Oglas za zaprimanje zahtjeva za izdavanje koncesijskih odobrenja

Na temelju Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Baška Voda za 2020.

godinu (GL. br. 7/20), Općinski načelnik dana 07. svibnja 2020. raspisuje:

 

OGLAS ZA ZAPRIMANJE ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE KONCESIJSKIH ODOBRENJA

NA PODRUČJU OPĆINE BAŠKA VODA ZA 2020. GODINU

 

1. Oglas se raspisuje za izdavanje koncesijskih odobrenja za obavljanje djelatnosti predviđenih točkom 5. Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Baška Voda za 2020. godinu.

2. Pravna ili fizička osoba zainteresirana za privremeno korištenje pomorskog dobra podnosi Vijeću za dodjelu koncesijskih odobrenja zahtjev za izdavanje koncesijskog odobrenja na obrascu koji se nalazi na internet stranici Općine Baška Voda, uz koji je potrebno priložiti:

  • Dokaz o registraciji djelatnosti za koju traži davanje koncesijskog odobrenja (izvod iz sudskog registra trgovačkog suda, obrtnicu, izvod iz registra udruga ili odobrenje nadležnog tijela za obavljanje djelatnosti).
  • Dokaz o vlasništvu sredstava s kojima obavlja djelatnost na pomorskom dobru.
  • Dokaz o pravnoj osnovi korištenja sredstva koja nisu u vlasništvu podnositelja zahtjeva
  • Dokaz o sposobnosti brodice/broda za plovidbu (samo u slučajevima kada se koncesijsko odobrenje traži za obavljanje brodicom/brodom)
  • Presliku i skicu područja (mikrolokacije) s površinom na koju se odnosi zahtjev.
  • Potvrda nadležne porezne  uprave  o  nepostojanju  duga  (naknadno  prema  uputama Stožera civilne zaštite)
  • Izjava kojom se daje suglasnost komunalnom redaru Općine Baška Voda za uklanjanje i odvoz na deponij svih predmeta i stvari bez provedenog upravnog postupka, ukoliko se nalaze izvan odobrene lokacije, koje se nalaze na lokaciji nakon isteka ili ukidanja koncesijskog odobrenja te ukoliko se na mikrolokaciji postavljaju predmeti i stvari koje nisu odobrene koncesijskim odobrenjem.

3. Rok za podnošenje zahtjeva je 8 dana od dana objave oglasa na oglasnoj ploči Općine Baška Voda i službenoj internetskoj stranici Općine Baška Voda zaključno sa danom 19. svibnja. 2020 godine.

Prijave se podnose isključivo elektronskim putem na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Koncesijska odobrenja će se dodjeljivati osobno o čemu će podnositelji zahtjeva biti obaviješteni usmenim putem i službene internetske stranice https://opcinabaskavoda.hr/

4. Grafički prikaz mikrolokacija pomorskog dobra i Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Baška Voda za 2020. godinu izloženi su u službenim prostorijama Općine Baška Voda, te su objavljeni na internet stranici Općine Baška

Voda.

5. Nakon što je utvrđeno da pojedini zahtjev za dodjelu koncesijskog odobrenja sadrži sve potrebno, pristupa se odlučivanju o dodjeli koncesijskog odobrenja.

 • Vijeće za izdavanje koncesijskih odobrenja razmatrat će prispjele zahtjeve za davanje koncesijskih odobrenja u koliko je podnositelj zahtjeva uredno podmirio svoje obaveze prema Općini Baška Voda i prema tvrtkama u vlasništvu/suvlasništvu Općine Baška Voda, kao i prema nadležnoj poreznoj upravi, obveze iz prethodne godine vezano za postupak izdavanja koncesijskih odobrenja te ukoliko nije gospodarski koristio pomorsko dobro bez pravne osnove i /ili uzrokovao štetu na pomorskom dobru, ukoliko prethodno ne plati naknadu štete zbog stjecanja bez osnove, s tim da visina naknade štete ne može biti manja od naknade za koncesiju, koju bi bio dužan platiti ovlaštenik koncesije da pomorsko dobro koristi na temelju valjane pravne osnove (akti na temelju djelovanja nadležnih institucija – Carinska uprava, Lučka kapetanija, Građevinska inspekcija, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture i sl.).
 • Ukoliko za istu mikrolokaciju postoji više zahtjeva prednost će imati ranije zaprimljeni zahtjev računajući od dana objave Plana u Službenog glasniku Općine Baška Voda.
 • Za mikrolokacije za  koje  postoji  interes  za  dodatna  ulaganja  u  uređenje  okoliša, uređenje postojećih objekata, ulaganja u pomorsko dobro i sl., Vijeće će prednost dati podnositelju čijim se Planom1 uređenja predviđa veće ulaganje u trajno uređenje mikrolokacije i podizanje razine usluge.

 

Općinski načelnik

Josko Roščić

 

KLASA: 022-05/20-01/73

URBROJ: 2147/02-02-20/1

Baška Voda, 07.svibnja 2020.


PDF PDFOglas za zaprimanje zahtjeva za izdavanje koncesijskih odobrenja za 2020. godinu PDF


PDF PDFGlasnik, broj 7, 19. travnja 2020. PDF


PDF PDFZahtjev za davanje koncesijskog odobrenja PDF


PDF PDFIzjava-suglasnost PDF