Oglas za prijam u službu na radno mjesto djelatnika na parkingu - naplatničara

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11, 4/18 – u nastavku ZSN), članka 7. Pravilnika o poslovanju Vlastitog pogona ( GL br. 3/14, 6/14), općinski načelnik raspisuje:

 
 
OGLAS
 
za prijam u službu na radno mjesto djelatnik na parkingu - naplatničar
u Vlastitom pogonu Općine Baška Voda, 9 izvršitelja (m/ž) na određeno vrijeme
 
 
Opći uvjeti za prijam u službu :
 
-          punoljetnost
-          hrvatsko državljanstvo
-          zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta
 
Posebni uvjeti za prijam u službu
 
-          SSS, najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 
 
U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16.
Zakona o službenicima i  namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)  samoupravi    ( NN br. 86/08, 61/11, 4/18 – u nastavku ZSN).
Uvjerenje (medicine rada) o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijemu.
Na web-stranici Općine Baška Voda www.opcinabaskavoda.com naveden je opis poslova radnog mjesta koji se popunjava.
Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu za natječaj.
Vrijeme i način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata objavit će se na web-stranici Općine Baška Voda www.opcinabaskavoda.com i na oglasnim pločama najmanje 5 dana prije održavanja provjere.
Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave na oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje u Makarskoj, na adresu Općina Baška Voda, Obala sv. Nikole 65, 21320 Baška Voda, s naznakom: "oglas za prijam djelatnik na parkingu- ne otvaraj", neposredno predajom na protokol Općine ili preporučenom pošiljkom.
Osobe koje podnesu nepotpune i nepravovremene prijave ne smatraju se kandidatom prijavljenim na oglas.
O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
                           
                                                                                        Općinski načelnik
 
                                                                                            Josko Roščić
 
KLASA:112-01/19-01/4
UR.BROJ: 2147/02-04-19/1
Baška Voda, 5. travnja 2019. godine