Natječaj za prijam u službu na radno mjesto Viši stručni suradnik na neodređeno vrijeme u Upravnom odjelu za proračun i financije Općine Baška Voda, 1 izvršitelj/ica

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08,  61/11 , 4/18, 112/19), članka 13. Pravilnika o unutarnjem redu općinske uprave Općine Baška Voda ( GL 1/13, 10/13, 13/13, 2/14, 1/18, 17/21), pročelnik Upravnog odjela za  proračun i financije Općine Baška Voda , raspisuje

 

N A T J E Č A J
za prijam u službu na radno mjesto Viši stručni suradnik na neodređeno vrijeme u Upravnom odjelu za proračun i  financije Općine Baška Voda, 1 izvršitelj/ica

 

 

OPĆI UVJETI ZA PRIJAM U SLUŽBU:

 • Punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

 

POSEBNI UVJETI ZA PRIJAM U SLUŽBU:

 • Magistar ekonomske ili pravne  struke ili stručni specijalist ekonomske  ili pravne struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni stručni ispit
 • poznavanje rada na računalu
 • položen vozački ispit B kategorije.

 

Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, a u službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. istog Zakona.

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, a kojeg će u slučaju prijma u službu biti obvezni položiti u skladu sa zakonom.

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom oglasu za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Služba se zasniva na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 3 mjeseca.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi kandidat ostvario to pravo dužan je u prijavi priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom kojom to potvrđuje kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen.

Za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja te intervju. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Na web-stranici Općine Baška Voda www.opcinabaskavoda.com naveden je opis poslova i podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na istoj web-stranici i na oglasnoj ploči Općine Baška Voda, objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Uz prijavu na oglas potrebno je priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o državljanstvu (domovnica, osobna iskaznica)
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma)
 • uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (članak15. Zakona) ne starije od 6 mjeseci,
 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje 1 godine što se dokazuje slijedećim dokumentima:

a) potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i
b) ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca iz koje je vidljivo u kojoj struci, na kojim poslovima i u kojem trajanju je ostvareno radno iskustvo

 • vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da za prijem u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
 • dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, izjava i slično),
 •  kandidat koji bude izabran dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kojim se dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima.

Navedeni dokazi prilažu se u preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.

U prijavi na natječaj navode se i podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, adresa e-pošte, isključivo za potrebe postupka).

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Urednom se smatra samo prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama s naznakom: «Za natječaj – „Natječaj za Višeg stručnog suradnika – ne otvaraj“  na adresu: Općina Baška Voda, Obala sv. Nikole 65, 21 320 Baška Voda.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Pročelnik Upravnog odjela za proračun i financije

Nediljko Marušić, dipl. oec.

 

KLASA: 112-03/21-01/02

UR.BROJ: 2147/02-05-21/01

Baška Voda, 10. studenoga 2021. godine


 

PDF preuzimanjeNatječaj za višeg stručnog suradnika PDF

 

 

PDF preuzimanjeODLUKA o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja PDF

 

 

PDF preuzimanjeObavijesti i upute uz natječaj .PDF