Izvješće o radu općinskog načelnika

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BAŠKA VODA
OPĆINSKI NAČELNIK
 
KLASA: 022-05/19-01/65
UR.BROJ:2147/02-04-19/1
Baška Voda, 16. travnja 2019. godine
 
OPĆINSKO VIJEĆE BAŠKA VODA
-svima-
 
PREDMET: Polugodišnje izvješće o radu općinskog načelnika
 
NADLEŽNOST ZA PODNOŠENJE: Načelnik Općine Baška Voda
 
PRAVNI TEMELJ:Temeljem čl. 35.b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( NN br. 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05,109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12,12/17), čl. 46. Statuta Općine Baška Voda Statuta Općine Baška Voda (GL 10/09, 12/12, 6/13, 11/13, 2/17- proč. tekst, 4/18 ), članka 63. Poslovnika Općinskog vijeća ( GL br.10/09, 6/13, 11/13, 2/17- proč. tekst, 4/18),
 
O b r a z l o ž e nj e
 
Temeljem navedenih odredbi,  općinski načelnik dva puta godišnje podnosi izvješće o svom radu, i to do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i do 30. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.
Sukladno navedenom, općinski načelnik podnosi polugodišnje izvješće o radu   za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine.
 
PODNOSITELJ: Općinski načelnik
 
 
 
 
 
 
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BAŠKA VODA
OPĆINSKI NAČELNIK
 
KLASA: 022-05/19-01/65
UR.BROJ:2147/02-04-19/1
Baška Voda, 16. travnja 2019. godine
 
 
Sukladno čl. 35.b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05,109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12,12/17), čl. 46. Statuta Općine Baška Voda Statuta Općine Baška Voda (GL 10/09, 12/12, 6/13, 11/13, 2/17- proč. tekst ), članka 63. Poslovnika Općinskog vijeća ( GL br.10/09, 6/13, 11/13, 2/17- proč. tekst),općinski načelnik podnosi  
 
 
 
POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU
OPĆINSKOG NAČELNIKA
ZA PERIOD SRPANJ-PROSINAC
2018. GODINE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sukladno članku 35.b. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17), ), čl. 46. Statuta Općine Baška Voda (GL 10/09, 12/12, 6/13, 11/13, 2/17- proč. tekst, 4/18 ) dostavljam Općinskom vijeću
 
 
 
IZVJEŠĆE O RADU
OPĆINSKOG NAČELNIKA
OPĆINE ZA PERIOD SRPANJ-PROSINAC
2018. GODINE
 
 
I.         UVODNI DIO
 
            Člankom 44. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'' br. 33/01., 60/01. i 129/05. 109/07., 125/08.,36/09. 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), utvrđeno je da općinski načelnik obavlja izvršne poslove lokalne samouprave. Sukladno članku 48.spomenutog Zakona općinski načelnik:
-          priprema prijedloge općih akta,
-          izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata predstavničkog tijela,
-          usmjerava djelovanje upravnih tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave u obavljanju poslova iz njihovoga samoupravnog djelokruga, te nadzire njihov rad,
-          upravlja i raspolaže nekretninama i pokretninama u vlasništvu jedinice lokalne,
-          kao i njezinim prihodima i rashodima, u skladu sa zakonom i statutom,
-          te obavlja i druge poslove utvrđene statutom,
-          odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave čija pojedina vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do 1.000.000 (jedan milijun) kuna, te ako je stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina planirano u proračunu, a stjecanje i otuđivanje pokretnina i nekretnina provedeno u skladu sa zakonskim propisima,
-          obavlja i druge poslove utvrđene statutom.
           
            U izvještajnom razdoblju općinski načelnik Općine Baška Voda  u okviru svog djelokruga:
-          obavljao je izvršne poslove iz samoupravnog djelokruga općine koji su mu povjereni zakonom,
-          utvrđivao je prijedloge općih akata koje donosi Općinsko vijeće,
-          davao mišljenje o prijedlozima odluka i drugih akata
-          izvršavao i osiguravao izvršavanje općih akata  Općinskog vijeća,
-          upravljao nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine kao i prihodima i rashodima Općine,
-          utvrdio prijedlog godišnjeg proračuna Općine,
-          usmjeravao djelovanje upravnih  tijela Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, nadzirao njihov rad,
-          te obavljao i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom Općine i aktima Vijeća.
 
            Provedbu navedenih zadaća, općinski načelnik je postupao i na brojnim sastancima i konzultacijama, radnim dogovorima, kroz djelovanje radnih tijela, kroz aktivnosti načelnika, zamjenika načelnika, kao i kroz rad Upravnih tijela  Općine i tvrtki u vlasništvu općine, kao i TZO Baška Voda gdje sam predsjednik.
 
 
II.        DJELOVANJE OPĆINSKOG NAČELNIKA
 
Djelovanje Općinskog načelnika odvijalo se je kroz rad Upravnih tijela Općine Baška Voda koja je i tehnička osnova rada Općinskog načelnika, te u komunalnom smislu kroz rad tvrtki u vlasništvu Općine Baška Voda.
 
 
1.      U području financija
Općinski načelnik je u izvještajnom razdoblju inicirao i nadzirao poslove vezane uz izradu i izvršavanje proračuna, izradu propisanih i ostalih izvješća u svezi s izvršenjem proračuna, vođenje računovodstva proračuna, vođenje propisanih poslovnih knjiga, prikupljanje prihoda koji pripadaju Općini, predlagao proračun, te druge poslove i aktivnosti vezane za financijsko poslovanje Općine, a koji proizlaze iz ovlaštenja utvrđenih Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakonom o proračunu i Statutom Općine Baška Voda.
 
2.      Razvojni projekti na području Općine Baška Voda
Na inicijativu Općinskog načelnika u izvještajnom razdoblju je izrađen  glavni projekt za izgradnju novog dječjeg vrtića te su pribavljene sve potvrde na glavni projekt. Izrađen je glavni projekt za izgradnju športsko-rekreacijskog centra te su pribavljene sve potvrde na glavni projekt, te je izrađen idejni projekt prometnice za športsko-rekreacijski centar i dječji vrtić.
Izrađena je projektna dokumentacija za dječja igrališta na tri lokacije (Podluka, plaža-Oseka i Promajna).
 Izrađen je izvedbeni projekt i troškovnik za prometno rješenje – kružno križanje u ulici Tri ceste.
Izrađena je projektna dokumentacija za odvodnju oborinskih voda sa prometnice u naselju Promajna.
Izrađena je projektna dokumentacija za renoviranje trga fra Jure Radića
Pokrenut je projekt druge faze rekonstrukcije kapelice sv. Križa u Topićima
Dovršen je dio šetnice na istočnom dijelu plaže Nikolina.
 
3.      U području komunalnog gospodarstva
Zaprimljena je građevinska dozvola za građenje nerazvrstane prometnice na predjelu Rogač, te lokacijska dozvola za izgradnju prometnice u naselju Promajna.
Dovršen je projekt nadohrane plaža koji je financiran od strane Splitsko-dalmatinske županije, a za koji su dodjeljena bespovratna sredstva u iznosu od 200.000,00 kuna.
Za potrebe komunalnih redara nabavljena su dva nova mopeda.
Izrađen je Plan gospodarenja otpadom Općine Baška Voda za razdoblje 2018.-2023.
Pokrenuti su postupci rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i uknjižbe zemljišta u vlasništvu Općine Baška Voda.
 
4.      Poticaji mještanima
Dodijeljene su stipendije i potpore za studente i srednjoškolce.
Podijeljene su božićnice umirovljenicima sa područja Općine Baška Voda. Nastavljeno je s tradicijom dodijela naknada za novorođenčad i naknada za kupnju računala studentima i srednjoškolcima. Također Općina Baška Voda dodijeljuje jednokratna financijska sredstva obiteljima sa slabijim imovinskim statusom kao pomoć u podmirenju osnovnih životnih potreba.
 
5.      Manifestacije
U suradnji s turističkom zajednicom Općine Baška Voda organizirano je „Baškovoško kulturno ljeto“. Održana je svečana proslava zaštitnika Baške Vode sv. Nikole. Također je organizirana po prvi put manifestacija „Božić u Baškoj Vodi“ koja se održavala od 18.12. do 30.12.2018.
 
6.      Ostalo
Općinski načelnik je održao  niz  sastanaka kako bi se naplatila cjelokupna potraživanja sa kamatama od tvrtke Club Adriatic d.o.o. za Općinu Baška Voda, TZO Baška Voda, komunalno poduzeće Gradina-Baška Voda d.o.o., kao i niz drugih sastanaka u cilju primicanja interesa Općine Baška Voda.
 
 
 
 
 
 
 
Općinski načelnik
 
Josko Roščić