Odluka o radnom vremenu u ugostiteljstvu na području Općine Baška Voda

 

Temeljem članka 8. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“ br. 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20, 126/21) i članka 28. Statuta Općine Baška Voda (GL. br. 7/21) i članka 34. Poslovnika Općinskog vijeća (GL br. 7/21, 18/21) Općinsko vijeće Općine Baška Voda, na svojoj 7. sjednici održanoj dana 29. studenoga 2022. godine donijelo je

O D L U K U

o radnom vremenu u ugostiteljstvu na području Općine Baška Voda

 

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom, sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20, 126/21) podrobnije uređuju pitanja koja Zakon stavlja u ovlast propisivanja odnosno uređivanja odlukom predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave.

 

RADNO VRIJEME U UGOSTITELJSKIM OBJEKTIMA

 

Članak 2.

Ugostiteljski objekti iz skupina „Hoteli“, „Kampovi“ i „Ostali ugostiteljski objekti za smještaj“ obvezno rade od 0.00 do 24.00 sata svaki dan.

Radno vrijeme ostalih ugostiteljskih objekata u zatvorenim prostorima određuje se na sljedeći način: - ugostiteljski objekti iz skupina „Restorani“ (restoran, gostionica, zdravljak, zalogajnica, pečenjarnica, pizzeria, bistro, slastičarnica, restoran brze prehrane, objekti brze prehrane – fast food), i „Barovi“ (kavana, caffe bar, pivnica buffet, krčma, konoba, beach bar, kušaonica) od 06.00 do 24.00 sata,  - ugostiteljski objekti iz skupine „Barovi“ (noćni klub, noćni bar i disco club) koji ispunjavaju uvjete za rad noću, samo u zatvorenom prostoru od 21.00 do 6.00 sati, - ugostiteljski objekti iz skupine „Catering objekti“ (pripremnica obroka-catering) od 06.00 do 24.00 sata,  - ugostiteljski objekti iz skupine „Objekti jednostavnih usluga“ (objekt jednostavnih usluga u kiosku, objekt jednostavnih brzih usluga, objekt jednostavnih usluga u nepokretnom vozilu, objekt jednostavnih usluga u šatoru, objekt jednostavnih usluga na klupi, objekt jednostavnih usluga na kolicima) od 06.00 do 24.00 sata.

 

Radno vrijeme ugostiteljskih objekata iz skupine „restorani“ i „Barovi“

 

Članak 3.

Ugostiteljski objekti iz skupine „Restorani“ i „Barovi“ mogu raditi u vremenu od 6.00 do 24.00 sata

 

Članak 4.

Općinski načelnik može, na pisani zahtjev ugostitelja, kada u ugostiteljskom objektu organizira prigodnu proslavu (svadba, maturalna zabava, doček Nove godine i slična događanja), a na prijedlog nadležnog upravnog odjela, za pojedine ugostiteljske objekte iz skupine „Restorani“ i „Barovi“, rješenjem odrediti drugačije radno vrijeme od radnog vremena propisanog odredbama ove Odluke, uz ispunjenje sljedećih pretpostavki:

 • da za ugostitelja koji posluje u navedenom objektu nije pokrenut postupak ili donesena mjera ranijeg završetka radnog vremena
 • da za ugostitelja u proteklih 12 mjeseci nije pokrenut prekršajni postupak zbog nepridržavanja propisanog radnog vremena, remećenja javnog reda i mira odnosno prekoračenja dopuštenih granica buke
 • da ugostitelj nema dugovanje prema Općini Baška Voda
 • da ugostitelj nema duga s osnove poreza na potrošnju

Zahtjev je ugostitelj dužan podnijeti najkasnije 15 dana prije održavanja proslave za koju se traži drugačije radno vrijeme.

 

Članak 5.

Ugostiteljski objekti iz skupina „Restorani“ i „Barovi“ za rad u produženom radnom vremenu u smislu članka  4. ove Odluke moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • uporaba elektroakustičkih i akustičkih uređaja na otvorenom dopuštena je do 24.00 sata, s tim da dopuštena razina buke ne smije prelaziti najviše dopuštenu razinu buke sukladno propisu kojim su propisane najviše dopuštene razine buke na otvorenom,
 • osigurati da se poslije 24.00 sata glazba ne čuje izvan ugostiteljskog objekta (zatvorenog dijela) odnosno da razina buke od glazbe unutar prostora bude u granicama dopuštene razine buke sukladno propisu o najvišim dopuštenim razinama buke u zatvorenim boravišnim prostorima
 • osigurati poštivanje javnog reda i mira u ugostiteljskom objektu, kako u zatvorenom tako i otvorenom dijelu.

Iznimno od odredbe prethodnog stavka ovog članka, načelnik može na zahtjev ugostitelja odobriti uporabu elektroakustičkih i akustičkih uređaja na otvorenom i poslije 24.00 sata za vrijeme manifestacija na mjestu gdje se one održavaju.

 

Radno vrijeme prostora za usluživanje na otvorenom ugostiteljskih objekata

 

Članak 6.

Radno vrijeme prostora za usluživanje na otvorenom (terasama) ugostiteljskih objekata iz članka 2. ove Odluke koji ispunjavaju minimalne uvjete za usluživanje na otvorenom propisane Pravilnikom o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina „Restorani“, „Barovi“, „Catering objekti“ i „Objekti jednostavnih usluga“ („Narodne novine“ broj 82/07, 82/09, 75/12, 69/13, 150/14, 85/15), istovjetna je radnom vremenu ugostiteljskog objekta u sklopu kojeg se nalaze.

 

Radno vrijeme obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva

 

Članak 7.

Objekti na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu unutar kojeg se pružaju usluge smještaja (uz ili bez pružanja drugih ugostiteljskih usluga sukladno posebnom propisu) mogu raditi svaki dan u vremenu 00.00 do 24.00 sata.

Objekti na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima unutar kojih se pružaju isključivo usluge pripremanja  i usluživanja jela, pića i napitaka iz pretežito vlastite proizvodnje i/ili usluge usluživanja (kušanja) mošta, vina, voćnih vina, drugih proizvoda od vina i voćnih vina, alkoholnih pića te domaćih narezaka iz vlastite proizvodnje mogu raditi svaki dan u vremenu od 6.00 do 24.00 sata.

 

KRITERIJ I POSTUPAK ZA ODREĐIVANJE RANIJEG ZAVRŠETKA RADNOG VREMENA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA

 

Članak 8.

Općinski načelnik može po službenoj dužnosti, na prijedlog nadležnog upravnog tijela, za ugostiteljske objekte iz članka 2. stavka 2. podstavak 1. ove Odluke rješenjem odrediti raniji završetak radnog vremena za 2 sata ako se u provedenom postupku utvrdi da je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

 • ako je u proteklih 12 mjeseci gospodarski inspektor zabranio rad zbog nepridržavanja propisanog radnog vremena,
 • ako je u proteklih 12 mjeseci sanitarni inspektor zabranio rad zbog prekoračenja dopuštenih granica buke,
 • ako je u proteklih 12 mjeseci pravomoćno kažnjen od prekršajnog suda zbog nepridržavanja propisanog radnog vremena, zbog prekoračenja dopuštenih granica buke ili zbog remećenja javnog reda i mira u objektu,
 • ako je od strane sanitarne inspekcije dostavljen nalaz kojim je mjerenjem od strane pravne osobe ovlaštene za mjerenje razine buke utvrđeno prekoračenje najviše dopuštene razine buke za noć.
 • ako je od nadležne policijske postaje dostavljeno izvješće o uredovanju u objektu dvaput u proteklih 12 mjeseci zbog nepridržavanja propisanog radnog vremena odnosno dvaput zbog remećenja javnog reda i mira u objektu.

Određivanje ranijeg završetka radnog vremena ugostiteljskog objekta u smislu stavka 1. ovog članka određuje se u trajanju do 60 kalendarskih dana.

Postupak iz stavka 1. ovog članka provodi nadležni upravni odjel na temelju predstavke ili obavijesti građana i/ili tijela nadležnih za provođenje nadzora nad poštivanjem propisa o zaštiti javnog reda i mira, zaštiti od buke i radnom vremenu ugostiteljskih objekata.

 

ODREĐIVANJE PROSTORA I VANJSKOG IZGLEDA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA IZ SKUPINE „OBJEKTI JEDNOSTAVNIH USLUGA“

 

Članak 9.

Ugostiteljski objekti u kiosku, nepokretnom vozilu i priključnom vozilu, šatoru, na klupi, kolicima i sličnim napravama opremljenim za pružanje ugostiteljskih usluga mogu biti smješteni isključivo na prostorima u skladu s općim aktom  kojim se propisuje davanje u zakup zemljišta na javnim površinama. Na prostoru u privatnom vlasništvu isti ugostiteljski objekti mogu biti smješteni uz suglasnost nadležnog tijela Općine Baška Voda.

 Ugostiteljski objekti u kiosku, nepokretnom vozilu i priključnom vozilu, šatoru, na klupi, kolicima i sličnim napravama opremljenim za pružanje ugostiteljskih usluga na pomorskom dobru mogu biti smješteni isključivo na prostorima (mikrolokacijama) pod uvjetima i u skladu s Planom upravljanja pomorskim dobrom. 

Ugostiteljski objekti iz ovog članka ne smiju biti postavljeni na udaljenosti manjoj od 100 m od postojećeg ugostiteljskog objekta u građevini odnosno posebnom dijelu građevine, osim ukoliko se radi o održavanju manifestacija, sajmova, prigodnih proslava i sličnih događanja. Vanjski izgled ugostiteljskih objekata iz stavka 1. ovog članka uredit će se posebnom odlukom općinskog vijeća.

 

ODREĐIVANJE LOKACIJE IZVAN NASELJENIH PODRUČJA GDJE UGOSTITELJSKI OBJEKTI IZ SKUPINE „BAROVI“ I „RESTORANI“ MOGU RADITI 00.00 do 24.00 sata

 

Članak 10.

Lokacije ugostiteljskih objekata izvan granica naseljenih područja, u smislu Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, odnose se na zone udaljene više od 500 metara od zona u kojima  prostorno planskom dokumentacijom za područje Općine Baška Voda predviđeno stanovanje.

 

NADZOR

 

Članak 11.

Nadzor nad provedbom ove Odluke provode nadležne inspekcijske službe, komunalni redari te nadležna policijska postaja, svatko u okviru svoje nadležnosti.

 

ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 12.

Ugostitelj je dužan na ulazu u objekt obavijest o radnom vremenu i radnim, odnosno neradnim danima i pridržavati se istaknutoga radnog vremena.

 

Članak 13.

Ugostiteljski objekti iz članka 2. ove Odluke dužni su uskladiti svoje radno vrijeme u roku od 8 dana od stupanja na snagu ove Odluke.

 

Članak 14.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti („Službeni glasnik Općine Baška Voda“ broj 1/96, 3/99, 5/02, 4/04, 5/05).

 

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku, službenom glasilu Općine Baška Voda.

 

KLASA:024-02/22-01/36

URBROJ:2181-17-01-22-01

 

Predsjednik Općinskog vijeća

Ante Lončar