Oglas za prijam u službu na radno mjesto djelatnik na parkingu - naplatničar u Vlastitom pogonu Općine Baška Voda, 3 izvršitelja (m/ž) na određeno vrijeme

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), članka 7. Pravilnika o poslovanju Vlastitog pogona ( GL br. 3/14), općinski načelnik raspisuje:

 

OGLAS
 
za prijam u službu na radno mjesto djelatnik na parkingu - naplatničar
u Vlastitom pogonu Općine Baška Voda, 3 izvršitelja (m/ž) na određeno vrijeme

 

Opći uvjeti za prijam u službu :

  • punoljetnost
  • hrvatsko državljanstvo
  • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta

 

Posebni uvjeti za prijam u službu

  • SSS, poželjno radno iskustvo ali ne i neophodno

 

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( NN br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19).

Uvjerenje (medicine  rada)  o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijemu.

Na web-stranici Općine Baška Voda www.opcinabaskavoda.com naveden je opis poslova radnog mjesta koji se popunjava.

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu za natječaj.

Vrijeme i način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata objavit će se na web-stranici Općine Baška Voda www.opcinabaskavoda.com i na oglasnim pločama najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave na oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje u Makarskoj, na adresu Općina Baška Voda, Obala sv. Nikole 65, 21320 Baška Voda, s naznakom: "oglas za prijam djelatnik na parkingu - ne otvaraj", neposredno predajom na protokol Općine ili preporučenom pošiljkom.

Osobe koje podnesu nepotpune i nepravovremene prijave ne smatraju se kandidatom prijavljenim na oglas.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

                           

Općinski načelnik

Josko Roščić

 

KLASA: 112-03/21-01/94

UR.BROJ: 2147/02-02-21/01

Baška Voda, 30. lipnja 2021. godine


PDF preuzimanjeOglas za prijam u službu na radno mjesto djelatnik na parkingu - naplatničar PDF

 


PDF preuzimanjeOdluka o imenovanju povjerenstva za provedbu oglasa .PDF

 


PDF preuzimanjeObavijesti i upute uz oglas za radno mjesto djelatnika na parkingu u Vlastitom pogonu Općine Baška Voda PDF