Oglas za prijam u službu na radno mjesto upravnog referenta u Uredu načelnika

Oglas za prijam u službu na radno mjesto upravnog referenta u Uredu načelnika na određeno vrijeme

 Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( NN br. 86/08, 61/11- u nastavku ZSN), pročelnica Ureda načelnika   Općine Baška Voda    

 O G L A S
za prijam u službu na radno mjesto upravnog referenta u Uredu načelnika  Općine Baška Voda,  1 izvršitelj/ica   na
određeno vrijeme ( zamjena duže vrijeme odsutnog službenika)
                                   
 
Opći uvjeti za prijam u službu:
-          punoljetnost
-          hrvatsko državljanstvo
-          zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima
 
Posebni uvjeti za prijam u službu:
·         SSS ili VŠS ekonomske ili upravne struke
·         poznavanje rada na računalu,
·         položen državni stručni ispit,
·         položen stručni ispit za arhivara,
·         najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.
 
Za radno mjesto obvezan je probni rad od dva mjeseca.
U službu ne može biti primljena osoba kod koje postoje zapreke prijema u službu propisane člancima 15. i 16. ZSN-a.
 
Prijavi na oglas potrebno je priložiti:
·         životopis,
·         dokaz o državljanstvu (domovnica)
·         preslika osobne iskaznice
·         dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma, svjedodžba)
·         uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu
·         uvjerenje o položenom stručnom ispitu za arhivara
·         uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (članak15. Zakona) ne starije od 6 mjeseci,
·         dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje 1 godine što se dokazuje slijedećim dokumentima:
·         a) potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i
b) ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca iz koje je vidljivo u kojoj struci, na kojim poslovima i u kojem trajanju je ostvareno radno iskustvo
·         vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da za prijem u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
·         dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, izjava i slično)
Postupak prijama u službu obuhvaća obveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata, kojoj mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uvjete iz oglasa.
Na oglas se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom oglasu za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
Opis poslova, podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnost kandidata i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja objavit će se na web-stranici Općine Baška Voda   /www.opcinabaskavoda.com/.
Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata objavit će se na oglasnoj ploči i na web- stranici Općine Baška Voda najmanje pet dana prije održavanja provjere.
Uvjerenje (medicine rada) o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja kandidat prije donošenja rješenja o prijemu.
Osoba koja ne podnese pravodobnu ili urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom na oglas.
Osobi se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenom na oglas.
Na oglas se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit i položen stručni ispit za arhivara, ali su ga dužni položiti u roku od jedne godine od prijama u službu.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti kod prijama u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju dokazuje to izvornikom rješenja ili potvrdom o priznatom statusu i potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom za vrijeme ovog oglasa.

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na oglasnim pločama Zavoda za zapošljavanje Povjerenstvu za provedbu oglasa, Obala sv. Nikole 65, Baška Voda, s naznakom: »Oglas za upravnog referenta – ne otvaraj«.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
 
 
 
Pročelnica
 
Ivana Ursić, dipl. iur.
 
 
KLASA: 112-03/19-01/1
UR.BROJ:2147/02-04-19/1
Baška Voda, 15. veljače  2019. god.
 
 
 

Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu oglasa

 
 REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO- DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BAŠKA VODA
Ured načelnika
Pročelnica
 
KLASA: 112-03/19-01/1
UR.BROJ:2147/02-04-19/2
Baška Voda, 18. veljače 2019. god.
 
Na temelju članka 29. i članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11, 4/18, 96/18), oglasa za prijam u službu na radno mjesto  upravnog referenta u Uredu načelnika Općine Baška Voda, 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme ( zamjena duže vrijeme odsutnog službenika), pročelnica donosi
 
RJEŠENJE
o
imenovanju
Povjerenstva za provedbu oglasa
 
Članak 1.
 
Imenuje se Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na radno mjesto upravnog referenta u Uredu načelnika Općine Baška Voda, 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme (zamjena duže vrijeme odsutnog službenika).
 
Članak 2.
 
U Povjerenstvo iz čl. 1. ovog Rješenja imenuju se:
 
1. Mare Mihajlović, mag. oec, za predsjednicu
    ( privremena pročelnica Upravnog odjela za 
   gospodarenje prostorom i komunalno-prometne poslove)
2. Nediljko Marušić dipl. oec, za člana
    (pročelnik Upravnog odjela za proračun i financije)
3. Marina Beroš-Miletić, za člana
    (knjigovodstveni referent)
 
 
 
 
Članak 3.
 
Povjerenstvo iz čl. 2. ovog Rješenja obavlja slijedeće poslove:
-         utvrđuje koje su prijave na oglas pravodobne i potpune,
-         utvrđuje listu kandidata prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem,
-         kandidate s liste poziva na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti,
-         provodi postupak provjere znanja i sposobnosti,
-         podnosi izviješće o provedenom postupku, uz koje prilaže rang-listu kandidata, s obzirom na rezultate provedene provjere znanja i sposobnosti
 
 
 
 
 
 
 
Pročelnica
 
Ivana Ursić, dipl. iur.
 
 

PDF PDFObavijesti i upute uz oglas za prijam na radno mjesto upravnog referenta PDF