Javni poziv za podnošenje zahtjeva za davanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru na području Općine Baška Voda za 2021. godinu

Na temelju Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Baška Voda za 2021. godinu (GL. br. 8/21), Općinski načelnik dana 20. travnja 2021. raspisuje:

 

JAVNI POZIV
ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DAVANJE KONCESIJSKIH ODOBRENJA
NA POMORSKOM DOBRU NA PODRUČJU OPĆINE BAŠKA VODA
ZA 2021. GODINU

 

1. Javni poziv se raspisuje za podnošenje zahtjeva za davanje koncesijskih odobrenja za obavljanje djelatnosti predviđenih točkom 5. Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Baška Voda za 2021. godinu.

 

2. Pravna ili fizička osoba zainteresirana za privremeno korištenje pomorskog dobra podnosi Vijeću za dodjelu koncesijskih odobrenja zahtjev za izdavanje koncesijskog odobrenja na obrascu koji se nalazi na internet stranici Općine Baška Voda, uz koji je potrebno priložiti:

   - Dokaz o registraciji djelatnosti za koju traži davanje koncesijskog odobrenja (izvod iz sudskog registra trgovačkog suda, obrtnicu, izvod iz registra udruga ili odobrenje nadležnog tijela za obavljanje djelatnosti).

   - Dokaz o vlasništvu sredstava s kojima obavlja djelatnost na pomorskom dobru.

   - Dokaz o pravnoj osnovi korištenja sredstva koja nisu u vlasništvu podnositelja zahtjeva

   - Dokaz o sposobnosti brodice/broda za plovidbu (samo u slučajevima kada se koncesijsko odobrenje traži za obavljanje brodicom/brodom)

   - Presliku i skicu područja (mikrolokacije) s površinom na koju se odnosi zahtjev.

   - Potvrda nadležne porezne uprave o nepostojanju duga

   - Potvrda Gradina-Baška Voda d.o.o. o podmirenju svih dospjelih obveza

  - Izjava kojom se daje suglasnost komunalnom redaru Općine Baška Voda za uklanjanje i odvoz na deponij svih predmeta i stvari bez provedenog upravnog postupka, ukoliko se nalaze izvan odobrene lokacije, koje se nalaze na lokaciji nakon isteka ili ukidanja koncesijskog odobrenja te ukoliko se na mikrolokaciji postavljaju predmeti i stvari koje nisu odobrene koncesijskim odobrenjem.

 

3. Rok za podnošenje zahtjeva je 15 dana od dana objave javnog poziva na oglasnoj ploči Općine Baška Voda i internet stranici Općine Baška Voda zaključno sa danom 06. svibnja. 2021 godine.

 

Zahtjevi za dodjelu koncesijskih odobrenja predaju putem pošte preporučeno, te u službenim prostorijama Općine Baška Voda (portirnica), počevši od 21.travnja 2021. godine u vremenu od 9.00-11.00 sati.

Sukladno uputama Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, molimo stranke da koriste zaštitnu masku, te da drže potrebnu fizičku udaljenost od 2 m u svakom smjeru, dok je prilikom ulaska u zgradu općinske uprave neophodno dezinficirati ruke s dezinfekcijskim sredstvom koje se nalazi na ulazu.

Koncesijska odobrenja će se dodjeljivati osobno o čemu će podnositelji zahtjeva biti obaviješteni telefonskim putem i putem službene internetske stranice https://opcinabaskavoda.hr/

 

4. Grafički prikaz mikrolokacija pomorskog dobra i Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Baška Voda za 2021. godinu izloženi su u službenim prostorijama Općine Baška Voda, te su objavljeni na internet stranici Općine Baška Voda.

 

5. Nakon što je utvrđeno da pojedini zahtjev za dodjelu koncesijskog odobrenja sadrži sve potrebno, pristupa se odlučivanju o dodjeli koncesijskog odobrenja.

   - Vijeće za izdavanje koncesijskih odobrenja razmatrat će prispjele zahtjeve za davanje koncesijskih odobrenja u koliko je podnositelj zahtjeva uredno podmirio svoje obaveze prema Općini Baška Voda i prema tvrtkama u vlasništvu/suvlasništvu Općine Baška Voda, kao i prema nadležnoj poreznoj upravi, obveze iz prethodne godine vezano za postupak izdavanja koncesijskih odobrenja te ukoliko nije gospodarski koristio pomorsko dobro bez pravne osnove i /ili uzrokovao štetu na pomorskom dobru, ukoliko prethodno ne plati naknadu štete zbog stjecanja bez osnove, s tim da visina naknade štete ne može biti manja od naknade za koncesiju, koju bi bio dužan platiti ovlaštenik koncesije da pomorsko dobro koristi na temelju valjane pravne osnove (akti na temelju djelovanja nadležnih institucija – Carinska uprava, Lučka kapetanija, Građevinska inspekcija, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture i sl.).

   - Ukoliko za istu mikrolokaciju postoji više zahtjeva prednost će imati ranije zaprimljeni zahtjev računajući od dana objave Plana u Službenog glasniku Općine Baška Voda.

   - Za mikrolokacije za koje postoji interes za dodatna ulaganja u uređenje okoliša, uređenje postojećih objekata, ulaganja u pomorsko dobro i sl., Vijeće će prednost dati podnositelju čijim se Planom1 uređenja predviđa veće ulaganje u trajno uređenje mikrolokacije i podizanje razine usluge.

 

 

  Općinski načelnik

Josko Roščić

  

KLASA: 022-05/21-01/58

URBROJ: 2147/02-02-21/1

Baška Voda, 20. travnja 2021.

________________

Prema potrebi, ovisno o atraktivnosti lokacije.

 


PDF preuzimanjeJavni poziv za podnošenje zahtjeva za davanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru 2021 .PDF


PDF preuzimanjePlan upravljanja pomorskim dobrom 2021 .PDF


DOC preuzimanjeZahtjev za davanje koncesijskog odobrenja 2021 .DOC


DOC preuzimanjeIzjava koja se ne ovjerava u javnog biljeznika 2021 .DOC