Javni poziv za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u Javnim radovima na području općine Baška Voda u 2021. godini

Na temelju članka 29.  stavka 1.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( NN br. 86/08, 61/11, 04/18- u nastavku ZSN),  članka 15. Pravilnika o unutarnjem  redu općinske uprave Općine Baška Voda ( GL br. 1/13, 10/13, 13/13, 2/14),  te sukladno uvjetima i načinima za korištenje sredstava za provođenje Mjera za poticanje zapošljavanja u javnom radu, općinski načelnik raspisuje

J A V N I    P O Z I V

za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u Javnim radovima na području općine Baška Voda u 2021. godini

 

Broj traženih radnika: 5

Vrsta zaposlenja: na određeno

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Trajanje:  6 mjeseci

Mjesto rada: Općina Baška Voda, Splitsko-dalmatinska županija

Radno iskustvo: nije važno

  

Opis posla koji će obavljati radnik zaposlen u javnom radu:

 • Radovi na održavanju čistoće i uređenja zelenih površina:
  - poslovi obuhvaćaju radove na održavanju čistoće: uklanjanje otpada ručnim putem iz međuprostora ulica, ručno skupljanje otpadaka s javnih površina i javnih staza, pražnjenje spremnika za otpad, ručno čišćenje prostora oko kontejnera za odvojeno prikupljanje sirovina, ručno čišćenje općinskih ulica
  - radovi na održavanju zelenih površina: čišćenje i grabljanje travnjaka od lišća, šiblja, smeća i
  drugog otpada sa razgrtanjem krtičnjaka, čišćenje putova od korova, utovar u vozilo, propuštanje oborinskih voda sa zasijecanjem i profiliranjem jaraka u zelenoj površini prema slivnicima za vrijeme kišnih perioda
 • radovi na održavanju zelenih površina i hortikulture: grabljanje travnjaka, plitko okopavanje ukrasnog grmlja, plijevljenje ukrasnog grmlja od korova, orezivanje granja, odstranjivanje slomljenih i suhih grana ostalog biljnog raslinja, rezanje suhih stabljika i čišćenje trajnog cvijeća te ručni utovar
 • radovi na iskopu sadnih jama za drveće i ukrasno bilje: iskop sadnih jama za drveće i ukrasno bilje, plitko okopavanje ukrasnog grmlja, pomoć kod iskopa panjeva
 • radovi na uređenju mjesnih groblja
 • radovi na uređenju dječjih igrališta
 • radovi na čišćenju autobusnih ugibališta
 • radovi na održavanju plaže čistom i urednom

 

Ciljane skupine za koje je organizirana mjera javnog rada:

1.       Osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada i to:

 • bez obzira na duljinu prijave u evidenciju: hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, žrtve seksualnog nasilja u ratu, hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva, roditelji s 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe bez stečene kvalifikacije, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilant i stranac pod supsidijarnom, odnosno privremenom zaštitom kao i članovi njegove obitelji, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, osobe uključene u probaciju, Romi, beskućnici/e, osoba koja pripada etničkoj manjini u državi članici i potreban joj je razvoj jezičnog profila, profila stručnog usavršavanja ili profila radnog iskustva da bi poboljšala izglede za pristup stalnom zaposlenju,

­          osobe starije od 50 godina prijavljene u evidenciju dulje od 6 mjeseci,

­          osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih 3 i više godina.

 

2.

      o     osobe starije od 50 godina prijavljene u evidenciju kraće od 6 mjeseci,

      o     osobe starije od 29 godina prijavljene u evidenciju od 12 do 36 mjeseci,

      o     mladi do 25 godina prijavljeni u evidenciju do 36 mjeseci

      o     mladi od 25 do 29 godina prijavljeni u evidenciju od 6 mjeseci do 36 mjeseci.

 

 • Osobe moraju imati prebivalište u mjestu u kojem će se program javnog rada odvijati (općina Baška Voda) 

 

Kandidati/kinje su u prijavi dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • zamolba za posao, obavezno navesti broj mobitela/telefona, te završeni stupanj obrazovanja;
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice  ili putovnice),
 • dokaz/uvjerenje iz evidencije Zavoda za zapošljavanje o statusu nezaposlene osobe,
 • uvjerenje iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • kandidati koji se prijavljuju na natječaj, a imaju neku od potvrda kojom dokazuju svoj status iz ciljanih skupina, trebaju priložiti preslike istih (npr. potvrdu o statusu hrvatskog branitelja, rodne listove malodobne djece itd.),
 • izjava o davanju suglasnosti za korištenjem osobnih podataka; izjava je dostupna na Internet stranici Općine  Baška Voda.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na službenim web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Radni odnos s odabranim kandidatima zasnovati će se nakon dobivanja suglasnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prijave s potrebnom dokumentacijom se dostavljaju na adresu:

   Općina Baška Voda, Obala sv. Nikole 65, 21 320 Baška Voda

   s naznakom „Prijava na javni poziv za zapošljavanje u javnim radovima “

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. 

 

KLASA: 112-03/21-01/02

URBROJ: 2147/02-02-21/1

 

Općinski načelnik

Josko Roščić 

 

 

PDF preuzimanje

Javni poziv za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u Javnim radovima na području općine Baška Voda u 2021.godini

 

PDF preuzimanjeIzjava o davanju suglasnosti za korištenje osobnih podataka .PDF