Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Baška Voda za 2018. godinu

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU

 Na temelju članka 110. Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13), Općinsko vijeće općine Baška Voda na svojoj 13. sjednici održanoj 23. travnja 2019. godine donosi

 
 
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU
 
Proračun Općine Baška Voda izvršen je kako slijedi:
I
OPĆIDIO
 
Članak 1.
UkupniprihodiiprimiciproračunaopćineBaškaVodautvrđujuseuiznosuod .....................28.023.629,10kuna.
UkupnirashodiiizdaciproračunaopćineBaškaVodautvrđujuseuiznosu od ......................24.437.472,14kuna.
Razlikaostvarenihprihodaiprimitakaterashodaiizdataka – VIŠAK...................................    3.586.156,96kuna.
Prihodiirashodiostvarenisukakoslijedi:
 
 
 
a
b
c
d
e
f
 
BROJ
 
IZVRŠENJE
IZVORNI PLAN
TEKUĆI PLAN
IZVRŠENJE
Indeks %
Indeks %
POZICIJA
KONTA
VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA
2017
2018
2018
2018
b/d
b/a
 
 
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI
22.516.315,85
36.075.500,00
29.118.330,64
28.023.629,10
123,89%
160,22%
 
6
Prihodi poslovanja
22.516.315,85
36.075.500,00
29.118.330,64
28.023.629,10
123,89%
160,22%
 
61
Prihodi od poreza
10.766.126,46
11.435.400,00
10.730.400,00
11.525.864,13
106,57%
106,22%
 
611
Porez i prirez na dohodak
3.913.099,88
3.855.400,00
4.490.400,00
4.802.717,10
85,86%
98,53%
 
6111
Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada
1.975.404,96
2.150.000,00
2.150.000,00
2.249.434,58
100,00%
108,84%
 
6112
Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti
581.114,43
450.000,00
510.000,00
680.143,80
88,24%
77,44%
 
6113
Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava
1.136.175,10
1.100.000,00
1.250.000,00
1.401.434,53
88,00%
96,82%
 
6114
Porez i prirez na dohodak od kapitala
220.405,39
100.000,00
525.000,00
471.704,19
19,05%
45,37%
 
6115
Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi
0,00
50.000,00
50.000,00
0,00
100,00%
0,00%
 
6116
Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine
0,00
5.400,00
5.400,00
0,00
100,00%
0,00%
 
613
Porezi na imovinu
6.110.840,07
6.980.000,00
5.580.000,00
5.978.350,90
125,09%
114,22%
 
6131
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)
3.356.484,87
4.600.000,00
3.200.000,00
2.893.524,91
143,75%
137,05%
 
61314
Porez na kuće za odmor
504.556,13
2.000.000,00
1.200.000,00
545.440,43
166,67%
396,39%
 
61315
Porez na korištenje javnih površina
2.851.928,74
2.600.000,00
2.000.000,00
2.348.084,48
130,00%
91,17%
 
6134
Povremeni porezi na imovinu
2.754.355,20
2.380.000,00
2.380.000,00
3.084.825,99
100,00%
86,41%
 
61341
Porez na promet nekretnina
2.754.355,20
2.380.000,00
2.380.000,00
3.084.825,99
100,00%
86,41%
 
614
Porezi na robu i usluge
742.186,51
600.000,00
660.000,00
744.796,13
90,91%
80,84%
 
6142
Porez na promet
589.332,27
500.000,00
550.000,00
631.086,27
90,91%
84,84%
 
61424
Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića
589.332,27
500.000,00
550.000,00
631.086,27
90,91%
84,84%
 
6145
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti
152.854,24
100.000,00
110.000,00
113.709,86
90,91%
65,42%
 
61453
Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke
152.854,24
100.000,00
110.000,00
113.709,86
90,91%
65,42%
 
61459
Ostali nespomenuti porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti REKLAME
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
 
63
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države
1.181.334,31
5.000.000,00
2.350.000,00
470.369,75
212,77%
423,25%
 
632
Pomoći od međunarodnih organizacija
405,20
1.000.000,00
0,00
61.569,75
0,00%
246791,71%
 
63231
Tekuće pomoći od institucija i tijela
405,20
1.000.000,00
0,00
61.569,75
0,00%
246791,71%
 
632
Pomoći od međunarodnih organizacija
0,00
2.000.000,00
1.000.000,00
155.000,00
200,00%
0,00%
 
6324
Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU
0,00
2.000.000,00
1.000.000,00
155.000,00
200,00%
0,00%
 
633
Pomoći iz proračuna
1.180.929,11
2.000.000,00
1.350.000,00
253.800,00
148,15%
169,36%
 
6331
Tekuće pomoći iz proračuna
1.180.929,11
1.000.000,00
350.000,00
3.800,00
285,71%
84,68%
 
63312
Tekuće pomoći iz državnog proračuna
697.896,65
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
 
63312
Tekuće pomoći iz županijskog proračuna
483.032,46
1.000.000,00
350.000,00
3.800,00
 
 
 
6332
Kapitalne pomoći iz proračuna
0,00
1.000.000,00
1.000.000,00
250.000,00
100,00%
0,00%
 
63322
Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna
0,00
1.000.000,00
1.000.000,00
250.000,00
100,00%
0,00%
 
64
Prihodi od imovine
2.630.626,92
3.310.000,00
2.760.000,00
2.924.054,03
119,93%
125,83%
 
641
Prihodi od financijske imovine
6.850,50
155.000,00
250.000,00
331.605,52
62,00%
2262,61%
 
6413
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju
2.829,34
25.000,00
25.000,00
2.786,53
100,00%
883,60%
 
64131
Kamate na oročena sredstva
2.829,34
25.000,00
25.000,00
2.786,53
100,00%
883,60%
 
6414
Prihodi od zateznih kamata
4.021,16
30.000,00
125.000,00
328.818,99
24,00%
746,05%
 
64141
Zatezne kamate za poreze(i obavezne odnose)
4.021,16
30.000,00
125.000,00
328.818,99
24,00%
746,05%
 
6417
Prihodi iz trgovačkih društava, kreditnih i ostalih fin.ins.
0,00
100.000,00
100.000,00
0,00
100,00%
0,00%
 
64172
Prihodi iz trgovačkih društava u javnom sektoru
0,00
100.000,00
100.000,00
0,00
100,00%
0,00%
 
642
Prihodi od nefinancijske imovine
2.623.776,42
3.155.000,00
2.510.000,00
2.592.448,51
125,70%
120,25%
 
6421
Naknade za koncesije
1.942.827,75
1.750.000,00
1.750.000,00
1.849.940,62
100,00%
90,07%
 
64214
Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
70.716,25
0,00
0,00
204.800,62
0,00%
0,00%
 
64217
Naknada za uporabu pomorskog dobra
1.872.111,50
1.750.000,00
1.750.000,00
1.645.140,00
100,00%
93,48%
 
6422
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine
520.578,85
600.000,00
600.000,00
615.768,21
100,00%
115,26%
 
64225
Prihodi od zakupa poslovnih objekata
520.578,85
600.000,00
600.000,00
615.768,21
100,00%
115,26%
 
6423
Ostali prihodi od nefinancijske imovine
705,12
505.000,00
10.000,00
1.226,11
5050,00%
71619,02%
 
64231
"Naknada za korištenje naftne luke, naftovoda i eksploataciju mineralnih sirovina"
0,00
500.000,00
5.000,00
0,00
10000,00%
0,00%
 
64236
Prihodi od spomeničke rente
705,12
5.000,00
5.000,00
1.226,11
100,00%
709,10%
 
6429
Ostali prihodi od nefinancijske imovine
159.664,70
300.000,00
150.000,00
125.513,57
200,00%
187,89%
 
64299
Ostali prihodi od nefinancijske imovine
159.664,70
300.000,00
150.000,00
125.513,57
200,00%
187,89%
 
65
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima
7.828.856,55
16.200.100,00
13.147.930,64
12.986.406,63
123,21%
206,93%
 
651
Administrativne (upravne) pristojbe
994.313,16
1.150.000,00
1.041.773,97
1.041.355,64
110,39%
115,66%
 
6514
Ostale pristojbe
994.313,16
1.150.000,00
1.041.773,97
1.041.355,64
110,39%
115,66%
 
65141
Boravišne pristojbe
974.014,97
1.100.000,00
991.773,97
991.360,39
110,91%
112,93%
 
65149
Ostale nespomenute naknade i pristojbe
20.298,19
50.000,00
50.000,00
49.995,25
100,00%
246,33%
 
652
Prihodi po posebnim propisima
1.972.197,75
2.550.100,00
2.050.100,00
2.065.685,58
124,39%
129,30%
 
6522
Prihodi vodoprivrede
91.294,43
50.000,00
50.000,00
83.756,97
100,00%
54,77%
 
6524
Doprinosi za šume
0,00
100,00
100,00
0,00
100,00%
0,00%
 
65241
Doprinosi za šume
0,00
100,00
100,00
0,00
100,00%
0,00%
 
6526
Ostali nespomenuti prihodi
1.880.903,32
2.500.000,00
2.000.000,00
1.981.928,61
125,00%
132,91%
 
65269
Ostali nespomenuti prihodi
1.880.903,32
2.500.000,00
2.000.000,00
1.981.928,61
125,00%
132,91%
 
653
Komunalni doprinosi i naknade
4.862.345,64
12.500.000,00
10.056.056,67
9.879.365,41
124,30%
257,08%
 
6531
Komunalni doprinosi
3.921.907,63
10.000.000,00
9.056.056,67
8.150.464,26
110,42%
254,98%
 
65311
Komunalni doprinosi
3.921.907,63
10.000.000,00
9.056.056,67
8.150.464,26
110,42%
254,98%
 
6532
Komunalne naknade
940.438,01
2.500.000,00
1.000.000,00
1.713.415,15
250,00%
265,83%
 
65321
Komunalne naknade
940.438,01
2.500.000,00
1.000.000,00
1.713.415,15
250,00%
265,83%
 
6533
Naknade za priključak
0,00
0,00
0,00
15.486,00
0,00%
0,00%
 
65331
Naknade za priključak
0,00
0,00
0,00
15.486,00
0,00%
0,00%
 
68
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
109.371,61
100.000,00
100.000,00
116.934,56
100,00%
91,43%
 
681
Kazne i upravne mjere
109.371,61
100.000,00
100.000,00
116.934,56
100,00%
91,43%
 
6819
Ostale kazne
109.371,61
100.000,00
100.000,00
116.934,56
100,00%
91,43%
 
68191
Ostale nespomenute kazne
109.371,61
100.000,00
100.000,00
116.934,56
100,00%
91,43%
 
71
Prihodi od prodaje dugotrajne nefinancijske imovine
0,00
30.000,00
30.000,00
0,00
100,00%
0,00%
 
711
Zemljište
0,00
30.000,00
30.000,00
0,00
100,00%
0,00%
 
7111
Ostala zemljišta
0,00
30.000,00
30.000,00
0,00
100,00%
0,00%
 
BROJ
 
IZVRŠENJE
IZVORNI PLAN
TEKUĆI PLAN
IZVRŠENJE
Indeks %
Indeks %
POZICIJA
KONTA
VRSTA RASHODA / IZDATAKA
2017
2018
2018
2018
b/d
b/a
 
 
UKUPNO RASHODI / IZDACI
22.732.543,58
36.318.500,00
29.118.330,64
24.437.472,11
124,73%
159,76%
 
3
Rashodi poslovanja
15.566.845,17
17.543.500,00
20.600.556,67
16.596.755,64
85,16%
112,70%
 
31
Rashodi za zaposlene
3.514.636,08
4.842.000,00
4.842.000,00
3.561.525,64
100,00%
137,77%
 
311
Plaće
2.961.341,02
4.152.000,00
4.152.000,00
2.940.067,31
100,00%
140,21%
 
3111
Plaće za redovan rad
2.961.341,02
4.152.000,00
4.152.000,00
2.940.067,31
100,00%
140,21%
 
312
Ostali rashodi za zaposlene
44.057,70
90.000,00
90.000,00
114.546,11
100,00%
204,28%
 
3121
Ostali rashodi za zaposlene
44.057,70
90.000,00
90.000,00
114.546,11
100,00%
204,28%
 
313
Doprinosi na plaće
509.237,36
600.000,00
600.000,00
506.912,22
100,00%
117,82%
 
3132
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
458.905,01
500.000,00
500.000,00
456.810,54
100,00%
108,96%
 
3133
Doprinosi za zapošljavanje
50.332,35
100.000,00
100.000,00
50.101,68
100,00%
198,68%
 
32
Materijalni rashodi
8.124.475,18
8.615.000,00
10.909.556,67
8.877.333,02
78,97%
106,04%
 
321
Naknade troškova zaposlenima
145.347,08
190.000,00
180.000,00
121.386,04
105,56%
130,72%
 
3211
Službena putovanja
39.904,35
90.000,00
75.000,00
32.849,78
120,00%
225,54%
 
32111
Dnevnice za službeni put u zemlji
3.477,67
10.000,00
10.000,00
2.720,00
100,00%
287,55%
 
32113
Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji
5.300,68
20.000,00
20.000,00
8.264,78
100,00%
377,31%
 
32115
Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji
31.126,00
50.000,00
35.000,00
21.865,00
142,86%
160,64%
 
32112
Dnevnica za službeni put u inozemstvu
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
100,00%
0,00%
 
32117
Per diem
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
100,00%
0,00%
 
3213
Stručno usavršavanje zaposlenika
2.362,50
20.000,00
10.000,00
8.625,00
200,00%
846,56%
 
3214
Ostale naknade troškova zaposlenima
52.554,00
60.000,00
60.000,00
45.119,26
100,00%
114,17%
 
3214
Ostale naknade troškova zaposlenima
50.526,23
20.000,00
35.000,00
34.792,00
57,14%
39,58%
 
322
Rashodi za materijal i energiju
1.133.785,32
1.353.000,00
1.471.000,00
1.282.264,37
91,98%
119,33%
 
3221
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
192.057,43
158.000,00
258.000,00
213.680,33
61,24%
82,27%
 
32211
Uredski materijal
151.672,87
100.000,00
200.000,00
170.127,76
50,00%
65,93%
 
32212
Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)
21.721,06
27.000,00
30.000,00
23.935,36
90,00%
124,30%
 
32214
Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
3.054,84
10.000,00
2.000,00
500,12
500,00%
327,35%
 
32216
Materijal za higijenske potrebe i njegu
15.608,66
20.000,00
25.000,00
19.117,09
80,00%
128,13%
 
32219
Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
100,00%
0,00%
 
3223
Energija
845.631,82
950.000,00
970.000,00
945.009,09
97,94%
112,34%
 
32231
Električna energija Općina Baška Voda
221.560,38
300.000,00
320.000,00
313.826,89
93,75%
135,40%
 
32231
Električna energija Promajna
35.700,70
30.000,00
30.000,00
12.308,67
100,00%
84,03%
 
32231
Električna energija Javna rasvjeta
575.503,55
600.000,00
600.000,00
602.894,62
100,00%
104,26%
 
32234
Motorni benzin i dizel gorivo
12.867,19
20.000,00
20.000,00
15.978,91
100,00%
155,43%
 
3224
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
77.532,07
210.000,00
215.000,00
101.163,31
97,67%
270,86%
 
32242
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme
2.511,50
30.000,00
30.000,00
11.452,37
100,00%
1194,51%
 
32242
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme
965,37
5.000,00
10.000,00
0,00
50,00%
517,94%
 
32244
Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Baška Voda
52.967,73
100.000,00
100.000,00
74.342,58
100,00%
188,79%
 
32244
Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Promajna
19.620,66
40.000,00
40.000,00
5.155,74
100,00%
203,87%
 
32244
Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Krvavica
0,00
15.000,00
15.000,00
2.177,23
100,00%
0,00%
 
32244
Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Bratuš
0,00
10.000,00
10.000,00
570,95
100,00%
0,00%
 
32244
Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Bast
1.466,81
10.000,00
10.000,00
7.464,44
100,00%
681,75%
 
3225
Sitni inventar i auto gume
18.064,00
10.000,00
18.000,00
15.236,64
55,56%
55,36%
 
32251
Sitni inventar
18.064,00
10.000,00
18.000,00
15.236,64
55,56%
55,36%
 
3227
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
500,00
25.000,00
10.000,00
7.175,00
250,00%
5000,00%
 
32271
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
500,00
25.000,00
10.000,00
7.175,00
250,00%
5000,00%
 
323
Rashodi za usluge
5.531.211,91
5.272.000,00
7.388.500,00
5.996.140,32
71,35%
95,31%
 
3231
Usluge telefona, pošte i prijevoza
114.491,03
130.000,00
205.000,00
154.903,80
63,41%
113,55%
 
32311
Usluge telefona, telefaksa Općina Baška Voda
57.754,57
50.000,00
70.000,00
56.566,91
71,43%
86,57%
 
32311
Usluge telefona, telefaksa Promajna
2.686,57
5.000,00
5.000,00
1.473,24
100,00%
186,11%
 
32313
Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)
49.624,89
65.000,00
90.000,00
70.262,40
72,22%
130,98%
 
32319
Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz
4.425,00
10.000,00
40.000,00
26.601,25
25,00%
225,99%
 
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
3.306.739,57
2.906.000,00
3.040.000,00
2.432.818,40
95,59%
87,88%
 
32321
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata
66.637,50
50.000,00
50.000,00
25.186,81
100,00%
75,03%
 
32322
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme JAVNA RASVJETA
302.056,25
300.000,00
300.000,00
214.225,00
100,00%
99,32%
 
32323
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
0,00
5.000,00
10.000,00
6.292,35
50,00%
0,00%
 
32329
Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja ceste
362.659,93
350.000,00
350.000,00
409.869,22
100,00%
96,51%
 
32329
Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja kulturni spomenici
0,00
50.000,00
50.000,00
0,00
100,00%
0,00%
 
32329
Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja ZELENE POVRŠINE
188.128,17
350.000,00
350.000,00
137.790,72
100,00%
186,04%
 
32329
Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja
1.270.296,50
1.000.000,00
850.000,00
681.793,15
117,65%
78,72%
 
32329
Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja GRADINA BAŠKA VODA d.o.o.
1.116.961,22
800.000,00
1.000.000,00
957.661,15
80,00%
71,62%
 
32329
Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja
0,00
1.000,00
80.000,00
0,00
1,25%
0,00%
 
3233
Usluge promidžbe i informiranja
148.346,86
100.000,00
115.000,00
117.776,88
86,96%
67,41%
 
3234
Komunalne usluge
748.832,51
985.000,00
1.090.000,00
865.400,02
90,37%
131,54%
 
32341
Opskrba vodom
249.390,26
400.000,00
400.000,00
261.809,22
100,00%
160,39%
 
32342
Iznošenje i odvoz smeća
427.479,75
500.000,00
500.000,00
472.228,30
100,00%
116,96%
 
32343
Deratizacija i dezinsekcija
69.612,50
80.000,00
150.000,00
92.737,50
53,33%
114,92%
 
32349
Ostale komunalne usluge
2.350,00
5.000,00
40.000,00
38.625,00
12,50%
212,77%
 
3237
Intelektualne i osobne usluge
355.926,83
448.000,00
1.880.000,00
1.544.404,60
23,83%
125,87%
 
32371
Autorski honorari
37.260,76
50.000,00
150.000,00
74.303,34
33,33%
134,19%
 
32373
Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja
200.853,75
200.000,00
1.500.000,00
1.287.701,64
13,33%
99,57%
 
32376
Usluge vještačenja
44.289,51
100.000,00
20.000,00
14.617,94
500,00%
225,79%
 
32377
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)
8.751,51
2.000,00
10.000,00
9.470,88
20,00%
22,85%
 
32379
Ostale intelektualne usluge
64.771,30
96.000,00
200.000,00
158.310,80
48,00%
148,21%
 
3238
Računalne usluge
92.188,10
80.000,00
95.000,00
93.811,15
84,21%
86,78%
 
3239
Ostale usluge
764.687,01
623.000,00
963.500,00
787.025,47
64,66%
81,47%
 
32391
Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično
33.630,00
10.000,00
55.000,00
46.179,50
18,18%
29,74%
 
32392
Film i izrada fotografija
0,00
1.000,00
5.000,00
4.300,50
20,00%
0,00%
 
32394
Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava
2.458,51
2.000,00
2.000,00
618,64
100,00%
81,35%
 
32395
Usluge čišćenja, pranja i slično
1.764,00
10.000,00
1.500,00
820,00
666,67%
566,89%
 
32399
Ostale nespomenute usluge
481.491,11
300.000,00
600.000,00
491.516,51
50,00%
62,31%
 
32399
Ostale nespomenute usluge PLAVA ZASTAVA
245.343,39
300.000,00
300.000,00
243.590,32
100,00%
122,28%
 
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
1.314.130,87
1.800.000,00
1.870.056,67
1.477.542,29
96,25%
136,97%
 
3291
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično
380.705,76
450.000,00
550.000,00
511.143,30
81,82%
118,20%
 
32911
Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća
337.974,51
400.000,00
500.000,00
467.874,55
80,00%
118,35%
 
32919
Ostale slične naknade za rad Koncesijsko vijeće
42.731,25
50.000,00
50.000,00
43.268,75
100,00%
117,01%
 
3292
Premije osiguranja
792,68
15.000,00
20.000,00
16.884,18
75,00%
1892,31%
 
3293
Reprezentacija
44.605,47
100.000,00
200.000,00
102.926,20
50,00%
224,19%
 
32931
Reprezentacija
44.605,47
100.000,00
200.000,00
102.926,20
50,00%
224,19%
 
3294
Članarine
19.657,93
25.000,00
25.000,00
15.170,00
100,00%
127,18%
 
3295
Pristojbe u i norme
10.670,40
5.000,00
65.000,00
57.942,88
7,69%
46,86%
 
3296
Troškovi sudskih postupaka
91.863,72
0,00
35.000,00
34.139,37
0,00%
0,00%
 
3299
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
765.834,91
1.205.000,00
975.056,67
739.336,36
123,58%
157,34%
 
32999
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja BAŠKA VODA
207.444,16
400.000,00
300.000,00
222.910,27
133,33%
192,82%
 
32999
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja BAST
98,00
30.000,00
30.000,00
1.268,11
100,00%
30612,24%
 
32999
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja PROMAJNA
24.174,24
40.000,00
40.000,00
16.546,33
100,00%
165,47%
 
32999
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja KRVAVICA
1.462,70
15.000,00
15.000,00
4.157,44
100,00%
1025,50%
 
32999
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja KULTURA
300.330,00
300.000,00
300.000,00
192.549,78
100,00%
99,89%
 
32999
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja BRATUŠ
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
100,00%
0,00%
 
32999
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja IZBORI
122.596,94
200.000,00
70.056,67
70.056,67
285,48%
163,14%
 
32999
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja BETSA
14.883,75
0,00
0,00
61.345,15
0,00%
0,00%
 
32999
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Povrat poreza
94.845,12
200.000,00
200.000,00
170.502,61
100,00%
210,87%
 
34
Financijski rashodi
675.578,83
100.000,00
105.000,00
75.096,77
95,24%
14,80%
 
342
Kamate za primljene zajmove
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
 
3422
Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
 
343
Ostali financijski rashodi
675.578,83
95.000,00
105.000,00
75.096,77
90,48%
14,06%
 
3431
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
27.089,85
25.000,00
35.000,00
28.890,85
71,43%
92,29%
 
3433
Zatezne kamate
607.266,36
10.000,00
10.000,00
6.247,95
100,00%
1,65%
 
3434
Ostali nespomenuti financijski rashodi
41.222,62
60.000,00
60.000,00
39.957,97
100,00%
145,55%
 
34349
Ostali nespomenuti financijski rashodi
41.222,62
60.000,00
60.000,00
39.957,97
100,00%
145,55%
 
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
866.376,80
840.000,00
1.200.000,00
1.177.515,25
70,00%
96,96%
 
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
866.376,80
840.000,00
1.200.000,00
1.177.515,25
70,00%
96,96%
 
3721
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
866.376,80
840.000,00
1.200.000,00
1.177.515,25
70,00%
96,96%
 
37212
Pomoć obiteljima i kućanstvima
589.909,62
540.000,00
850.000,00
903.456,37
63,53%
91,54%
 
37215
Stipendije i školarine
108.467,18
200.000,00
200.000,00
118.058,88
100,00%
184,39%
 
37217
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad
168.000,00
100.000,00
150.000,00
156.000,00
66,67%
59,52%
 
38
Ostali rashodi
2.385.778,28
3.146.500,00
3.544.000,00
2.905.284,96
88,78%
131,89%
 
381
Tekuće donacije
2.385.778,28
3.141.500,00
3.539.000,00
2.905.284,96
88,77%
131,68%
 
3811
Tekuće donacije u novcu
2.385.778,28
3.141.500,00
3.539.000,00
2.905.284,96
88,77%
131,68%
 
38112
Tekuće donacije vjerskim zajednicama Župa BDM Bast-B.V.
15.168,75
25.000,00
25.000,00
6.000,00
100,00%
164,81%
 
38114
Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama OPĆINSKO VIJEĆE
48.702,06
25.000,00
25.000,00
18.237,02
100,00%
51,33%
 
38114
Tekuće donacije udrugama građana LOVAČKA UDRUGA KUNA
24.935,83
40.000,00
40.000,00
17.684,00
100,00%
160,41%
 
38114
Tekuće donacije udrugama građana BALABRA
5.000,00
5.500,00
6.000,00
6.000,00
91,67%
110,00%
 
38114
Tekuće donacije udrugama građana ULJARSKA ZADRUGA
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
100,00%
0,00%
 
38115
Tekuće donacije sportskim društvima NK URANIA
900.000,00
800.000,00
1.400.000,00
1.389.255,16
57,14%
88,89%
 
38115
Tekuće donacije sportskim društvima STK URANIA
60.000,00
8.000,00
80.000,00
80.000,00
10,00%
13,33%
 
38115
Tekuće donacije sportskim društvima BICIKLISTIČKI KLUB GREBEN
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
 
38115
Tekuće donacije sportskim društvima GSS
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
100,00%
0,00%
 
38115
Tekuće donacije sportskim društvima BOĆARSKI KLUB B.V.
36.700,00
350.000,00
35.000,00
35.000,00
1000,00%
953,68%
 
38115
Tekuće donacije sportskim društvima BISTON
35.000,00
45.000,00
65.000,00
65.000,00
69,23%
128,57%
 
38115
Tekuće donacije sportskim društvima PLANINARSKO DRUŠTVO SVETI ILIJA BAŠKA VODA
6.000,00
20.000,00
20.000,00
0,00
100,00%
333,33%
 
38115
Tekuće donacije sportskim društvima KICKBOXING KLUB TERMINATOR
10.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
100,00%
100,00%
 
38115
Tekuće donacije sportskim društvima LUBIN
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
100,00%
0,00%
 
 
Tekuće donacije sportskim društvima PUNTIN
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
100,00%
0,00%
 
38119
Ostale tekuće donacije DVD BAŠKA VODA
762.629,90
1.100.000,00
1.100.000,00
851.794,78
100,00%
144,24%
 
38119
Ostale tekuće donacije DVD PROMAJNA
26.250,00
130.000,00
130.000,00
63.619,08
100,00%
495,24%
 
38119
Ostale tekuće donacije CIVILNA ZAŠTITA
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
100,00%
0,00%
 
38119
Ostale tekuće donacije OSNOVNA ŠKOLA BGM Baška Voda
75.057,54
45.000,00
55.000,00
65.568,15
81,82%
59,95%
 
38119
Ostale tekuće donacije GLAZBENA MLADEŽ Baška Voda
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
 
38119
Ostale tekuće donacije UDRUGE S PODRUČJA OPĆINE
34.700,00
50.000,00
50.000,00
18.000,00
100,00%
144,09%
 
38119
Ostale tekuće donacije
44.500,00
80.000,00
80.000,00
50.000,00
100,00%
179,78%
 
38119
Ostale tekuće donacije CRVENI KRIŽ (Općina Baška Voda)
0,00
50.000,00
50.000,00
0,00
100,00%
0,00%
 
38119
Ostale tekuće donacije PREVENTIVA OVISNOSTI
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
100,00%
0,00%
 
38119
Ostale tekuće donacije OPĆINSKA GLAZBA
241.134,20
250.000,00
250.000,00
172.626,77
100,00%
103,68%
 
38119
Ostale tekuće donacije RUKE RUČICE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
 
38119
Ostale tekuće donacije KLAPA BASKA
42.500,00
42.000,00
47.000,00
46.000,00
89,36%
98,82%
 
38119
Ostale tekuće donacije PČELARSKA UDRUGA BAŠKA VODA
4.000,00
3.000,00
13.000,00
12.000,00
23,08%
75,00%
 
38119
Ostale tekuće donacije PTIČARSKA UDRUGA BAŠKA VODA
2.000,00
3.000,00
3.000,00
1.500,00
100,00%
150,00%
 
38119
Ostale tekuće donacije KLUB NAVIJAČA ŠTAKORI
11.500,00
15.000,00
15.000,00
7.000,00
100,00%
130,43%
 
383
Kazne, penali i naknade štete
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
100,00%
0,00%
 
3831
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
100,00%
0,00%
 
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
2.165.698,41
18.775.000,00
3.257.773,97
2.640.716,47
576,31%
866,93%
 
41
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
548.425,00
1.120.000,00
730.000,00
701.668,74
153,42%
204,22%
 
411
Materijalna imovina - prirodna bogatstva
0,00
100.000,00
100.000,00
0,00
100,00%
0,00%
 
4111
Zemljište
0,00
100.000,00
100.000,00
0,00
100,00%
0,00%
 
412
Nematerijalna imovina
548.425,00
1.020.000,00
630.000,00
701.668,74
161,90%
185,99%
 
4126
Ostala nematerijalna imovina
548.425,00
1.020.000,00
630.000,00
701.668,74
161,90%
185,99%
 
41261
Ostala nematerijalna imovina PROSTORNI PLANOVI
37.500,00
200.000,00
10.000,00
0,00
2000,00%
533,33%
 
41261
Ostala nematerijalna imovina PROJEKTI
510.925,00
800.000,00
600.000,00
701.668,74
133,33%
156,58%
 
41261
Ostala nematerijalna imovina LICENCE I SOFTWARE
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
100,00%
0,00%
 
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
1.617.273,41
17.655.000,00
2.527.773,97
1.939.047,73
698,44%
1091,65%
 
421
Građevinski objekti
1.204.312,00
16.730.000,00
2.049.973,97
1.659.294,35
816,11%
1389,17%
 
4212
Poslovni objekti
0,00
7.030.000,00
658.973,97
614.064,35
1066,81%
0,00%
 
42121
Uredski prostori - otkup zgrade koju koristi Općina Baška Voda
0,00
500.000,00
1.000,00
0,00
50000,00%
0,00%
 
42121
Zgrada Kava BAST
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
 
42122
Uredski prostori -Izgradnja stare zgrade Mjesne zajednice
0,00
450.000,00
1.000,00
0,00
45000,00%
0,00%
 
42122
Crkva u Topićima - Kapelica Svetog Križa
0,00
150.000,00
1.000,00
0,00
15000,00%
0,00%
 
42122
Izgradnja i uređenje SV. LOVRE ŠUMATORIJ
0,00
100.000,00
1.000,00
0,00
10000,00%
0,00%
 
42122
Uređenje AMBULANTE PRIZEMLJE - HITNA POMOĆ
0,00
0,00
649.973,97
614.064,35
0,00%
0,00%
 
42123
Zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija (fakulteti, škole, vrtići i slično) VRTIĆ
0,00
2.500.000,00
1.000,00
0,00
250000,00%
0,00%
 
42123
Zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija (fakulteti, škole, vrtići i slično) MUZEJ
0,00
200.000,00
1.000,00
0,00
20000,00%
0,00%
 
42126
Sportske dvorane i rekreacijski objekti NOVA DVORANA
0,00
2.000.000,00
1.000,00
0,00
200000,00%
0,00%
 
42126
Sportske dvorane i rekreacijski objekti BOĆALIŠTE
0,00
500.000,00
1.000,00
0,00
50000,00%
0,00%
 
42126
Uređenje STARE AMBULANTE
0,00
200.000,00
1.000,00
0,00
20000,00%
0,00%
 
42126
Izgradnja INFO CENTRA Baška Voda
0,00
65.000,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
 
42126
Izgradnja INFO CENTRA Promajna
0,00
65.000,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
 
42127
Izgradnja EKO OTOKA
0,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
 
4213
Ceste, željeznice i slični građevinski objekti
0,00
200.000,00
20.000,00
0,00
1000,00%
0,00%
 
42131
Ceste makadamske
0,00
100.000,00
10.000,00
0,00
1000,00%
0,00%
 
42131
Ceste asfaltne
0,00
100.000,00
10.000,00
0,00
1000,00%
0,00%
 
4214
Ostali građevinski objekti
1.204.312,00
9.500.000,00
1.371.000,00
1.045.230,00
692,92%
788,83%
 
42141
Plinovod, vodovod, kanalizacija BRATUŠ KRVAVICA
0,00
600.000,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
 
42141
Plinovod, vodovod, kanalizacija KANALIZACIJA BAŠKA VODA
0,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
 
42142
Kanali i luke SANACIJA LUKOBRANA U PROMAJNI
0,00
1.000.000,00
10.000,00
0,00
10000,00%
0,00%
 
42149
Ostali nespomenuti građevinski objekti PROJEKT PLAŽA
0,00
2.350.000,00
1.000.000,00
946.480,00
235,00%
0,00%
 
42149
Ostali nespomenuti gr. Objekti Uređenje botaničkog Vrta POTOČINE BAST
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
 
42148
Ostali nespomenuti građevinski objekti UREĐENJE RIVE BV
0,00
2.000.000,00
10.000,00
0,00
20000,00%
0,00%
 
42149
Ostali nespomenuti građevinski objekti BAŠKA VODA
1.047.424,50
850.000,00
80.000,00
0,00
1062,50%
81,15%
 
42149
Ostali nespomenuti građevinski objekti BAST
0,00
200.000,00
40.000,00
0,00
500,00%
0,00%
 
42149
Ostali nespomenuti građevinski objekti PROMAJNA
156.887,50
750.000,00
50.000,00
23.500,00
1500,00%
478,05%
 
42149
Ostali nespomenuti građevinski objekti KRVAVICA
0,00
100.000,00
100.000,00
75.250,00
100,00%
0,00%
 
42149
Ostali nespomenuti građevinski objekti BRATUŠ
0,00
550.000,00
40.000,00
0,00
1375,00%
0,00%
 
42149
Ostali nespomenuti građevinski objekti TOPIĆI
0,00
100.000,00
40.000,00
0,00
250,00%
0,00%
 
42149
Uljara
0,00
500.000,00
1.000,00
0,00
50000,00%
0,00%
 
422
Postrojenja i oprema
412.961,41
920.000,00
472.800,00
279.753,38
194,59%
222,78%
 
4221
Uredska oprema i namještaj
35.797,60
100.000,00
170.000,00
173.349,73
58,82%
279,35%
 
42211
Računala i računalna oprema
18.581,65
50.000,00
120.000,00
111.119,00
41,67%
269,08%
 
42219
Ostala uredska oprema
17.215,95
50.000,00
50.000,00
62.230,73
100,00%
290,43%
 
4222
Komunikacijska oprema
0,00
20.000,00
20.000,00
18.357,50
100,00%
0,00%
 
4223
Oprema za održavanje i zaštitu
86.016,63
20.000,00
20.000,00
2.573,43
100,00%
23,25%
 
4226
Sportska i glazbena oprema
61.236,30
30.000,00
30.000,00
0,00
100,00%
48,99%
 
4227
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene (kandelabri, koševi, klupe, kante, kontejneri….)
229.910,88
750.000,00
200.000,00
52.672,72
375,00%
326,21%
 
4231
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu
0,00
0,00
32.800,00
32.800,00
0,00%
0,00%
 
424
Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
100,00%
0,00%
 
4242
Umjetnička djela
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
100,00%
0,00%
 
5
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
5.000.000,00
0,00
5.260.000,00
5.200.000,00
0,00%
0,00%
 
53
izdaci za dionice i udjele u glavnici
5.000.000,00
0,00
5.260.000,00
5.200.000,00
0,00%
0,00%
 
532
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru
5.000.000,00
0,00
5.260.000,00
5.200.000,00
0,00%
0,00%
 
5321
Dionice i udjeli TŠL BAŠKA VODA
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
5.000.000,00
0,00%
0,00%
 
5321
Dionice i udjeli Gradina Baška Voda d.o.o.
0,00
0,00
260.000,00
200.000,00
0,00%
0,00%
 
 
OvaIzvještajstupanasnagu osmog dana od objaveuGlasniku, službenomglasiluOpćineBaškaVoda.
 
 
KLASA:021-05/19-01/8
UR.BROJ:2147/02-01-19/1
Baška Voda, 23. travnja 2019. godine
 
 
 
 
Predsjednik
OpćinskogVijeća
 
 
Ante Lončar