Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Baška Voda

Temeljem odredbi  Zakona o socijalnoj skrbi ( NN br.18/22, 46/22), članka 28. Statuta Općine Baška Voda (GL br. 7/21), Općinsko vijeće Općine Baška Voda, na svojoj 8. sjednici održanoj dana 19. prosinca 2022. godine donijelo je

 

ODLUKU
o socijalnoj skrbi na području
Općine Baška Voda

 

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se korisnici prava socijalne skrbi, oblici pomoći (u daljnjem tekstu: pomoći) u sustavu socijalne skrbi Općine Baška Voda, uvjeti i način njihova ostvarivanja, nadležnost i postupak.

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

Članak 2.

Prava iz članka 1. ove Odluke ne mogu se ostvarivati na teret Općine Baška Voda,  ako je zakonom ili drugim propisom određeno da se ostvaruju na teret Republike Hrvatske te drugih pravnih ili fizičkih osoba.

Članak 3.

Sredstva za ostvarivanje pomoći propisanih Zakonom o socijalnoj skrbi (u daljnjem tekstu: Zakon) osiguravaju se u proračunu Općine Baška Voda, a sredstva za druge pomoći utvrđene ovom Odlukom osiguravaju se sukladno proračunskim mogućnostima Općine Baška Voda, za tekuću godinu.

 

 

II. KORISNICI PRAVA SOCIJALNE SKRBI

 

Članak 4.

Korisnici prava socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: korisnici) su samci ili članovi kućanstva koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, a nisu u mogučnosti ostvariti ih svojim radom ili prihodom od imovine ili iz drugih izvora, umirovljenici, učenici, student, osobe s invaliditetom, hrvatski branitelji, roditelji malodobne djece te druge osobe određene Zakonom o socijalnoj skrbi.

Korisnik prava iz socijalne utvrđenih ovom Odlukom može biti hrvatski državljanin koji ima prebivalište na području općine Baška Voda te strani državljanin ili osoba bez državljanstva s prijavljenim boravištem na području općine Baška Voda, ako to zahtijevaju izvanredne životne okolnosti u kojima su se te osobe našle.

 


III. PRAVA IZ  SOCIJALNE SKRBI, UVIJETI I NAČIN OSTVARIVANJA

 

Članak 5.

Utvrđuju se prava iz socijalne skrbi za područje općine Baška Voda kako slijedi:
1. pravo na pomoć za podmirenje troškova  stanovanja,
2. pravo na pomoć za trošak prijevoza,

3. pravo na pomoć za troškove ogrjeva
4. pravo na jednokratnu pomoć,
5. pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova,

6. pravo na financijsku potporu za novorođenu djecu,
7. pravo na pomoć za podmirenje troškova boravka djece u vrtiću,
8. pravo na jednokratnu pomoć za umirovljenike povodom Božića,

9. pravo na pomoć u školovanju učenika – sufinanciranje kupnje radnih bilježnica i likovnih mapa

10. pravo na sufinanciranje troškova kupnje računala

11. pravo na jednokratnu potporu za troškove školovanja učenika srednjih škola

12. pravo na jednokratnu potporu za troškove studiranja studenata visokih učilišta

 

1. Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja

Članak 6.

Troškovi stanovanja  odnose se na najamninu, komunalne naknade, električnu energiju, plin, grijanje, vodu, odvodnju i druge troškove stanovanja u skladu s posebnim propisima.

Pomoć za podmirenje troškova stanovanja priznaje se korisniku koji ispunjava Socijalni uvjet. Korisnik ispunjava socijalni uvjet ako ostvaruje pravo na zajamčenu minimalnu naknadu. Zajamčena minimalna naknada je pravo na novčani iznos kojim se osigurava zadovoljavanje osnovnih životnih potreba samca ili kućanstva koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba. Rješenje o priznanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu donosi nadležan Centar za socijalnu skrb.

Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se do iznosa polovice iznosa zajamčene minimalne naknade priznate samcu, odnosno kućanstvu utvrđene prema odredbama Zakona o socijalnoj skrbi.

Članak 7.

Korisnik zajamčene minimalne naknade, ukoliko želi ostvariti pravo iz članka 6. ove Odluke mora Općini Baška Voda uz Zahtjev dostaviti dokaz o primanju i visini zajamčene minimalne naknade, te račune za troškove stanovanja.

 

Članak 8.

Pomoć za podmirenje troškova stanovanja odobriti će se u novcu izravno korisniku na dostavljeni broj računa.

 

2. Pravo na pomoć za trošak prijevoza

Članak 9.

Pravo na sufinanciranje troška prijevoza tijekom  trajanja školske, odnosno akademske godine, ostvaruju učenici srednje škole te studenti u skladu s posebnom odlukom Općinskog načelnika koja će biti donesena za svaku školsku, odnosno akademsku godinu.

 

Članak 10.

Svim učenicima srednjih škola u Gradu Makarska, a koji su s područja općine Baška Voda, sufinancirat će se autobusni prijevoz u iznosu od 12,50% od ukupne cijene korištenja autobusne karte.

Učenici koji su s područja općine Baška Voda, a koji su polaznici srednjih škola u drugim mjestima, sufinancirat će se javni prijevoz u visini mjesečnih učeničkih karata po predočenju istih.

U slučaju da se za prijevoz učenika iz stavka 2. ovog članka koristi osobni automobil roditelja ili staratelja može se odrediti sufinanciranje troškova u visini učeničkih karata javnog prijevoza.

 

Članak 11.

Svim studentima s područja općine Baška Voda sufinancirat će se autobusni prijevoz, po predočenje iskorištene autobusne karte do mjesta studiranja i na način za koji će se za svaku akademsku godinu donijeti posebna odluka Općinskog načelnika.

 

Članak 12.

U slučaju da student ne koristi javni prijevoz, već prijevoz osobnim automobilom, može ostvariti pravo na sufinanciranje troškova prijevoza osobnim automobilom u visini iznosa karte javnog prijevoza u skladu sa odlukom Općinskog načelnika.

 

   

3. Pravo na pomoć za troškove ogrjeva

Članak 13.

Pravo na pomoć za troškove ogrjeva ostvaruje samac ili kućanstvo koji su korisnici zajamčene minimalne naknade, a koji se griju na drva. 

Sredstva za podmirenje troškova ogrjeva osiguravaju se u državnom proračunu u skladu sa iznosom određenim odlukom Vlade Republike Hrvatske za pojedinu jedinicu lokalne samoprave za svaku godinu.

Općina Baška Voda će svake godine po objavljivanju javnog poziva za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na pomoć za troškove ogrjeva, od nadležnog Ministarstva sukladno utvrđenim kriterijima, podnijeti zahtjev za doznaku sredstava iz državnog proračuna za korisnike prava iz stavka 1. ovog članka.

 

4. Pravo na jednokratnu pomoć

Članak 14.

Jednokratna pomoć odobrava kao poseban oblik novčane pomoći.
Jednokratna pomoć može se odobriti samo jednom godišnje.

 

Članak 15.

Temeljem zamolbe samca ili obitelji, može se odobriti jednokratna novčana pomoć, u okviru osiguranih novčanih sredstava u Programu socijalne skrbi, a koji zbog iznimno teških trenutačnih okolnosti (teške bolesti, kupnje ortopedskih pomagala, elementarne nepogode ili druge nevolje) nisu u mogućnosti zadovoljiti osnovne životne potrebe.


Visinu jednokratne novčane pomoći za svaki pojedini slučaj, odredit će Općinski načelnik.

 

5. Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova

Članak 16.

Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova (osnovna pogrebna oprema i troškovi ukopa) može ostvariti obitelj umrlog, ukoliko ispunjava jedan od uvjeta iz članka 4. ove Odluke.


Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova (osnovna pogrebna oprema i troškovi ukopa) ostvaruje se na način da se obitelji umrlog izravnom uplatom, na temelju priloženih računa dodjeli jednokratni iznos kao pomoć za podmirenje pogrebnih troškova.

 

 6. Pravo na financijsku potporu za novorođenu djecu

 

Članak 17.

Pravo na financijsku potporu za novorođenu djecu s područja općine Baška Voda ostvarit će korisnici potpore pod uvjetom da oba roditelja novorođenog djeteta imaju prijavljeno prebivalište na području općine Baška Voda, od kojih jedan roditelj u vremenu dužem od 4 godine, a u iznosima kako slijedi:

- za prvo dijete 550,00 eur

- za drugo dijete 800,00 eur

- za treće dijete 1.100,00 eur

- za svako iduće dijete za 270,00 eur više.

 

Članak 18.

Ukoliko samo jedan roditelj ima prebivalište na području općine Baška Voda u trajanju dužem od 4 godine, pravo iz članka 17. ove Odluke, ostvarit će se u polovičnim iznosima od onih navedenih, uz uvjet da isto pravo nisu ostvarili u punom iznosu na području općine ili grada u kojem drugi roditelj ima prijavljeno prebivalište.

 

Članak 19.

Pored financijske potpore iz članka 17. ove Odluke roditelji novorođenog djeteta koji imaju prebivalište na području Općine Baška Voda, od kojih jedan roditelj neprekidno  10 godina, računajući unazad od dana podnošenja zahtjeva, ostvaruje pravo i na financijsku potporu do navršene 3. godine života novorođenoga djeteta kako slijedi:

- za četvrto novorođeno dijete mjesečnu financijsku potporu u iznosu od 400,00 eur

- za peto novorođeno dijete mjesečnu financijsku potporu u iznosu od 670,00 eur

- za šesto novorođeno dijete mjesečnu financijsku potporu u iznosu od 950,00 eur

- za svako iduće novorođeno dijete mjesečnu financijsku potporu u iznosu većem za 270,00 eur od onog iznosa utvrđenog za ranije rođeno dijete.

 

Članak 20.

Zahtjev za ostvarivanje prava iz članka 17. ove Odluke podnosi se najkasnije u roku od godine dana od dana rođenja djeteta za koje se zahtjev podnosi.

Zahtjev za ostvarivanje prava iz članka 19. ove Odluke podnosi se najkasnije do navršene druge godine života djeteta za koje se zahtjev podnosi.

Uz zahtjev za ostvarivanje prava iz članka 17. i 19. ove Odluke je potrebno priložiti i odgovarajuće isprave koje se odnose na uvjerenje o prebivalištu, rodni list za prvo, drugo i svako daljnje dijete, podatak o računu na koji se isplaćuje potpora, a u svrhu dokazivanja određenih činjenica važnih za ostvarivanje navedenog prava.

Prema potrebi mogu se zahtijevati i drugi dokazi.

 

7. Pravo na pomoć za podmirenje troškova boravka djece u  vrtiću

Članak 21.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova boravka djece u jaslicama i vrtićima mogu ostvariti obitelji koji imaju prebivalište na području općine Baška Voda.
Pomoć za podmirenje troškova boravka djece u jaslicama i vrtićima ostvaruje se i subvencijom u namirenju ekonomske cijene  boravka djece s područja općine Baška Voda u jaslicama i vrtićima, na način kako slijedi:

- obiteljima s jednim djetetom, sufinancirat će se trošak boravka djeteta u dječjem vrtiću u 60%-tnom iznosu

- obiteljima s dvoje djece, sufinancirat će se trošak boravka prvog djeteta u dječjem vrtiću u 60%-tnom iznosu, a drugog djeteta u 80%-tnom iznosu

- obiteljima s troje i više djece, troškove boravka trećeg i svakog slijedečeg djeteta Općina Baška Voda snosit će u potpunosti.

 

  8. Pravo na jednokratnu pomoć za umirovljenike povodom Božića

Članak 22.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za umirovljenike, ostvaruju umirovljenici  s prebivalištem na području Općine Baška Voda.
Uvjeti, cenzusi i visina pomoći odrediti će se Odlukom Općinskog načelnika za svaku tekuću godine, a u skladu sa proračunom Općine Baška Voda.

  

 9. Pravo na pomoć u školovanju učenika – sufinanciranje kupnje radnih bilježnica i  likovnih mapa

 

Članak 23.

Pravo na pomoć u školovanju učenika, a koje se odnosi na sufinanciranje kupnje radnih bilježnica i likovnih mapa imaju svi učenici osnovnih škola na području Općine Baška Voda.

Pravo iz stavka 1. ovog članka ostvaruje se na način da će osnovna škola izvršiti narudžbu, a Općine Baška Voda po predočenju računa za iste izvršiti uplatu na račun škole.

 

  10.  Pravo na sufinanciranje troškova kupnje računala

 

Članak 24.

Pravo na sufinanciranje troškova kupnje računala ostvaruju svi učenici srednjih škola i studenti visokih učilišta s područja općine Baška Voda.

Svim učenicima srednjih škola i studentima visokih učilišta s područja općine Baška Voda koji ranije nisu ostvarili pravo iz stavka 1. ovog članka, sufinancirati će se kupnja računala u iznosu od 400,00 eur.

 

Članak 25.

Za ostvarivanje prava iz članka 24. ove Odluke uz zahtjev za ostvarivanje prava potrebno je podnijeti i dokumentaciju koja se odnosi na dokaz o prebivalištu na području općine Baška Voda, potvrdu o statusu učenika srednje škole ili studenta visokog učilišta u tekućoj školskoj ili akademskoj godini te račun o kupnji računala.

 

 

11. Pravo na jednokratnu potporu za troškove školovanja učenika srednjih škola

 

Članak 26.

Pravo na jednokatnu potporu za troškove školovanja učenika srednjih škola ostvaruju svi učenici s područja općine Baška Voda, u iznosu i pod uvjetima koje će Općinski načelnik za svaku školsku godinu posebno odrediti u skladu sa Proračunom Općine Baška Voda.

 

 

12. Pravo na jednokratnu potporu za troškove studiranja studenata visokih učilišta

 

Članak 27.

Pravo na jednokatnu potporu za troškove studiranja ostvaruju svi studenti visokih učilišta s područja općine Baška Voda, u iznosu i pod uvjetima koje će Općinski načelnik za svaku akademsku godinu posebno odrediti u skladu sa Proračunom Općine Baška Voda.

 

 

IV. NADLEŽNOST I POSTUPAK

 

Članak 28.

Postupak za ostvarivanje prava socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom pokreće se na zahtjev korisnika. Zahtjev se podnosi Općini Baška Voda, Obala sv. Nikole 65, 21 320 Baška Voda.
Uz zahtjev za pokretanje postupka za ostvarivanje prava utvrđenih ovom Odlukom, korisnici prava dužni su priložiti potrebne isprave, odnosno dokaze potrebne radi utvrđivanja postojanja uvjeta potrebnih za ostvarivanje prava utvrđenih ovom Odlukom.

 

Članak 29.

Rješenje kojim se odobrava ostvarivanje prava utvrđenih ovom Odlukom donosi pročelnik Ureda načelnika ili za to ovlašteni službenik.

 

Članak 30.

Korisnik prava socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom, dužan je prijaviti Općini Baška Voda svaku promjenu činjenica i okolnosti koje su bile odlučujuće za donošenje rješenja o ostvarivanju prava utvrđenih ovom Odlukom, u roku od 8 dana od dana nastanka.


Prema potrebi,  radi provjere, može se od korisnika prava socijalne skrbi, za vrijeme korištenja prava zatražiti nove isprave i dokaze radi utvrđivanja postojanja okolnosti o kojima ovisi ostvarivanje prava na socijalnu skrb.

U slučaju, da za vrijeme korištenja prava utvrđenih ovom Odlukom dođe do promjene okolnosti o kojima ovisi ostvarivanje prava na socijalnu skrb,  donijeti će se novo rješenje, kojim će korisniku prava utvrditi prestanak tih prava te odrediti visinu, rok i način povrata protupravno stečene koristi.

 

Članak 31.

Protiv rješenja kojima se odlučuje o pravu na socijalnu skrb utvrđenu ovom Odlukom, odlučuje nadležno upravno tijelo Splitsko-dalmatinske županije.

 

 

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 32.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o socijalnoj skrbi na području općine Baška Voda (GL br. 5/12).

 

Članak 33.

Ova Odluka će se objaviti u Glasniku, službenom glasilu Općine Baška Voda, a primjenjuje se od 01. siječnja 2023. godine.

 

                                                                                         

Predsjednik Općinskog vijeća

Ante Lončar

 

 

KLASA: 024-02/22-01/45

URBROJ: 2181-17-01-22-01

Baška Voda,  19. prosinca 2022. godine