Odluka o komunalnom doprinosu

Na temelju članka 78. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/2018), članka 28. Statuta Općine Baška Voda (GL. br. 10/09, 12/12, 6/13, 11/13, 2/17 – proč. Tekst, 4/18)i članka 34. Poslovnika Općinskog vijeća (GL br. 10/09, 6/13, 11/13, 2/17 –proč.tekst, 4/18) Općinsko vijeće Općine Baška Voda, na svojoj 11. sjednici održanoj 28. prosinca 2018. godine donijelo je

 
Odluku o komunalnom doprinosu
 
I. UVODNE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom određuju se zone na području Općine Baška Voda za plaćanje komunalnog doprinosa ovisno o pogodnosti položaja određenog područja i stupnja opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture, jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po pojedinim zonama (u daljnjem tekstu: jedinična vrijednost komunalnog doprinosa), način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa, te opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima odobrava djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa.
Članak 2.
Komunalni doprinos je novčano javno davanje koje se plaća za korištenje komunalne infrastrukture na području Općine Baška Voda i položajne pogodnosti građevinskog zemljišta u naselju prilikom građenja ili ozakonjenja građevine.
Komunalni doprinos je prihod proračuna Općine Baška Voda koji se koristi samo za financiranje građenja i održavanja komunalne infrastrukture.
II. OBVEZNIK PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA
Članak 3.
(1) Komunalni doprinos plaća vlasnik zemljišta na kojem se gradi građevina ili se nalazi ozakonjena građevina odnosno investitor ako je na njega pisanim ugovorom prenesena obveza plaćanja komunalnog doprinosa.
(2) Općina Baška Voda ne plaća komunalni doprinos na svom području.
(3) Komunalni doprinos ne plaća se za građenje i ozakonjenje:
1. komunalne infrastrukture i vatrogasnih domova,
2. vojnih građevina,
3. prometne, vodne, pomorske, komunikacijske i elektroničke komunikacijske infrastrukture,
4. nadzemnih i podzemnih produktovoda i vodova,
5. sportskih i dječjih igrališta,
6. ograda, zidova i potpornih zidova,
7. parkirališta, cesta, staza, mostića, fontana, cisterna za vodu, septičkih jama, sunčanih kolektora, fotonaponskih modula na građevnoj čestici ili obuhvatu zahvata u prostoru postojeće građevine ili na postojećoj građevini, koji su namijenjeni uporabi te građevine,
8. spomenika.
 
III. ZONE NA PODRUČJU OPĆINE BAŠKA VODA ZA PLAĆANJE KOMUNALNOG
      DOPRINOSA
 
Članak 4.
 
Zone za plaćanje komunalnog doprinosa određuju se s obzirom na uređenost i opremljenost zone komunalnom infrastrukturom i položaj područja zone na području Općine Baška Voda.
Članak 5.
 
Područje Općine Baška Voda dijeli se, ovisno o pogodnosti položaja i stupnju opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture, na dvije zone i to kako slijedi:
I. ZONU čini:
-          područje naselja Baška Voda, Promajna, Krvavica i Bratuš
 
II. ZONU čini:
-          područja naselja Bast i Topići
 
IV. JEDINIČNA VRIJEDNOST KOMUNALNOG DOPRINOSA PO POJEDINIM ZONAMA U OPĆINI BAŠKA VODA
Članak 6.
Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po pojedinim zonama u Općini Baška Voda (u daljnjem tekstu: jedinična vrijednost komunalnog doprinosa)određuje se u kunama po m3 građevine po pojedinim zonama  iz članka 5. ove Odluke.
 
Članak 7.
Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa utvrđuje se kako slijedi:
 
ZONA
Jedinična vrijednost
komunalnog doprinosa po m3 građevine (kn/m3)
I.
138,29
II.
117,55
 
 
V. NAČIN I ROKOVI PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA
Članak 8.
(1) Komunalni doprinos za zgrade obračunava se množenjem obujma zgrade koja se gradi ili je izgrađena izraženog u kubnim metrima (m³) s jediničnom vrijednošću komunalnog doprinosa u zoni u kojoj se zgrada gradi ili je izgrađena.
(2) Komunalni doprinos za otvorene bazene i druge otvorene građevine te spremnike za naftu i druge tekućine s pokrovom čija visina se mijenja obračunava se množenjem tlocrtne površine građevine koja se gradi ili je izgrađena izražene u četvornim metrima (m²) s jediničnom vrijednošću komunalnog doprinosa u zoni u kojoj se građevina gradi ili je izgrađena.
(3) Ministar u čijem je djelokrugu komunalno gospodarstvo pravilnikom pobliže propisuje način utvrđivanja obujma i površine građevina u svrhu obračuna komunalnog doprinosa.
(4) Ako se postojeća zgrada uklanja zbog građenja nove zgrade ili ako se postojeća zgrada dograđuje ili nadograđuje, komunalni doprinos obračunava se na razliku obujma zgrade u odnosu na prijašnji obujam zgrade.
(5) Ako je obujam zgrade koja se gradi manji ili jednak obujmu postojeće zgrade koja se uklanja, ne plaća se komunalni doprinos, a o čemu Upravni odjel za gospodarenje prostorom i komunalno-prometne poslove donosi rješenje kojim se utvrđuje da ne postoji obveza plaćanja komunalnog doprinosa
(6.) Odredbe ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju i na obračun komunalnog doprinosa za građevine koje nisu zgrade te na obračun komunalnog doprinosa za ozakonjene građevine.
Članak 9.
(1) Rješenje o komunalnom doprinosu donosi Upravni odjel za gospodarenje prostorom i komunalno-prometne poslove u skladu s ovom odlukom u postupku pokrenutom po službenoj dužnosti ili po zahtjevu stranke.
(2) Ako Općina Baška Voda u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje prostorno uređenje sklopi ugovor kojim se obvezuje djelomično ili u cijelosti prebiti potraživanja s obvezom plaćanja komunalnog doprinosa, rješenje iz stavka 1. ovoga članka donosi se i u skladu s tim ugovorom.
(3) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka donosi se i ovršava u postupku i na način propisan zakonom kojim se uređuje opći odnos između poreznih obveznika i poreznih tijela koja primjenjuju propise o porezima i drugim javnim davanjima.
Članak 10.
(1) Rješenje o komunalnom doprinosu donosi se po pravomoćnosti građevinske dozvole odnosno rješenja o izvedenom stanju, a u slučaju građenja građevina koje se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole nakon prijave početka građenja ili nakon početka građenja.
(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, rješenje o komunalnom doprinosu za skladište i građevinu namijenjenu proizvodnji donosi se po pravomoćnosti uporabne dozvole odnosno nakon što se građevina te namjene počela koristiti, ako se koristi bez uporabne dozvole.
(3) Uporabna dozvola za skladište ili građevinu namijenjenu proizvodnji dostavlja se na znanje Općini Baška Voda od strane nadležnog upravnog tijela.
Članak 11.
Rješenje o komunalnom doprinosu obavezno sadrži podatke o obvezniku komunalnog doprinosa, iznos sredstava komunalnog doprinosa koji je obveznik dužan platiti, obvezu, način i rokove plaćanja komunalnog doprinosa i prikaz načina obračuna komunalnog doprinosa za građevinu koja se gradi ili je izgrađena s iskazom obujma odnosno površine građevine i jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa.
Članak 12.
(1) Rješenje o komunalnom doprinosu u postupku pokrenutom po zahtjevu stranke donosi se u skladu s odlukom o komunalnom doprinosu koja je na snazi u vrijeme podnošenja zahtjeva stranke za donošenje tog rješenja.
(2) Rješenje o komunalnom doprinosu u postupku pokrenutom po službenoj dužnosti donosi se u skladu s odlukom o komunalnom doprinosu koja je na snazi na dan pravomoćnosti građevinske dozvole, pravomoćnosti rješenja o izvedenom stanju odnosno koja je na snazi na dan donošenja rješenja o komunalnom doprinosu ako se radi o građevini koja se prema posebnim propisima kojima se uređuje gradnja može graditi bez građevinske dozvole.
Članak 13.
(1) Komunalni doprinos plaća se jednokratno u roku 15 dana od dana izvršnosti rješenja o komunalnom doprinosu.
(2) Na zahtjev obveznika može se odobriti obročna otplata na 12 jednakih mjesečnih obroka bez kamata, s tim da je iznos prvog obroka ne može biti manji od 20% cjelokupnog iznosa utvrđenog komunalnog doprinosa
(3) Zahtjev za sklapanje Ugovora za  obročnu otplatu se podnosi prije izdavanja rješenja o komunalnom doprinosu.
(4) Podnositelj zahtjeva za obročnu otplatu komunalnog doprinosa u trenutku podnošenja zahtjeva ne smije imati duga po osnovi poreznih obveza o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava što se dokazuje Potvrdom nadležne porezne uprave, te ne smije imati duga prema Općini Baška Voda i tvrtkama u većinskom vlasništvu Općine Baška Voda što se dokazuje Potvrdama Upravnog odjela za proračun i financije Općine Baška Voda, komunalnog poduzeća Gradina-Baška Voda d.o.o., TŠL Baška Voda d.o.o., Dječji vrtić Ježić.
(5) Za sklapanje Ugovora o obročnoj otplati komunalnog doprinosa podnositelj zahtjeva uz zahtjev je obvezan priložiti i sredstvo osiguranja naplate.
Naplata komunalnog doprinosa može se osigurati:
1. neopozivom garancijom banke ili druge financijske organizacije ovlaštene za obavljanje platnog prometa
2. zalogom vrijednosnih papira i tražbina
3. založnim pravom na nekretninama, pokretninama i pravima građenja
4. jamstvom druge osobe koja ispunjava uvjete iz ovog članka
(6) Prvi obrok dospijeva na naplatu u roku 15 dana od dana izvršnosti rješenja kojim je određena obveza plaćanja komunalnog doprinosa, dok preostali mjesečni obroci dospijevaju na naplatu svakog 20-og dana u mjesecu, počevši od mjeseca nakon kojeg je na naplatu dospjeo prvi obrok.
(7) Kod odobrenog obročnog plaćanja sukladno odredbama ovoga članka, a u slučaju
zakašnjenja uplate jednog obroka, obveznik je dužan uplatiti dospjeli obrok sa zakonskim zateznim kamatama.
 
(8) U slučaju da obveznik propusti plaćanje dva uzastopna mjesečna obroka, cjelokupni neplaćeni iznos komunalnog doprinosa dospijeva na naplatu prvog idućeg dana od dana kada je obveznik bio dužan uplatiti drugi dospijeli obrok sa zakonskim zateznim kamatama računajući od dana kada je obveznik trebao uplatiti cjelokupni iznos komunalnog doprinosa.
Članak 14.
(1) Upravni odjel za gospodarenje prostorom i komunalno-prometne poslove izmijenit će po službenoj dužnosti ili po zahtjevu obveznika komunalnog doprinosa odnosno investitora ovršno odnosno pravomoćno rješenje o komunalnom doprinosu ako je izmijenjena građevinska dozvola, drugi akt za građenje ili glavni projekt na način koji utječe na obračun komunalnog doprinosa.
(2) Rješenjem o izmjeni rješenja o komunalnom doprinosu u slučaju iz stavka 1. ovoga članka obračunat će se komunalni doprinos prema izmijenjenim podacima i odrediti plaćanje odnosno povrat razlike komunalnog doprinosa u skladu s odlukom o komunalnom doprinosu u skladu s kojom je rješenje o komunalnom doprinosu doneseno.
(3) Obveznik komunalnog doprinosa odnosno investitor u slučaju iz odredbe stavaka 1. i 2. ovoga članka nema pravo na kamatu od dana uplate komunalnog doprinosa do dana određenog rješenjem za povrat doprinosa.
Članak 15.
(1) Upravni odjel za gospodarenje prostorom i komunalno-prometne poslove poništit će po zahtjevu obveznika komunalnog doprinosa odnosno investitora ovršno odnosno pravomoćno rješenje o komunalnom doprinosu ako je građevinska dozvola odnosno drugi akt za građenje oglašen ništavim ili poništen bez zahtjeva odnosno suglasnosti investitora.
(2) Rješenjem o poništavanju rješenja o komunalnom doprinosu u slučaju iz stavka 1. ovoga članka odredit će se i povrat uplaćenog komunalnog doprinosa u roku koji ne može biti dulji od dvije godine od dana izvršnosti rješenja.
(3) Obveznik komunalnog doprinosa odnosno investitor u slučaju iz odredbe stavaka 1. i 2. ovoga članka nema pravo na kamatu od dana uplate komunalnog doprinosa do dana određenog rješenjem za povrat doprinosa.
Članak 16.
(1) Iznos komunalnog doprinosa plaćen za građenje građevine na temelju građevinske dozvole odnosno drugog akta za građenje koji je prestao važiti jer građenje nije započeto ili građevinske dozvole odnosno drugog akta za građenje koji je poništen na zahtjev ili uz suglasnost investitora uračunava se kao plaćeni dio komunalnog doprinosa koji se plaća za građenje na istom ili drugom zemljištu na području Općine Baška Voda, ako to zatraži obveznik komunalnog doprinosa odnosno investitor.
(2) Obveznik komunalnog doprinosa odnosno investitor nema pravo na kamatu za iznos koji je uplaćen niti na kamatu za iznos koji se uračunava kao plaćeni dio komunalnog doprinosa kojim se plaća građenje na istom ili drugom zemljištu.
 
Članak 17.
Protiv rješenja o komunalnom doprinosu i rješenja o njegovoj ovrsi, rješenja o njegovoj izmjeni, dopuni, ukidanju ili poništenju, rješenja o odbijanju ili odbacivanju zahtjeva za donošenje tog rješenja te rješenja o obustavi postupka može se izjaviti žalba o kojoj odlučuje upravno tijelo županije nadležno za poslove komunalnog gospodarstva.
VI. OPĆI UVJETI I RAZLOZI ZBOG KOJIH SE U POJEDINAČNIM SLUČAJEVIMA ODOBRAVA DJELOMIČNO ILI POTPUNO OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA
Članak 18.
O potpunom ili djelomičnom oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa, po pojedinačnom zahtjevu obveznika komunalnog doprinosa odnosno investitora odlučuje Komisija za komunalni doprinos (u nastavku: Komisija) koju imenuje Općinsko vijeće Općine Baška Voda.
Članak 19.
(1) Komisija će jednokratno  potpuno osloboditi od plaćanja komunalnog doprinosa, po pojedinačnom zahtjevu obveznika komunalnog doprinosa u slučaju da je obvezniku komunalnog doprinosa izdano pravomoćno Rješenje o izvedenom stanju za stambenu zgradu sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama,  koja mu služi za stambeno zbrinjavanje, a korisnik je socijalne skrbi, te ima trenutno i neprekidno prebivalište na području Općine Baška Voda duže od 20 godina.
(2) Da bi ostvario pravo iz stavka 1. ovog članka obveznik komunalnog doprinosa dužan je uz Zahtjev dostaviti:
- potvrdu da nema dospjelih a neplaćenih dugovanja prema Općini Baška Voda od Upravnog odjela za proračun i financije, te potvrdu da nema dospjelih a neplaćenih dugovanja prema tvrtkama u većinskom vlasništvu Općine Baška Voda
- potvrdu da nema dospjelih a neplaćenih dugovanja po osnovi poreznih obveza o kojima službenu evidenciju vodi nadležna Porezna uprava
-  Dokaz o trenutnim i neprekidnim prebivalištem na području Općine Baška Voda dužim od 20 godina za podnositelja zahtjeva
- Izjavu ovjerenu u javnog bilježnika da nekretnina neće biti predmet prodaje ili da se neće otuđiti na bilo koji način najmanje 5 godina računajući od dana izvršnosti rješenja o komunalnom doprinosu
(3) Otuđenjem nekretnine iz stavka 2. ovog članka ne smatra se ako nekretninu stječe bračni drug ili dijete obveznika nasljeđivanjem ili darovanjem te u tom slučaju novi stjecatelj stupa u položaj pravnog sljednika u svezi zabrana otuđenja i prodaje nekretnine, s tim da se rok zabrane otuđenja ili prodaje računa od dana izvršnosti rješenja koje glasi na prednika.
(4) Zahtjev iz stavka 2.ovog članka podnosi se Komisiji prije donošenja rješenja o komunalnom doprinosu.
Članak 20.
(1) Komisija će djelomično osloboditi od plaćanja komunalnog doprinosa, po pojedinačnom zahtjevu fizičke osobe u slučajevima da nekretnina služi za stalno stanovanje ako je za nekretninu izdano pravomoćno Rješenje o izvedenom stanju za stambenu zgradu sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama i u slučajevima gradnje, nadogradnje, dogradnje ili rekonstrukcije na temelju pravomoćne građevinske dozvole ukoliko će nekretnina nakon izgradnje, nadogradnje, dogradnje ili rekonstrukcije služiti za stalno stanovanje, a prema sljedećim kriterijima:
-          Fizičkim osobama sa trenutnim i neprekidnim prebivalištem na području Općine Baška Voda dužim od 20 godina računajući od dana podnošenja zahtjeva odobriti će se jednokratno djelomično oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa u visini od 80% od obračunate vrijednosti komunalnog doprinosa
-          Fizičkim osobama sa trenutnim prebivalištem na području Općine Baška Voda, a ukupno dužim od 20 godina na području Općine Baška Voda odobriti će se jednokratno djelomično oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa u visini od 60% od obračunate vrijednosti komunalnog doprinosa
 (2) Da bi ostvario pravo iz stavka 1. ovog članka obveznik komunalnog doprinosa dužan je uz Zahtjev dostaviti:
- potvrdu da nema dospjelih a neplaćenih dugovanja prema Općini Baška Voda od Upravnog odjela za proračun i financije, te potvrdu da nema dospjelih a neplaćenih dugovanja prema tvrtkama u većinskom vlasništvu Općine Baška Voda
- potvrdu da nema dospjelih a neplaćenih dugovanja po osnovi poreznih obveza o kojima službenu evidenciju vodi nadležna Porezna uprava
- Dokaz o prebivalištu podnositelja zahtjeva
- Izjavu ovjerenu u javnog bilježnika da nekretnina neće biti predmet prodaje ili da se neće otuđiti na bilo koji način najmanje 5 godina računajući od dana izvršnosti rješenja o komunalnom doprinosu
(3) Hrvatskim braniteljima koji ostvaruju pravo na djelomično oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa iz stavka 1. ovog članka, uvećat će se djelomično oslobođenje za 10 postotnih poena  ukoliko uz zahtjev iz stavka 2. ovog članka dostave odgovarajuću dokumentaciju kojom potvrđuju status hrvatskog branitelja.
(4) Zahtjevi iz stavaka 2. i 3. ovog članka podnosi se Komisiji prije donošenja rješenja o komunalnom doprinosu.
(5) Komunalni doprinos iz stavka 1. ovog članka kojeg je obveznik bio oslobođen, plaća se naknadno u roku 5 godina računajući od dana izvršnosti rješenja o komunalnom doprinosu u slučajevima:
1. ako nekretnina bude predmet prodaje ili obveznik otuđi nekretninu na bilo koji način u cijelosti ili djelomično
2. obveznik ili njegov bračni drug odjave prebivalište, ne borave ili prijave promjenu adrese stanovanja
3. Upravni odjel za gospodarenje prostorom i komunalno-prometne poslove naknadno utvrdi da nisu bili ispunjeni uvjeti za oslobođenje iz ove Odluke.
(6) Otuđenjem nekretnine iz stavka 4. točke 1. ovog članka ne smatra se ako nekretninu stječe bračni drug ili dijete obveznika nasljeđivanjem ili darovanjem te u tom slučaju novi stjecatelj stupa u položaj pravnog sljednika u svezi zabrana otuđenja i prodaje nekretnine, s tim da se rok zabrane otuđenja ili prodaje računa od dana izvršnosti rješenja koje glasi na prednika.
 
Članak 21.
(1) Komisija će jednokratno djelomično osloboditi od plaćanja obračunatog komunalnog doprinosa po pojedinačnom zahtjevu hrvatske branitelje koji ne ostvaruju pravo na oslobođenje od dijela plaćanja obračunatog komunalnog doprinosa iz članka 21. ove Odluke u visini od 30% od obračunate vrijednosti komunalnog doprinosa.
(2) Da bi ostvarile pravo osobe iz stavka 1. Ovog članka dužne su uz zahtjev dostaviti:
- potvrdu da nema dospjelih a neplaćenih dugovanja prema Općini Baška Voda od Upravnog odjela za proračun i financije, te potvrdu da nema dospjelih a neplaćenih dugovanja prema tvrtkama u većinskom vlasništvu Općine Baška Voda
- potvrdu da nema dospjelih a neplaćenih dugovanja po osnovi poreznih obveza o kojima službenu evidenciju vodi nadležna Porezna uprava
- osobnu iskaznicu
- odgovarajuća dokumentacija kojom se potvrđuje status hrvatskog branitelja
- Izjavu ovjerenu u javnog bilježnika da nekretnina neće biti predmet prodaje ili da se neće otuđiti na bilo koji način najmanje 5 godina računajući od dana izvršnosti rješenja o komunalnom doprinosu
(3) Komunalni doprinos iz stavka 1. ovog članka kojeg je obveznik bio oslobođen, plaća se naknadno u roku 5 godina računajući od dana izvršnosti rješenja o komunalnom doprinosu u slučajevima:
1. ako nekretnina bude predmet prodaje ili obveznik otuđi nekretninu na bilo koji način u cijelosti ili djelomično
2. Upravni odjel za gospodarenje prostorom i komunalno-prometne poslove naknadno utvrdi da nisu bili ispunjeni uvjeti za oslobođenje iz ove Odluke
(4) Otuđenjem nekretnine iz stavka 4. točke 1. ovog članka ne smatra se ako nekretninu stječe bračni drug ili dijete obveznika nasljeđivanjem ili darovanjem te u tom slučaju novi stjecatelj stupa u položaj pravnog sljednika u svezi zabrana otuđenja i prodaje nekretnine, s tim da se rok zabrane otuđenja ili prodaje računa od dana izvršnosti rješenja koje glasi na prednika.
 
Članak 22.
Sredstva koja neće biti prihodovana radi potpuno ili djelomično oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa prema odredbama ove Odluke osigurat će se u proračunu Općine Baška Voda iz poreznih prihoda.
 
 
 
VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 23.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnom doprinosu (GL  br. 5/12, 15/12, 11/13)
Članak 24.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku, službenom glasilu Općine Baška Voda.
 
Predsjednik Općinskog vijeća
Ante Lončar
 
 
KLASA:021-05/18-01/31
URBROJ:2147/02-01-18/1
Baška Voda, 28. prosinca 2018. godine