Javni natječaj za imenovanje Upravitelja/ica Vlastitog pogona Općine Baška Voda, 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca

 

Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( NN br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19- u nastavku ZSN),  članka 3. Pravilnika o poslovanju Vlastitog pogona (GL br. 22/22) općinski načelnik  raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje

Upravitelja/ica Vlastitog pogona

Općine Baška Voda, 1  izvršitelj/ica  na neodređeno vrijeme

uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca

 

                                   

Opći uvjeti za prijam u službu:

  • punoljetnost
  • hrvatsko državljanstvo
  • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

Posebni uvjeti za prijam u službu:

  • VSS
  • najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
  • položen državni stručni ispit
  • poznavanje rada na računalu
  • položen vozački ispit B kategorije

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje u ovom Natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Za radno mjesto obvezan je probni rad od tri mjeseca.
U službu ne može biti primljena osoba kod koje postoje zapreke prijema u službu propisane člancima 15. i 16. ZSN-a.

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:
- životopis
- presliku dokaza o hrvatskom državljanstvu ( preslik domovnice )
- presliku osobne iskaznice
- dokaz o stručnoj spremi (u izvorniku ili ovjerena preslika)

- izvornik uvjerenja da kandidat nije pod istragom i da se ne vodi kazneni postupak (ne stariji od šest mjeseci)
- vlastoručno potpisanu izjavu kandidata o nepostojanju zapreke iz članaka 15. i 16.  ZSN-a (izjavu nije potrebno ovjeravati).

- dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje 4 godine što se dokazuje sljedećim dokumentima:

a) potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

b) ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca iz koje je vidljivo u kojoj struci, na kojim poslovima I u kojem trajanju je ostvareno radno iskustvo

- dokaz o poznavanju rada na računalu ( svjedodžba, potvrda, izjava i slično)

- dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije

Postupak prijama u službu obuhvaća obveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata, kojoj mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uvjete iz natječaja.

Opis poslova, podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnost kandidata i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata  za provjeru objavit će se na  web-stranici Općine Baška Voda   /www.opcinabaskavoda.com/.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata  objavit će se na oglasnoj ploči i  na web- stranici Općine Baška Voda  najmanje pet dana prije održavanja provjere.
Uvjerenje (medicine rada) o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja kandidat prije donošenja rješenja o prijamu.

Osoba koja ne podnese pravodobnu ili urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom na natječaj. Osobi se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenom na natječaj.

Na natječaj se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, ali su ga dužni položiti u roku od jedne godine od prijama u službu.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti kod prijama u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju dokazuje to izvornikom rješenja ili potvrdom o priznatom statusu i  potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom za vrijeme ovog natječaja.Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Općina Baška Voda, Povjerenstvo za provedbu natječaja, Obala sv. Nikole 65, Baška Voda, s naznakom: » Javni natječaj za imenovanje Upravitelja/ica Vlastitog pogona Općine Baška Voda – ne otvaraj «.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Obavijest o ishodu natječaja bit će dostavljena kandidatima u zakonskom roku. Po raspisanom natječaju ne mora se izvršiti izbor, u kojem slučaju se donosi odluka o poništenju natječaja.

 

Općinski načelnik

Josko Roščić

 

KLASA: 112-02/23-01/02

URBROJ: 2181-17-02-23-01

Baška Voda, 27.studenog 2023.

 

 

 

PDF preuzimanjeJavni natječaj za imenovanje Upravitelja/ica Vlastitog pogona Općine Baška Voda .pdf