda. Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od birača.

Odluka o raspisivanju referenduma o razrješenju općinskog načelnika i njegovog zamjenika donosi se većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.

Članak 17.

Općinsko vijeće je dužno razmotriti podneseni prijedlog za raspisivanje referenduma, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema prijedloga.

Ako Općinsko vijeće ne prihvati prijedlog za raspisivanje referenduma, a prijedlog su dali birači sukladno članku 16. stavku 3. Statuta, Općinsko vijeće je dužno dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od tri mjeseca od prijema prijedloga.

Članak 18.

Općinsko vijeće ne smije raspisati referendum o razrješenju općinskog načelnika i njegovog zamjenika prije proteka roka od 6 mjeseci od početka mandata općinskog načelnika i njegovog zamjenika.

Ako na referendumu nije donesena odluka o razrješenju općinskog načelnika i njegovog zamjenika, novi referendum se ne smije raspisati prije proteka roka od 12 mjeseci od dana održavanja prethodnog referenduma.

Članak 19.

Odluka o raspisivanju referenduma sadrži naziv tijela koje raspisuje referendum, područje za koje se raspisuje referendum, naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem će birači odlučivati, obrazloženje akta ili pitanja o kojima se raspisuje referendum, referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će birači odlučivati, te dan održavanja referenduma.

Članak 20.

Pravo glasovanja na referendumu imaju birači koji imaju prebivalište na području Općine Baška Voda, odnosno na području za koje se raspisuje referendum i upisani su u popis birača.

Članak 21.

Na referendum iz članka 15. i 16. primjenjuju se odredbe Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Postupak provođenja referenduma i odluke donijete na referendumu podliježu nadzoru zakonitosti općih akata, koje provodi središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.


b) Zborovi građana
Članak 22.

Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od zborova građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općine kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.

Općinsko vijeće može sazvati zbor građana i za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu odvojenu od drugih dijelova naselja (dio naselja).

Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovog članka može dati jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća i općinski načelnik.

Općinsko vijeće dužno je razmotriti prijedlog iz stavka 3. ovog članka u roku od 60 od dana zaprimanja prijedloga.

Odlukom Općinskog vijeća određuju se pitanja o kojima će se tražiti mišljenje od zborova građana te vrijeme u kojem se mišljenje treba dostaviti.


Članak 23.

Zbor građana saziva predsjednik Općinskog vijeća u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Općinskog vijeća.

Za pravovaljano izjašnjavanje na zboru građana potrebna je prisutnost najmanje 5 % birača upisanih u popis birača mjesnog odbora za čije područje je sazvan zbor građana.

Izjašnjavanje građana na zboru građana je javno, a odluke se donose većinom glasova prisutnih građana.


c) Davanje prijedloga u skladu sa zakonom i ovim Statutom.


Članak 24.

Građani imaju pravo predlagati Općinskom vijeću donošenje određenog akta ili rješavanja određenog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće mora raspravlja o prijedlogu iz stavka l. ovog članka, ako prijedlog potpisom podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača Općine.

Općinskog vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima, najkasnije u roku od 3 mjeseca od prijema prijedloga.

Članak 25.

Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela Općine Baška Voda kao i na rad njegovih upravnih tijela, te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kada im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

Na podnijete predstavke i pritužbe načelnik Općine Baška Voda odnosno pročelnik upravnog tijela dužan je odgovoriti u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe.

Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka osigurava se ustanovljavanjem knjige pritužbi, neposrednim komuniciranjem s ovlaštenim predstavnicima tijela Općine, postavljanjem sandučića za predstavke i pritužbe, te ukoliko za postoje tehničke pretpostavke, sredstvima elektroničke komunikacije (e-mailom, kontakt obrascem na web stranicama).

VII. TIJELA OPĆINE BAŠKA VODA

Članak 26.

Tijela Općine Baška Voda su Općinsko vijeće i općinski načelnik.

Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno određeno koje je tijelo nadležno za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Baška Voda, poslovi i zadaće koje se odnose na uređivanje odnosa zakonodavne naravi u nadležnosti su Općinskog vijeća, a izvršni poslovi i zadaće u nadležnosti su općinskog načelnika.

Ukoliko se na način propisan stavkom 2. ovog članka ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove i zadaće obavlja Općinsko vijeće.

 

1./ OPĆINSKO VIJEĆE

Članak 27.

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana Općine Baška Voda i tijelo lokalne samouprave koje u okviru svojih prava i dužnosti donosi akte te obavlja druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom.

Članak 28.

Općinsko vijeće donosi:
• Statut Općine,
• Poslovnik o radu Općinskog vijeća,
• odluku o izboru i razrješenju predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,
• proračun i odluku o izvršenju proračuna,
• godišnje i polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna,
• odluku o privremenom financiranju,
• odluku o uređenju ustrojstva i djelokruga upravnih odjela i službi Općine Baška Voda,
• odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenjivanja,
• odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine,
• odluku o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine Baška Voda čija ukupna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000 kuna),
• odluku o promjeni granice Općine Baška Voda,
• odluku o osnivanju javne ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu, te odlučuje o njihovim statusnim promjenama i preoblikovanjima u skladu sa zakonom,
• odluku o suglasnosti na statute ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba koje je osnovalo ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,
• odluku o davanju suglasnosti za zaduženje i davanju jamstva za ispunjenje obveza pravnim osobama u većinskom vlasništvu Općine Baška Voda i ustanovama čiji je osnivač Općina,
• odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,
• odluku o raspisivanju lokalnog referenduma,
• odluku o osnivanju radnih tijela,
• odluku o izboru i razrješenju predsjednika i članova radnih tijela Općinskog vijeća,
• odluku o pokroviteljstvu,
• odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,
• odluku o imenovanju i razrješenju osoba određenih zakonom, Statutom i posebnim odlukama Općinskog vijeća,
• na prijedlog općinskog načelnika donosi odluku o izboru komisija za dodjelu javno-prometne površine na privremeno korištenje, komisiju za dodjelu pomorskog dobra, kao i Odluku o imenovanju i razrješenju članova Nadzornih odbora i Upravnih odbora trgovačkih društava i ustanova u vlasništvu Općine Baška Voda,
• donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.

U vrijeme kada Općinsko vijeće ne zasjeda, predsjednik Općinskog vijeća može u ime Općinskog vijeća preuzeti pokroviteljstvo društvene, znanstvene, kulturne, sportske ili druge manifestacije od značaja za Općinu Baška Voda. O preuzetom pokroviteljstvu predsjednik obavještava Općinsko vijeće na prvoj sljedećoj sjednici Općinskog vijeća.

Članak 29.

Općinsko vijeće donosi odluke većinom glasova ako je na sjednici nazočna većina članova Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće donosi većinom glasova svih članova predstavničkog tijela:

• Statut Općine,
• Poslovnik Općinskog vijeća,
• Proračun,
• godišnje izvješće o izvršenju proračuna,
• odluku o izboru i razrješenju predsjednika i potpredsjednika Općinskog vjeća,
• odluku o raspisivanju referenduma o razrješenju općinskog načelnika i
njegovog zamjenika,
• odluku o raspisivanju referenduma o pitanjima iz samoupravnog djelokruga
utvrđenih Statutom Općine Baška Voda,
• odluku o donošenju PPU-a, odluku o izmjeni i dopuni PPU-a, kao i detaljnih planova uređenja.

Na sjednicama Općinskog vijeća glasuje se javno, ako Općinsko vijeće ne odluči drugačije većinom glasova svih članova.

Članak 30.

Općinsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika.

Prijedlog za izbor predsjednika i potpredsjednika može dati:

• Odbor za izbor i imenovanje
• najmanje 1/3 članova Općinskog vijeća

Članak 31.

Predsjednik Općinskog vijeća:

• zastupa Općinsko vijeće,
• saziva i organizira, te predsjedava sjednicama Općinskog vijeća,
• predlaže dnevni red sjednica Općinskog vijeća,
• održava red na sjednici Općinskog vijeća,
• brine se o zaštiti prava vijećnika,
• upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak,
• brine o postupku donošenja odluka i općih akata,
• potpisuje odluke i akte koje donosi Općinsko vijeće,
• usklađuje rad radnih tijela,
• brine se o javnosti rada Općinskog vijeća,
• brine o suradnji Općinskog vijeća i općinskog načelnika,
• obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom Općinskog vijeća.

Članak 32.

Predsjednika Općinskog vijeća u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju dužnosti zamjenjuje jedan od potpredsjednika kojeg odredi predsjednik.

Potpredsjednici Općinskog vijeća obavljju poslove iz djelokruga predsjednika kada im ih predsjednik povjeri.

Pri obavljanju povjerenih poslova potpredsjednici Općinskog vijeća su dužni pridržavati se uputa predsjednika.

Predsjedniku Općinskog vijeća ne prestaje odgovornost za obavljanje poslova iz njegova djelokruga koje je povjerio potpredsjednicima.

Članak 33.

Općinsko vijeće čini 9 vijećnika.

Članak 34.

Mandat članova Općinskog vijeća traje četiri godine.

Funkcija članova Općinskog vijeća je počasna i za to vijećnik ne prima plaću.

Vijećnici imaju pravo na naknadu troškova u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća koja se mora donijeti u roku od tri mjeseca od konstituiranja Općinskog vijeća.

Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

Članak 35.

Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran:
• ako podnese ostavku koja je zaprimljena najkasnije tri dana prije zakazanog održavanja sjednice Općinskog vijeća i ovjerena kod javnog bilježnika najranije osam dana prije podnošenja iste,
• ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta odnosno ograničena poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke,
• ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, danom pravomoćnosti presude,
• ako odjavi prebivalište s područja Općine Baška Voda, danom odjave prebivališta,
• ako mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo, danom njegovog prestanka,
• smrću.

Članak 36.

Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja je prema odredbama zakona nespojiva s dužnošću člana predstavničkog tijela, mandat miruje, a za to vrijeme vijećnika zamjenjuje zamjenik, u skladu s odredbama zakona.

Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika, ako podnese pisani zahtjev predsjedniku Općinskog vijeća u roku od osam dana od dana prestanka obnašanja nespojive dužnosti. Mirovanje mandata prestaje osmog dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva.

Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanja dužnosti vijećnika jedanput u tijeku trajanja mandata.

Članak 37.

Vijećnik ima prava i dužnosti:

• sudjelovati na sjednicama Općinskog vijeća,
• raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice Vijeća,
• predlagati Vijeću donošenje akata, podnositi prijedloge akata i podnositi amandmane na prijedloge akata,
• postavljati pitanja iz djelokruga rada Općinskog vijeća,
• postavljati pitanja općinskom načelniku, zamjeniku općinskog načelnika, pročelnicima upravnih tijela i tajnici Ureda općinskog načelnika, te tražiti razmatranje pojedinih pitanja iz samoupravnog djelokruga,
• sudjelovati na sjednicama radnih tijela Općinskog vijeća i na njima raspravljati, a u radnim tijelima kojih je član i glasovati,
• tražiti i dobiti podatke, potrebne za obavljanje dužnosti vijećnika, od tijela Općine Baška Voda, te u svezi s tim koristiti njihove stručne i tehničke usluge.

Vijećnik ne može biti pozvan na kaznenu i prekršajnu odgovornost za izgovorene riječi, niti za glasovanje u radu Općinskog vijeća.

Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su kao tajni određeni u skladu s pozitivnim propisima, za koje sazna za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika.

Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika Općinskog vijeća.

Članak 38.

Poslovnikom Općinskog vijeća detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika Općinskog vijeća, djelokrug, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata u Općinskom vijeću, postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje građana na sjednicama te druga pitanja od značaja za rad Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće posebnom odlukom uređuje načela i standarde dobrog ponašanja predsjednika, potpredsjednika i članova Općinskog vijeća, te predsjednika i članova radnih tijela Općinskog vijeća (u nastavku teksta: nositelji političkih dužnosti) u obavljanju njihovih dužnosti.

Radna tijela

Članak 39.

Radna tijela Općinskog vijeća su:

• Mandatno povjerenstvo,
• Odbor za izbor i imenovanja,
• Odbor za Statut i Poslovnik.

Članak 40.

Mandatno povjerenstvo:

• na konstituirajućoj sjednici obavještava Općinsko vijeće o provedenim izborima za Općinsko vijeće i imenima izabranih vijećnika, temeljem objavljenih rezultata nadležnog izbornog povjerenstva o provedenim izborima,
• obavještava Općinsko vijeće o podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost, te o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,
• obavještava Općinsko vijeće o mirovanju mandata vijećnika i o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,
• obavještava Općinsko vijeće o prestanku mirovanja mandata vijećnika,
• obavještava Općinsko vijeće o prestanku mandata kada se ispune zakonom predviđeni uvjeti, te obavještava Općinsko vijeće da su ispunjeni zakonski uvjeti za početak mandata zamjeniku vijećnika.

Članak 41.

Odbor za izbor i imenovanja, predlaže:

• izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,
• imenovanje i razrješenje i drugih osoba određenih ovim Statutom i drugim odlukama Općinskog vijeća,
• izbor i razrješenje članova radnih tijela Općinskog vijeća,
• izvršava druge odgovarajuće zadatke koje mu povjeri Općinsko vijeće.

Članak 42.

Odbor za Statut i Poslovnik:
• predlaže Statut i Poslovnik Općinskog vijeća,
• predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta odnosno Poslovnika Općinskog vijeća,
• razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata koje donosi Općinsko vijeće u pogledu njihove usklađenosti s Ustavom i pravnim sustavom, te u pogledu njihove pravne obrade i o tome daje mišljene i prijedloge Općinskom vijeću,
• daje tumačenja vezana za primjenu Statuta i Poslovnika na sjednicama Općinskog vijeća,
• obavlja i druge poslove određene ovim Statutom.

Članak 43.

Općinsko vijeće može uz radna tijela osnovana ovim Statutom, osnivati druga stalna i povremena radna tijela radi proučavanja i razmatranja drugih pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, pripreme prijedloga odluka i drugih akata, davanja mišljenja i prijedloga u svezi pitanja koja su na dnevnom redu Općinskog vijeća.

Sastav, broj članova, djelokrug i način rada tijela iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se Poslovnikom o radu Općinskog vijeća ili posebnom odlukom Općinskog Vijeća o osnivanju radnog tijela.


2/. OPĆINSKI NAČELNIK

Članak 44.

Općinski načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti Općine.

Mandat općinskog načelnika traje četiri godine.

U obavljaju izvršne vlasti općinski načelnik:

• priprema prijedloge općih akata,
• izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća,
• utvrđuje prijedlog proračuna Općine i izvršenje proračuna,
• upravlja prihodima i rashodima Općine,
• upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Općine u
skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktom Općinskog vijeća,
• odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine Baška Voda čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do 1.000.000 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima,
• donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Općine,
• utvrđuje plan prijema u službu u upravna tijela Općine,
• upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine,
• odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom
izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine i o davanju suglasnosti za zaduživanje
ustanova kojih je osnivač Općina,
• imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela,
• imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,
• predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba ili 1/3 Općinskog vijeća
• može povjeriti izradu urbanističkih planova uređenja i obavljanja drugih poslova prostornog uređenja Zavodu za prostorno uređenje,
• razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana,
• obavlja poslove gospodarenja nekretninama do osnivanja fonda za gospodarenje nekretninama,
• imenuje i razrješava upravitelja vlastitog pogona,
• donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisvanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti,
• sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti,
• donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju ugovora i sklapa ugovor o povjeravanju poslova,
• daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga,
• do kraja ožujka tekuće godine podnosi Općinskom vijeću izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture i Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu godinu,
• utvrđuje uvjete, mjerila i postupak za određivanje reda prvenstva za kupnju stana iz programa društveno potpicane stanogradnje,
• provodi postupak natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine u skladu s posebnom odluku Općinskog vijeće o poslovnim prostorima,
• organizira zaštitu od požara na području Općine i vodi brigu o uspješnom provođenju i poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara,
• usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni Općini,
• nadzire rad upravnih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave,
• daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,
• obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora,
• obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima.

Općinski načelnik je dužan izvijestiti Općinsko vijeće o danim suglasnostima za zaduživanje iz stavka 3. alineje 10. ovog članka dva puta godišnje za prethodno izvještajno razdoblje.

Članak 45.

Općinski načelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata upravnih tijela Općine.


Članak 46.

Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i do 30. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.

Općinsko vijeće može, pored izvješća iz stavka 1. ovog članka, od općinskog načelnika tražiti izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga.

Općinski načelnik podnosi izvješće po zahtjevu iz stavka 2. ovog članka u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva. Ukoliko jedan zahtjev sadrži veći broj različitih pitanja, rok za podnošenje izvješća iznosi 60 dana od dana primitka zahtjeva.

Općinsko vijeće ne može zahtijevati od općinskog načelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju prije proteka roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog izvješća o istom pitanju.

Članak 47.

Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine:

• ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća, ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, te zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od 15 dana otkloni uočene nedostatke. Ako Općinsko vijeće to ne učini, načelnik je dužan u roku od osam dana o tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u županiji Splitsko-dalmatinskoj, te čelnika središnjeg tijela državne uprave ovlaštenog za nadzor nad zakonitošću rada tijela jedinica lokalne samouprave,
• ima pravo obustaviti od primjene akt Mjesnog odbora ako ocijeni da je taj akt u suprotnosti sa zakonom, Statutom i općim aktima Općinskog vijeća.

Članak 48.

Općinski načelnik ima zamjenika, koji zamjenjuje općinskog načelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti.

Članak 49.

Općinski načelnik može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku, ali mu time ne prestaje odgovornost za njihovo obavljanje.

Zamjenik općinskog načelnika je u slučaju iz stavka 1. ovog članka dužan pridržavati se uputa općinskog načelnika.


Članak 50.

Općinski načelnik i zamjenik općinskog načelnika odlučju hoće li dužnost obavljaju profesionalno.

Članak 51.

Općinskom načelniku i zamjeniku općinskog načelnika mandat prestaje po sili zakona:

• danom podnošenja ostavke,
• danom pravomoćnosti odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,
• danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen radi počinjenja kaznenog djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina, Republike Hrvatske i vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom,
• danom odjave prebivališta s područja jedinice,
• danom prestanka hrvatskog državljanstva,
• smrću.

Općinsko vijeće u roku od 8 dana obavještava Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata općinskog načelnika radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog načelnika.

Ako mandat načelnika prestaje u godini u kojoj se održavaju redovni izbori, a prije njihovog održavanja, dužnost načelnika do kraja mandata obavlja zamjenik načelnika.


Članak 52.

Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu se razriješiti u slučajevima i u postupku propisanom člankom 16. ovog Statuta.

Ako na referendumu bude donesena odluka o razrješenju općinskog načelnika i njegovog zamjenika, mandat im prestaje danom objave rezultata referenduma, a Vlada Republike Hrvatske imenuje povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti općinskog načelnika.

 

VIII. UPRAVNA TIJELA

Članak 53.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Baška Voda, utvrđenih zakonom i ovim Statutom, te obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom prenijeti na Općinu, ustrojavaju se upravna tijela Općine.

Ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Upravna tijela se ustrojavaju kao upravni odjeli i Ured općinskog načelnika (u daljnjem tekstu: upravna tijela).
Upravnim tijelima upravljaju pročelnici Odjela, a radom Ureda općinskog načelnika tajnik Ureda, koje na temelju javnog natječaja imenuje općinski načelnik na neodređeno vrijeme.
Upravnim tijelima upravljaju pročelnici koje na temelju javnog natječaja imenuje općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan.
Općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan može razriješiti pročelnike iz stavka 1. ovoga članka:
1. ako pročelnik sam zatraži razrješenje,
2. ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima kojima se uređuju radni odnosi dovode do prestanka radnog odnosa,
3. ako pročelnik ne postupa po propisima ili općim aktima jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, ili neosnovano ne izvršava odluke tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, ili postupa protivno njima,
4. ako pročelnik svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave veću štetu, ili ako zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti koje mogu štetiti interesima službe u obavljanju poslova jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Pročelnik koji bude razriješen sukladno stavku 2. ovoga članka rasporedit će se na drugo slobodno radno mjesto u jedno od upravnih tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, za koje ispunjava stručne uvjete.
Na prava, obveze i odgovornosti kao i druga pitanja u svezi s radom pročelnika koja nisu uređena ovim Zakonom, primjenjuju se odredbe zakona kojima se uređuje radni odnos službenika i namještenika u tijelima jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 54.

Upravna tijela u oblastima za koje su ustrojeni i u okviru djelokruga utvrđenog posebnom odlukom, neposredno izvršavaju i nadziru provođenje općih i pojedinačnih akata tijela Općine, te u slučaju neprovođenja općeg akta poduzimaju propisane mjere.


Članak 55.

Upravna tijela samostalna su u okviru svog djelokruga, a za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovorni su općinskom načelniku.


Članak 56.

Sredstva za rad upravnih tijela, osiguravaju se u Proračunu Općine Baška Voda, Državnom proračunu i iz drugih prihoda u skladu sa zakonom.


IX. JAVNE SLUŽBE


Članak 57.

Općina Baška Voda u okviru samoupravnog djelokruga osigurava obavljanje djelatnosti kojima se zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana na području komunalnih, društvenih i drugih djelatnosti, za koje je zakonom utvrđeno da se obavljaju kao javna služba.


Članak 58.

Općina Baška Voda osigurava obavljanje djelatnosti iz članka 57. ovog Statuta osnivanjem trgovačkih društva, javnih ustanova, drugih pravnih osoba i vlastitih pogona.

U trgovačkim društvima u kojima Općina Baška Voda ima udjele ili dionice općinski načelnik je član skupštine društva.

Obavljanje određenih djelatnosti Općina Baška Voda može povjeriti drugim pravnim i fizičkim osobama temeljem ugovora o koncesiji.

Pravne osobe čiji je osnivač Općina ili u kojima ima uloge ili udjele obavezne su najmanje jedanput godišnje podnjeti izvješće o poslovanju Općinskom vijeću, i to do 1. ožujka za prethodnu godinu, polugodišnje izvješće do 01. 09. tekuće godine i prijedlog rada za slijedeću godinu do 01. 12. tekuće godine.
Trgovačka društva čiji je Općina osnivač dužna su Općinskom vijeću podnijeti financijsko izvješće do 15 04. za proteklu godinu, a Udruge i drugi korisnici proračuna do 30. 01. za prethodnu godinu.

Općinsko vijeće obavlja nadzor nad radom javnih službi.


X. MJESNA SAMOUPRAVA
Članak 59.

Na području Općine Baška Voda osnivaju se mjesni odbori, kao oblici mjesne samouprave, a radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima.

Mjesni odbori se osnivaju za pojedina naselja ili više međusobno povezanih manjih naselja ili za dijelove naselja koji čine zasebnu razgraničenu cjelinu, na način i po postupku propisanom zakonom, ovim Statutom i posebnom odlukom Općinskog vijeća, kojom se detaljnije uređuje postupak i način izbora tijela mjesnog odbora.

U ostvarivanju prava iz stavaka 1. ovog članka, mjesni odbor je dužan uvažavati interes Općine Baška Voda u cjelini.

Mjesni odbor je pravna osoba.
Članak 60.

Mjesni odbori na području Općine Baška Voda su:
• Bast
• Baška Voda
• Bratuš
• Krvavica
• Promajna

Područje i granice mjesnih odbora određuju se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Članak 61.

Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora može dati 20 % građana upisanih u popis birača za područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora, organizacije i udruženja građana, Općinsko vijeće, Vijeće mjesnog odbora te općinski načelnik.

U slučaju da prijedlog iz stavka 1. ovog članka, daju građani ili njihove organizacije i udruženja, Općinsko vijeće i Vijeće mjesnog odbora prijedlog se dostavlja u pisanom obliku općinskom načelniku.

Članak 62.

Općinski načelnik u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga utvrđuje da li je prijedlog podnesen na način i po postupku utvrđenim zakonom i ovim Statutom.

Ukoliko općinski načelnik utvrdi da prijedlog nije podnesen na propisani način i po propisanom postupku, obavijestit će predlagatelja i zatražiti da u roku od 15 dana dopuni prijedlog za osnivanje mjesnog odbora.

Pravovaljani prijedlog općinski načelnik upućuje Općinskom vijeću, koje je dužno izjasniti se o prijedlogu u roku od 60 dana od prijema prijedloga.

Članak 63.

U prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora navode se podaci o predlagatelju, području i granicama mjesnog odbora, sjedište mjesnog odbora, osnove pravila mjesnog odbora te zadaci i izvori financiranja mjesnog odbora.

O inicijativi i prijedlogu za izdvajanje dijela mjesnog odbora odlučuje Općinsko vijeće uz prethodno pribavljeno mišljenje vijeća mjesnog odbora na koji se promjena odnosi.

Članak 64.

Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.

Članak 65.

Članove vijeća mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na vrijeme od četiri godine.

Izbornu jedinicu za izbor članova vijeća mjesnog odbora čini cijelo područje mjesnog odbora.

Postupak izbora članova vijeća mjesnog odbora uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća uz shodnu primjenu odredbe zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.

Članak 66.

Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje općinsko vijeće roku od 30 dana od dana donošenja odluke Općinskog vijeća o osnivanju mjesnog odbora odnosno u roku od 30 dana od dana isteka mandata ili raspuštanja vijeća mjesnog odbora.

Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne može proteći manje od 30 dana niti više od 60 dana.

Članak 67.

Broj članova mjesnog odbora određuje se prema broju stanovnika na području mjesnog odbora.

Funkcije članova mjesnog odbora su počasne.

Vijeće mjesnog odbora ima, uključujući i predsjednika, 5 članova.


Članak 68.

Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran hrvatski državljanin s navršenih 18 godina života koji ima prebivalište na području mjesnog odbora.

Članak 69.

Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika vijeća iz svog sastava tajnim glasovanjem na vrijeme od četiri godine.

Predsjednik vijeća predstavlja mjesni odbor i za svoj rad odgovoran je vijeću mjesnog odbora.

Članak 70.

Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora, poslovnik o svom radu, financijski plan i godišnji obračun, donosi plan manjih komunalnih akcija i utvrđuje prioritet u njihovoj realizaciji, iz svog sastava bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika vijeća, saziva mjesne zborove građana, odlučuje o korištenju sredstava namjenjenih mjesnom odboru u proračunu općine uz suglasnost općinskog načelnika za svaku namjenu pojedinačno, predlaže promjenu područja mjesnog odbora, odnosno daje mišljenje Općinskom vijeću o drugim inicijativama i prijedlozima za osnivanje mjesnih odbora na njegovu području, surađuje s drugim mjesnim odborima na području Općine Baška Voda, surađuje s udrugama na svom području u pitanjima od interesa za građane, te obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, ovima Statutom, odlukama i općim aktima Općinskog vijeća i općinskog načelnika.

Predsjednik vijeća mjesnog odbora predstavlja mjesni odbor i vijeće mjesnog odbora, saziva sjednice vijeća, predlaže dnevni red, predsjedava sjednicama vijeća i potpisuje akte vijeća, provodi i osigurava provođenje odluka vijeća te izviješćuje o provođenju odluka vijeća, surađuje s predsjednikom Općinskog vijeća, izvješćuje građane o pitanjima važnim za mjesni odbor, obavlja druge poslove koje mu povjeri vijeće mjesnog odbora, Općinsko vijeće Baška Voda i općinski načelnik.

Članak 71.

Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog odbora, osobito u pogledu vođenja brige o uređenju područja mjesnog odbora, provođenjem manjih komunalnih akcija kojima se poboljšava komunalni standard građana na području mjesnog odbora, vođenju brige o poboljšavanju zadovoljavanja lokalnih potreba građana u oblasti zdravstva, socijalne skrbi, kulture, športa i drugih lokalnih potreba na svom području

 

Članak 72.

Pravilima mjesnog odbora detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja i rad vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti članova vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika vijeća mjesnog odbora, način odlučivanja, te druga pitanja od značaja za rad mjesnog odbora.

Članak 73.

Prihode mjesnog odbora čine prihodi od pomoći i dotacija pravnih ili fizičkih osoba, te prihodi koje posebnom odlukom utvrdi Općinsko vijeće.

Članak 74.

Vijeće mjesnog odbora, radi raspravljanja o potrebama i interesima građana, te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od lokalnog značenja, može sazivati zborove građana.

Zbor građana može se sazvati i za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.

Zbor građana vodi predsjednik mjesnog odbora ili član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi vijeće.

Članak 75.

Stručne i administrativne poslove za potrebe mjesnog odbora obavljaju upravna tijela Općine, na način propisan općim aktom kojim se uređuje ustrojstvo i način rada upravnih tijela Općine.
Poslovi i zadaće iz članka 70. ovog Statuta obavljaju se volonterski.

Članak 76.

Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja općinski naečlnik.

Općinski načelnik može u postupku provođenja nadzora nad zakonitošću rada mjesnog odbora raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši odredbe ovog Statuta, pravila mjesnog odbora i ne izvršava povjerene mu poslove.

XI. IMOVINA I FINANCIRANJE OPĆINE BAŠKA VODA

Članak 77.

Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska prava koja pripadaju Općini Baška Voda, čine imovinu Općine Baška Voda.


Članak 78.

Imovinom Općine upravljaju općinski načelnik i Općinsko vijeće u skladu s odredbama ovog Statuta pažnjom dobrog domaćina.

Općinski načelnik u postupku upravljanja imovinom Općine donosi pojedinačne akte glede upravljanja imovinom, na temelju općeg akta Općinskog vijeća o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine.

Članak 79.

Općina Baška Voda ima prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.

Prihodi Općine Baška Voda su:

• općinski porezi, naknade, doprinosi i pristojbe, u skladu sa zakonom i posebnim odluka Općinskog vijeća,
• prihodi od stvari u vlasništvu Općine i imovinskih prava,
• prihod od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Općine odnosno u kojima Općina ima udjele ili dionice,
• prihodi od koncesija,
• novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Općina Baška Voda u skladu sa zakonom,
• udio u zajedničkim porezima sa Splitsko-dalmatinskom županijom i Republikom Hrvatskom, te dodatni udio u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije prema posebnom zakonu,
• sredstva pomoći i dotacije Republike Hrvatske predviđena u Državnom proračunu,
• drugi prihodi određeni zakonom.

Članak 80.

Procjena godišnjih prihoda i primitaka, te utvrđeni iznosi izdataka i drugih plaćanja Općine Baška Voda iskazuju se u proračunu Općine Baška Voda.

Svi prihodi i primici proračuna moraju biti raspoređeni u proračunu i iskazni po izvorima iz kojih potječu.

Svi izdaci proračuna moraju biti utvrđeni u proračunu i uravnoteženi s prihodima i primicima.

Članak 81.

Proračun Općine Baška Voda i odluka o izvršenju proračuna donosi se za proračunsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.

Proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci, koja počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca.

Članak 82.

Općinsko vijeće donosi proračun za sljedeću proračunsku godinu na način i u rokovima propisanim zakonom.

Ukoliko se proračun za sljedeću proračunsku godinu ne može donijeti u propisanom roku, Općinsko vijeće donosi odluku o privremenom financiranju na način i postupku propisanim zakonom i to najduže za razdoblje od prva tri mjeseca proračunske godine.


Članak 83.

Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi i primici ili povećaju izdaci utvrđeni proračunom, proračun se mora uravnotežiti sniženjem predviđenih izdataka ili pronalaženjem novih prihoda.

Uravnoteženje proračuna provodi se izmjenama i dopunama proračuna po postupku propisnom za donošenje proračuna.


Članak 84.

Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Općine nadzire Općinsko vijeće.

Zakonitost, svrhovitost i pravodobnost korištenja proračunskih sredstava Općine nadzire Ministarstvo financija.

Članak 85.

Općina Baška Voda može se zaduživati u skladu s posebnim zakonom, može davati jamstva korisnicima proračuna i pravnim osobama u vlasništvu Općine, odnosno onim društvima u kojim ima udio ili dionice, te davati zajmove u skladu s posebnim zakonom i općim aktima uz odobrenje Općinskog vijeća.

Članak 86.

Općinsko vijeće donosi odluku kojom propisuje vrstu poreza, visinu stopa odnosno visinu iznosa vlastitih poreza, oslobađanje od plaćanja poreza, način razreza poreza, plaćanje poreza, porezne olakšice te druga postupovna pitanja u skladu sa zakonom.

 


XII. AKTI OPĆINE
Članak 87.

Općinsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom i ovim Statutom donosi Statut, Poslovnik, proračun, odluku o izvršenju proračuna, odluke i druge opće akte i zaključke.

Općinsko vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne akte, kada u skladu sa zakonom rješava o pojedinačnim stvarima.

Članak 88.

Općinski načelnik u poslovima iz svog djelokruga donosi odluke, zaključke, pravilnike, te opće akte kada je za to ovlašten zakonom ili općim aktom Općinskog vijeća.

Članak 89.

Radna tijela Općinskog vijeća donose zaključke i preporuke.

Članak 90.

Općinski načelnik osigurava izvršenje općih akata iz članka 87. ovog Statuta, na način i u postupku propisanom ovim Statutom, te obavlja nadzor nad zakonitošću rada upravnih tijela.

Članak 91.

Upravna tijela Općine u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća donose pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka, može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Splitsko-dalmatinske županije.

Na donošenje pojedinačnih akata shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku i drugih propisa.

U izvršavanju općih akata Općinskog vijeća pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima su odlukom Općinskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjerene javne ovlasti.

Članak 92.

Pojedinačni akti kojima se rješava o obvezi razreza gradskih poreza, doprinosa i naknada donose se u skraćenom upravnom postupku.

Skraćeni upravni postupak provodi se i kod donošenja pojedinačnih akata kojima se rješava o pravima, obvezama i interesima fizičkih i pravnih osoba od strane pravnih osoba kojima je Općina osnivač.

Protiv pojedinačnih akata Općinskog vijeća i općinskog načelnika kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, ako posebnim zakonom nije drugačije propisano, ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Članak 93.

Nadzor na zakonitošću općih akata Općinskog vijeća u njegovom samoupravnom djelokrugu obavlja ured državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji i nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu.

Članak 94.

Opći akti se prije nego što stupe na snagu, objavljuju u "Glasniku", Službenom glasilu Općine Baška Voda.

Opći akti stupaju na snagu osmog dana od dana objave, osim ako nije zbog osobito opravdanih razloga, općim aktom propisano da opći akt stupa na snagu danom objave.

Opći akti ne mogu imati povratno djelovanje.

XIII. JAVNOST RADA

Članak 95.


Rad Općinskog vijeća, općinskog načelnika i upravnih tijela Općine je javan.

Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća u skladu s odredbama Poslovnika Općinskog vijeća.

Članak 96.

Javnost rada Općinskog vijeća osigurava se:
- javnim održavanjem sjednica,
- izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,
- objavljivanjem općih akata i drugih akata u službenom glasilu Općine Baška Voda i na web stranicama Općine Baška Voda.

Javnost rada općinskog načelnika osigurava se:
- održavanjem redovnih konferencija za medije,
- izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,
- objavljivanjem općih akata i drugih akata u službenom glasilu Općine Baška Voda i na web stranicama Općine Baška Voda.


Javnost rada upravnih tijela Općine osigurava se izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja.

Građani i pravne osobe moraju biti na prikladan način javno obavješteni o radnom vremenu, uredovnim danima i drugim važnim pitanjima za rad upravnih tijela Općine.


XIV. SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA


Članak 97.

Način djelovanja općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika u obnašanju javnih dužnosti uređen je posebnim zakonom.


Članak 98.

Općinsko vijeće posebnom odlukom propisuje tko se smatra lokalnim dužnosnikom u obnašanju javne vlasti te uređuje sprječavanje sukoba interesa između privatnog i javnog interesa u obnašanju javne vlasti.


XV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Članak 99.

Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća, predsjednik Općinskog vijeća, općinski načelnik i Odbor za Statut i Poslovnik.

Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće, većinom glasova svih vijećnika, odlučuje da li će pristupiti raspravi o predloženoj promjeni Statuta.

Ako se ni nakon ponovljene rasprave ne donese odluka da će se pristupiti raspravi o predloženoj promjeni, isti prijedlog se ne može ponovno staviti na dnevni red Općinskog vijeća, prije isteka roka od šest mjeseci od dana zaključivanja rasprave o prijedlogu.

 

Članak 100.

Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju Statuta Općine Baška Voda (GL br. 1/06, 19/06, 13/07 i 3/09) i zakona, uskladit će se s odredbama ovog Statuta i zakona kojim se uređuje pojedino područje u zakonom propisanom roku.

Članak 101.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Glasniku", Službenom glasilu Općine Baška Voda.
Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Općine Baška Voda (GL 1/06, 19/06, 13/07 i 3/09).

 

KLASA:021-05/09-01/17
UR.BROJ: 214/02-01-09/1
Baška Voda, 14. 08. 2009. godine

 


Predsjednik Općinskog vijeća


Vice Oršulić, dipl.ing.el.

Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Općine Baška Voda

Na temelju članka 8. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 125/08, 36/09 i 150/11), članka 28. Statuta Općine Baška Voda (GL br. 10/09), Općinsko vijeće Baška Voda na  24. sjednici održanoj 18. rujna 2012. g. donijelo je
 
 
ODLUKU
o
izmjeni i dopuni
STATUTA
Općine Baška Voda
 
Članak 1.
 
Mijenja se članak 53. Statuta Općine Baška Voda ( GL br. 10/09) i glasi:
 
 
Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Baška Voda, utvrđenih zakonom i ovim Statutom, te obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom prenijeti na Općinu, ustrojavaju se  upravni odjeli i službe (u daljnjem tekstu: upravna tijela).
 
Ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.
 
Upravnim tijelima upravljaju pročelnici, koje na temelju javnog natječaja imenuje općinski načelnik, sukladno odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj(regionalnoj) samoupravi.
 
                                                            Članak 2.
 
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Glasniku, službenom glasilu Općine Baška Voda.
 
 
 
Predsjednik Općinskog vijeća
 
Vice Oršulić, dipl. ing. el.
 
 
 
 
KLASA:021-01/12-01/22
UR.BROJ: 214/02-01-12/1
Baška Voda,18 . 09. 2012. godine

Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Općine Baška Voda

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12), članka 139. Zakona o lokanim izborima (Narodne novine br.144/12), članka 28. Statuta Općine Baška Voda (GL br. 10//09, 12/12) članka 47. Poslovnika Općinskog vijeća ( GL br.10/09), Općinsko vijeće Baška Voda na 27. sjednici održanoj dana 10. travnja 2013. god. donijelo je
 
 
ODLUKU
O izmjeni i dopuni
S T A T U TA
Općine Baška Voda
 
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
U članku 1. Statuta Općine Baška Voda( GL br. 10/09, 12/12) dodaje se stavak 2. koji glasi:
"Riječi i pojmovi koji se koriste u ovom Statutu, a koji imaju rodno značenje, odnose se
jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni."
 
Članak 2.
U članku 13. stavak 3. mijenja se i glasi:
„ Odluku o obavljanju poslova na način propisan u stavku 1. ovog članka donosi Općinsko vijeće, temeljem koje općinski načelnik sklapa sporazum o osnivanju zajedničkog upravnog tijela kojim se propisuje financiranje, način upravljanja, odgovornost, statusna pitanja službenika i namještenika i druga pitanja od značaja za to tijelo.“
 
Članak 3.
 
U članku 15. stavak 2. mijenja se i glasi:
„ Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma može temeljem odredaba zakona i ovog Statuta, dati jedna trećina vijećnika,općinski načelnik, većina vijeća mjesnih odbora na području općine Baška Voda i 20% ukupnog broja birača općine Baška Voda.“
Stavak 3. mijenja se i glasi:
„Općinsko vijeće dužno se izjasniti o podnesenom prijedlog propisanog broja članova Općinskog vijeća, načelnika ili većine vijeća mjesnih odbora i ako prijedlog prihvati, u roku od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga donijeti odluku o raspisivanju referenduma.“
Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:
„ Ako je prijedlog za raspisivanje referenduma predložio propisani broj birača, predsjednik Općinskog vijeća u roku od 8 dana od dana zaprimanja prijedloga dostavlja prijedlog središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu radi utvrđivanja ispravnosti podnesenog prijedloga.
Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu)samoupravu utvrdi da je prijedlog za raspisivanje referenduma ispravan, Općinsko vijeće će u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke o ispravnosti prijedloga raspisati referendum.“
 
Članak 4.
 
Članak 16. mijenja se i glasi:
„Osim slučajeva propisanih člankom 15. Statuta, referendum se raspisuje i za opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika, ako raspisivanje referenduma predloži 20% ukupnog broja birača Općine Baška Voda.“
 
Članak 5.
Članak 17. mijenja se i glasi:
„Predsjednik Općinskog vijeća dostavlja zaprimljeni prijedlog propisanog broja
birača u roku od 8 dana od dana zaprimanja prijedloga središnjem tijelu državne
uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu radi utvrđivanja da li je prijedlog podnesen od potrebnog broja birača.
 
Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu
(regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog podnesen od potrebnog broja birača Općinsko vijeće raspisuje referendum u roku od 30 dana od dana zaprimanje odluke središnjeg ureda državne uprave.“
„Ako se na referendumu donese odluka o opozivu načelnika i njegovog zamjenika, mandat im prestaje danom objave rezultata referenduma, a Vlada Republike Hrvatske imenuje povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti načelnika.
 
Članak 6.
 
U č lanku 18. stavku 1. Riječi „razrješenju“ zamjenjuje se riječju „opozivu“, a
broj“6“ zamjenjuje se brojem „12“ , točka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi „ kao
ni u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za načelnika“.
 
U stavku 2. riječ„razrješenju“ zamjenjuje se riječju „opozivu“.
 
Članak 7.
U članku 28. briše se podstavak 10. i zamjenjuje novim koji glasi:
  • „ odluku o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina te raspolaganju ostalom
Imovinom Općine Baška Voda čija vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina,“
U članku 28. briše se podstavak 22. i zamjenjuje novim koji glasi:
·        „na prijedlog općinskog načelnika donosi odluku o izboru komisija za dodjelu javno-prometne površine na privremeno korištenje i komisije za dodjelu pomorskog dobra. “
 
Članak 8.
 
 
U članku 31. iza podstavka 12. dodaju se podstavci 13. i 14. koje glase:
  • „13. dostavlja statut, poslovnik, proračun i druge opće akte predstojniku ureda državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji s izvatkom iz zapisnika u roku od 15 dana od dan donošenja,
  • 14. dostavlja akte koje donosi Općinsko vijeće bez odgode načelniku,“
 
Članak 9.
 
Članak 33. mijenja se i glasi:
„Općinsko vijeće ima 13 vijećnika.“
 
Članak 10.
U članku 34. stavku 1. briše se točka i stavlja zarez te dodaje rečenica koja glasi:
„a počinje danom konstituiranja Općinskog vijeća i traje do stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora.“
U članku 34. stavku 3. riječi „troškova“ brišu se.
 
Članak 11.
U članku 35. Podstavak 2. mijenja se i glasi:
„- ako je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno lišen poslovne sposobnosti, danom pravomoćnosti sudske odluke,“
Podstavak 4. mijenja se i glasi:
„- ako mu prestane prebivalište na području općineBaška Voda, danom prestanka
prebivališta“.
Članak 12.
U članku 35. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
„Vijećniku kojem prestane hrvatsko državljanstvo, a koji je državljanin države članice Europske unije mandat ne prestaje prestankom hrvatskog državljanstva.“
 
Članak 13.
U članku 36. stavku 1. dodaje se rečenica koja glasi:
„Vijećnik je dužan u roku od 8 dana od dana prihvaćanja nespojive dužnosti o tome obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća, a mandat mu počinje mirovati protekom tog roka.“
Iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3.,4. i 5. koji glase:
„Ako vijećnik po prestanku obnašanja nespojive dužnosti ne podnese pisani zahtjev iz stavka 2. ovog članka, smatrat će se da mu mandat miruje iz osobnih razloga.
Vijećnik može tijekom trajanja mandata staviti svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga, podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku Općinskog vijeća, a mirovanje mandata počinje teći od dana dostave pisanog zahtjeva sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku.
Mirovanje mandata iz osobnih razloga ne može trajati kraće od 6 mjeseci, a vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti osmog dana od dana dostave pisane obavijesti predsjedniku Općinskog vijeća.“
Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 6.
 
Članak 14.
U članku 37. stavku 1. podstavak 5. briše se i mijenja novim koji
glasi:
·         „Postavljati pitanja općinskom načelniku, zamjeniku općinskog načelnika i pročelnicima upravnih tijela, te tražiti razmatranje pojedinih pitanja iz samoupravnog djelokruga,“
 
U stavku 1. dodaje se podstavak 8. koji glasi:
  • „ uvida u registar birača za vrijeme dok obavlja dužnost.“
 
Stavak 2. mijenja se i glasi:
„Vijećnik ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način, zbog glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama Općinskog vijeća.“
Članak 15.
U članku 40. podstavak 3. mijenja se i glasi:
„ - obavještava Općinsko vijeće o mirovanju mandata vijećnika po sili zakona, o mirovanju mandata iz osobnih razloga i o mirovanju mandata zbog obnašanja nespojive dužnosti te o zamjeniku vijećnika koji umjesto njega počinje obavljati vijećničku dužnost,“
Podstavak 5. briše se.
Članak 16.
U članku 44. stavku 2. točka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi:
„ a počinje prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora i traje do prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora novog   načelnika.“
Članak 17.
U članku 44. u podstavku 6. iza riječi „pokretnina i nekretnina“ dodaju se riječi:
 „ i raspolaganju ostalom imovinom“.
Iza podstavka 29. dodaje se novi podstavak koji glasi:
„imenuje i razrješava predstavnike Općine Baška Voda u tijelima javnih ustanova i ustanova kojih je osnivač Općina Baška Voda, trgovačkih društava u kojima Općina Baška Voda ima udjele ili dionice i drugih pravnih osoba kojih je Općin Baška Voda osnivač, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno,“
Podstavak 30. postaje podstavak 31.
Iza stavka 3. dodaje se stavci 4. i 5. koji glase:
„Općinski načelnik dostavlja odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 1. podstavka 30. Općinskom vijeću u roku od 8 dana od dana donošenja i objavljuje se u Glasniku, službenom glasiluu Općine Baška Voda.
Općinski načelnik je dužan izvijestiti Općinsko vijeće o danim suglasnostima za zaduživanje iz stavka 3. podstavka 10. ovog članka dva puta godišnje za prethodno razdoblje.”
Članak 18.
U članku 47. podstavak 1. mijenja se i glasi:
„- ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća u roku od 8 dana od dana donošenja, ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis te zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od 8 dana donošenja odluke o obustavi otkloni
uočene nedostatke. Ako Općinsko vijeće to ne učini, općinski načelnik je dužan bez odgode o tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji i dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta.“
 
Članak 19.
U članak 51. stavak 1. mijenja se i glasi:
 
„Općinskom načelniku i zamjeniku općinskog načelnika mandat prestaje po sili
zakona:
-          danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku,
-          danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,
-          danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora
u trajanju dužem od jednog mjeseca,
-          danom prestanka prebivališta na područja općine Baška Voda,
-          danom prestanka hrvatskog državljanstva,
-          smrću.“
 
Stavak 2. mijenja se i glasi:
„U slučaju prestanka mandata općinskog načelnika prije isteka 2 godine mandata, pročelnik upravnog tijela nadležnog za službeničke odnose u roku od 8 dana obavještava Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata općinskog načelnika radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog načelnika.“
Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
„U slučaju prestanka mandata općinskog načelnika nakon isteka 2 godine mandata, dužnost općinskog načelnika do kraja mandata obnaša zamjenik koji je izabran zajedno s njim.“
Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.
 
Članak 20.
U članku 52. stavku 1. riječ „razriješiti“ zamjenjuje se riječju „opozvati“.
U stavku 2. riječ „razrješenju“ zamjenjuje se riječju „opozivu“.
 
 
Članak 21.
 
U članku 91. stavku 1. briše se točka i dodaju riječi „(upravne stvari)“.
 
 
 
 
Članak 22.
 
Članak 92. mijenja se i glasi:
„Protiv pojedinačnih akata koje donose općinska upravna tijela, može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Splitsko-dalmatinske županije.“
 
 
Članak 23.
 
Članak 93. mijenja se i glasi:
 
„Nadzor zakonitosti pojedinačnih neupravnih akata koje donose u
samoupravnom djelokrugu Općinsko vijeće i općinski načelnik obavljaju nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.“
 
 
Članak 24.
 
U članku 94. stavku 2. riječi:
 „danom objave“
 zamjenjuju se riječima: „dan nakon objave“.
 
Članak 26.
 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku, službenom glasilu Općine Baška Voda, osim članka 7. 9. 13. i 17. koje stupaju na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih slijedećih općih i redovnih izbora za članove predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i općinskih načelnika, gradonačelnika i župana.
 
Članak 12.   stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju.
 
 
 
 
Predsjednik Općinskog vijeća
 
Vice Oršulić, dipl. ing. el.
 
 
 
 
KLASA:021-05/13-01/01
UR.BROJ: 2147/02-01-13/1
Baška Voda, 10. travnja 2013. godine
 
PDF PDF

Download - Statut Općine Baška Voda (30,8 KB)

 
 

 

 

 

Na temelju članka 8. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,150/11,144/12,123/17, 98/19), članka 28. Statuta Općine Baška Voda (GL br. 10/09, 12/12,6/13, 11/13,2/17-proč. tekst, 4/18) članka 34. Poslovnika Općinskog vijeća ( GL br. 10/09, 6/13,11/13, 2/17-proč. tekst, 4/18), na 17. sjednici Općinskog vijeća Baška Voda održanoj dana 2. ožujka 2020. god. donesena je


O D L U K A
o
izmjenama i dopunama
S T A T U T A
Općine Baška Voda

 

Članak 1.

U članku 21. Statuta Općine Baška Voda (GL br. 10/09, 12/12,6/13, 11/13,2/17-proč. tekst, 4/08)
briše se riječ:

„ središnje“.

 

Članak 2.

U članku 31. alineja 13.  brišu  se riječi:

„ predstojniku Ureda državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji s izvatkom iz zapisnika“

i zamjenjuju novim koji glase:

„nadležnom tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt zajedno sa izvatkom iz zapisnika koji se odnosi na postupak donošenja općeg akta propisan statutom i poslovnikom“.

 

Članak 3.

U članku 44. stavak 3.  alineja 26.  briše se riječ:

„ prenesenih“

i  zamjenjuje novim koji glasi:

„povjerenim“.

 

Članak 4.

U članku 45. dodaje se  stavak 2.  koji glasi:

„Općinski načelnik odgovoran je  za zakonito i pravilno obavljanje povjerenih poslova državne uprave tijelu državne uprave  nadležnom za upravni nadzor u odgovarajućem upravnom području.“

 

Članak 5.

U članku 47. stavak 1. podstavak 1.  brišu se riječi:

„predstojnika državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji“

i zamjenjuju se novim koji glase:

„nadležno tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt“.

 

Članak 6.

u članku 51.  briše se stavak 4.

„Općinsko vijeće u roku od 8 dana obavještava Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata općinskog načelnika radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog načelnika.“

i zamjenjuje novim koji glasi:

„O svim promjenama tijekom mandata općinskog načelnika  i njegovog zamjenika, pročelnik Ureda načelnika dužan je bez odgode obavijestiti tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.“

 

Članak 7. 

U članku 53. stavak 1. brišu se riječi:

„prenijetih na Općinu“

i  zamjenjuju novim koji glase:

„povjerenih Općini“

U članku 53. dodaje se stavak 3. koji glasi:

„U obavljanju povjerenih poslova državne uprave upravna tijela općine  imaju ovlasti i obveze tijela državne uprave sukladno zakonu kojima se uređuje sustav državne uprave.“

 

Članak 8.

U članku 55.  dodaje se stavak 2. i 3.  koji glase:

„Općinski načelnik odgovoran je za zakonito i pravilno obavljanje povjerenih poslova državne uprave tijelu državne uprave nadležnom za upravni nadzor u odgovarajućem upravnom području.

Nadzor zakonitosti pojedinačnih neupravnih akata koje u samoupravnom djelokrugu donosi Općinsko vijeće Baška Voda  i općinski načelnik obavljaju nadležna tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.“

 

Članak 9.

U članku 91. dodaju se stavci 5. 6. 7. 8. i 9. koji glase:
„Upravna tijela Općine Baška Voda u obavljanju povjerenih poslova državne uprave rješavaju u upravnim stvarima u prvom stupnju.
Protiv pojedinačnih akata iz stavka 5. ovoga članka koje donose općinska upravna tijela u prvom stupnju , može se izjaviti žalba
nadležnom tijelu državne uprave u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje pojedino upravno područje.
Protiv pojedinačnih akata iz ovoga članka može se pokrenuti upravni spor sukladno odredbama Zakona o upravnim sporovima.
Odredbe ovog članka odnose se i na pojedinačne akte koje donose pravne osobe kojima je odlukom Općinskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjereno obavljanje javnih ovlasti u poslovima iz samoupravnog djelokruga Općine Baška Voda.“

 

Članak 10.

U članku 93. briše se riječ:

„središnja“.

 

Članak 11.

Ova  Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku, službenom glasilu Općine Baška Voda.

 

 

KLASA:021-05/20-01/01
UR.BROJ: 214/02-01-20/1
Baška Voda, 2. ožujka  2020. godine

Predsjednik Općinskog vijeća

Ante Lončar