Oglas za prijam u službu na radno mjesto djelatnik čistač u Vlastitom pogonu Općine Baška Voda, 2 izvršitelja (m/ž) na određeno vrijeme do 6 mjeseci

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), članka 7. Pravilnika o poslovanju Vlastitog pogona ( GL br. 3/14), općinski načelnik raspisuje:

OGLAS

 

za prijam u službu na radno mjesto djelatnik čistač

u Vlastitom pogonu Općine Baška Voda, 2 izvršitelja (m/ž) na određeno vrijeme do 6 mjeseci

 

Opći uvjeti za prijam u službu :

  • punoljetnost
  • hrvatsko državljanstvo
  • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta

 

Posebni uvjeti za prijam u službu

  • niža stručna sprema ili osnovna škola

 

Uz prijavu na Oglas kandidati trebaju priložiti:

  • životopis
  • dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome odnosno svjedodžbe)
  • Rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije (ako je kvalifikacija odnosno stručna sprema i struka stečena u inozemstvu, potrebno je uz diplomu/svjedodžbu priložiti Rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije izdane od ovlaštene institucije u RH)
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku važeće osobne iskaznice)
  • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ili da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz članka 15. ZSN (ne starije od 6 mjeseci na dan isteka roka za podnošenje prijava)
  • vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN (ne treba ovjeravati)

 

U PRIJAVI na Oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta/boravišta, broj telefona, e-adresa(e-mail)), koji će se sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 97/46/EZ (Opća  uredba o zaštiti podataka) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine broj“ 42/18) obraditi isključivo za potrebe provedbe Oglasa.

Osobni podaci kandidata koji neće biti primljeni u službu će se, sukladno Pravilniku o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskog gradiva („Narodne novine“ broj 90/02, 46/17, 61/18 i 105/20) izlučiti i uništiti za 5 godina ili ranije na temelju pisanog zahtjeva vlasnika osobnih podataka sukladno „pravu na zaborav“.

 

U  službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16.

Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( NN br. 86/08, 61/11, 05/18, 112/19).

Uvjerenje (medicine  rada)  o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijemu.

Na web-stranici Općine Baška Voda www.opcinabaskavoda.com naveden je opis poslova radnog mjesta koji se popunjava.

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu za natječaj.

Vrijeme i način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata objavit će se na web-stranici Općine Baška Voda www.opcinabaskavoda.com i na oglasnim pločama najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave na oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje u Makarskoj, na adresu Općina Baška Voda, Obala sv. Nikole 65, 21320 Baška Voda, s naznakom: "oglas za prijam djelatnik u službi održavanja- ne otvaraj", neposredno predajom na protokol Općine ili preporučenom pošiljkom.

Osobe koje podnesu nepotpune i nepravovremene prijave ne smatraju se kandidatom prijavljenim na oglas.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Općinski načelnik

Josko Roščić

 

KLASA: 112-03/21-01/06

UR.BROJ: 2147/02-02-21/01

Baška  Voda, 23. Rujna 2021. godine


 

PDF preuzimanje

Oglas za prijam u službu na radno mjesto djelatnik čistač 2021. PDF

 

PDF preuzimanjeOdluka o imenovanju povjerenstva za provedbu oglasa .PDF

 

PDF preuzimanjeIzmjena i dopuna odluke o imenovanju povjerenstva za provedbu oglasa PDF

 

PDF preuzimanjeObavijesti i upute uz oglas čistač PDF