Natječaji - stipendije za učenike i studente u školskoj / studentskoj 2019. / 2020. godini

 

 Općina Baška Voda raspisala je natječaj za stipendiranje učenika i studenata za 2019./2020. godinu.
 
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BAŠKA VODA
Ured načelnika
Općinski načelnik
 
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01- vjer. tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17), članka 44. Statuta Općine Baška Voda (GL br. 10/09, 12/12,  6/13, 11/13, 2/17-proč. tekst, 4/18),  članka 14. Odluke o načinu i uvjetima stipendiranja učenika i studenata Općine Baška Voda (GL br. 4/99, 8/08, 8/10)  općinski načelnik
raspisuje
 
NATJEČAJ
za
stipendiranje učenika i studenata Općine Baška Voda
u školskoj/studentskoj  2019/20. godini
 
 
Stipendije dodjeljuje Općina Baška Voda, a namijenjene su srednjoškolcima i studentima koji postižu osobite uspjehe u školovanju.
Za  2019/20. školsku/studentsku godinu odobravaju se 4 učeničke stipendije, 4 stipendije za studente prve godine studija,  2 stipendije za studente Građevinskog fakulteta, 2 stipendije  za studente u području turizma i   10 stipendija za ostale godine studija  u mjesečnom iznosu od   75 €  za srednjoškolce i 100 € za studente (u kunskoj protuvrijednosti plativo po srednjem tečaju HNB na dan isplate).
 
UVJETI  NATJEČAJA:
Pravo natjecanja za stipendije imaju učenici i studenti upisani u školama i na visokim učilištima, s prebivalištem u mjestima Općine Baška Voda, najmanje zadnji pet godina, uz uvjet da:
-učenici prvog, drugog, trećeg i četvrtog razreda srednje škole, koji su u prethodnoj godini obrazovanja ostvarili prosjek ocjena od najmanje 4,5
- studenti prve godine studija koji su u protekle 4 godine obrazovanja ostvarili prosjek ocjena od najmanje 4,5
- studenti druge, treće, četvrte i pete godine studija, koji imaju prosjek ocjena u prethodnoj godini obrazovanja 3,5 ili koji su od svih položenih ispita na prethodnim godinama postigli prosjek ocjena najmanje 3,5.
Pravo na stipendiju ne mogu ostvarivati učenici i studenti, koji se obrazuju uz rad ili s osnova osobnih potreba.
 
POTREBNA DOKUMENTACIJA:
- uvjerenje o redovnom pohađanju srednjoškolskog obrazovanja, odnosno studiranja na   
  visokom  učilištu,
- uvjerenje o prosjeku ocjena iz prethodne godine za studente druge, treće, četvrte i pete  
  godine studija
- uvjerenje o prosjeku ocjena iz prethodne 4 godine za studente  prve godine studija
- potvrda o položenim svim ispitima iz prethodne godine
- pismena molba s kratkim osobnim podacima  i obiteljskim prilikama
- dokaz o prebivalištu na području Općine Baška Voda.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave u dnevnom listu "Slobodna Dalmacija".
Prijave se podnose na adresu: OPĆINA  BAŠKA VODA, Obala sv. Nikole 65, 21320 Baška Voda.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
 
Općinski načelnik
Josko Roščić
 
KLASA: 022-05/19-01/200
URBROJ:2147/02-04-19/3
Baška Voda, 4. listopada 2019. godine
 
 
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BAŠKA VODA
OPĆINSKI NAČELNIK
Ured načelnika
 
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01- vjer. tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), članka 44. Statuta Općine Baška Voda (GL br. 10/09, 12/12,  6/13, 11/13), čl. 3. Pravilnika o načinu i uvjetima stipendiranja studenata iz obitelji slabijeg imovnog stanja s područja Općine Baška Voda (GL br. 5/07, 14/11) općinski načelnik
raspisuje
 
NATJEČAJ
za
dodjelu stipendija studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja
s područja Općine Baška Voda
 
 
Stipendije dodjeljuje Općina Baška Voda, a namjenjene  su studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja s područja Općine Baška Voda.
Za studentsku 2019/20.  godinu odobarava se  10 stipendija studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja s područja Općine Baška Voda u mjesečnom iznosu od 120 € (u kunskoj protuvrijednosti plativo po srednjem tečaju HNB na dan isplate).
Pravo natjecanja za stipendiju imaju studenti koji ispunjavaju slijedeće uvjete:
 • uvjet državljanstva - studenti koji su državljani RH (domovnica)
 • uvjet prebivališta - student koji ima prebivalište na području Općine Baška Voda najmanje 5 godina (Uvjerenje o prebivalištu Policijske postaje Makarska)
 • uvjet prihoda - studenti koji su iz obitelji čiji prihodi po članu obitelji ne prelazi 1.300,00 kn
 • uvjet ocjene - studenti koji su u prethodnoj godini obrazovanja ostvarili prosjek ocjena 3,00
 • stipendije ne mogu ostvariti studenti koji se obrazuju uz rad ili su korisnici nekih drugih oblika novčane potpore s osnova školstva.
Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:
 1. Zamolbu
 2. Potvrde o primanjima članova obitelji:
 • potvrda poslodavca o prihodima članova obitelji ostvarenim po osnovu rada za tri (3) mjeseca koja prethode mjesecu u kojem se podnosi prijava
 • potvrda o imovini - odresci o isplatnici mirovine - umirovljenih članova obitelji za tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je podnesena prijava ili uvjerenje od Mirovinskog fonda da nije korisnik mirovine
 • potvrda Zavoda za zapošljavanje za radno sposobne osobe koje se nalazi u evidenciji Zavoda za tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je podnesena prijava (Ispostava Makarska)
 1. Potvrda o prosjeku ocjena prethodne godine studija
 2. Potvrda o redovito upisu u tekuću godinu studija
 3. Svjedodžbe za četiri godine srednjoškolskog obrazovanja (ukoliko je I. godina fakulteta)
 4. Domovnicu
 5. Potvrdu o prebivalištu za sve članove obitelji (Policijska postaja Makarska) uz izjavu o sastavu kućne zajednice
Ukoliko je podnositelj prijave iz obitelji koja ostvaruje pravo na jedan od oblika socijalne skrbi u Centru za socijalnu skrb Makarska podnosi samo potvrdu Centra za socijalnu skrb.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave u dnevnom listu "Slobodna Dalmacija".
Prijave se podnose na adresu: OPĆINA  BAŠKA VODA, Obala sv. Nikole 65, 21320 Baška Voda
 
Općinski načelnik
Josko Roščić
 
KLASA: 022-05/19-01/199
URBROJ:2147/02-04-19/3
Baška Voda, 4. listopada  2019. god.

 

 

PDF PDFNATJEČAJ za stipendiranje učenika i studenata Općina 2019-2020 PDF


PDF PDFSlabiji imovinski status PDF


 PDF PDFZAKLJUČAK o raspisivanju natječaja PDF


PDF PDFODLUKA o broju i mjesečnoj visini stipendija učenika i studenata PDF