ODLUKA o financiranju javnih potreba za rad Mjesnih odbora Općine Baška Voda za 2019. godinu

Na temelju članka 36. i 39. Zakona o proračunu ( NN br. 109/07, 87/08,136/12,15/15), članka 28. Statuta Općine Baška Voda (GL br. 10//09, 12/12, 6/13, 11/13, 2/17- proč. tekst), članka 34. Poslovnika Općinskog vijeća ( GL br.10/09, 6/13, 11/13, 2/17- proč. tekst), Općinsko vijeće Baška Voda na 11. sjednici održanoj dana 28. prosinca 2018. god. donijelo je

 
ODLUKU
o
financiranja javnih potreba za rad Mjesnih odbora
Općine Baška Voda za 2019. godinu
 
 
                                                                       Članak 1.
 
Ovom Odlukom  utvrđuju se potrebe financiranja rada i djelovanja mjesnih odbora na području općine Baška Voda za 2019. godinu. Na području općine Baška Voda postoje slijedeći mjesni odbori: MO Baška Voda, MO Promajna, MO Bratuš, MO Krvavica, MO Bast.
Sredstva predviđena za rad mjesnih odbora su kako slijedi:
 
1. Financiranje rada mjesnih odbora.....................……………………………… 100.000,00 kuna
 
*     MO Baška Voda............. …………………………….50.000,00 kn
*     MO Promajna................. …………………………….20.000,00 kn
*     MO Bratuš...................................... ……………….....10.000,00 kn
*     MO Krvavica........................…………………………10.000,00 kn
*     MO Bast................................…………………………10.000,00 kn
 
Sredstva predviđena ovom mjesni odbori koriste za svoje potrebe i predviđena su u proračunu Općine Baška Voda za 2019. godinu i knjižit će se računovodstveno prema stvarno utrošenim sredstvima i odgovarajućim kontima (odgovarajućim stavkama).
 
Članak 2.
 
 
Ova Odluka stupa na snagu danom nakon objaveu Glasniku, službenom glasilu Općine Baška Voda.
 
 
Predsjednik Općinskog vijeća
 
Ante Lončar
 
 
 
KLASA:021-05/18-01/30
UR.BROJ:2147/02-01-18/12
Baška Voda, 28. prosinca 2018. godine