Općina Baška Voda raspisala natječaj za stipendiranje studenata i učenika za 2018./19. godinu

Natječaj za stipendiranje učenika i studenata Općine Baška Voda u školskoj/studentskoj 2018/2019. godini

  

 
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BAŠKA VODA
Ured načelnika
Općinski načelnik
 
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01- vjer. tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17), članka 44. Statuta Općine Baška Voda (GL br. 10/09, 12/12, 6/13, 11/13, 2/17-proč. tekst, 4/18), članka 14. Odluke o načinu i uvjetima stipendiranja učenika i studenata Općine Baška Voda (GL br. 4/99, 8/08, 8/10)  općinski načelnik
 
raspisuje
 
NATJEČAJ
za
stipendiranje učenika i studenata Općine Baška Voda
u školskoj/studentskoj 2018/19. godini
 
 
Stipendije dodjeljuje Općina Baška Voda, a namijenjene su srednjoškolcima i studentima koji postižu osobite uspjehe u školovanju.
 
Za  2018/19.školsku/studentsku godinu odobravaju se 2 učeničke stipendije, 2 stipendije za studente prve godine studija,  2 stipendije za studente Ekonomskog fakulteta, 2 stipendije za studente Pravnog fakulteta i   8 stipendija za ostale godine studija u mjesečnom iznosu od   50 € za srednjoškolce i 75 € za studente (u kunskoj protuvrijednosti plativo po srednjem tečaju HNB na dan isplate).
 
UVJETI NATJEČAJA:
 
 
Pravo natjecanja za stipendije imaju učenici i studenti upisani u školama i na visokim učilištima, s prebivalištem u mjestima Općine Baška Voda, najmanje zadnji pet godina, uz uvjet da:
 
-učenici prvog, drugog, trećeg i četvrtog razreda srednje škole, koji su u prethodnoj godini obrazovanja ostvarili prosjek ocjena od najmanje 4,5
- studenti prve godine studija koji su u protekle 4 godine obrazovanja ostvarili prosjek ocjena od najmanje 4,5
- studenti druge, treće, četvrte i pete godine studija, koji imaju prosjek ocjena u prethodnoj godini obrazovanja 3,5 ili koji su od svih položenih ispita na prethodnim godinama postigli prosjek ocjena najmanje 3,5.
 
Pravo na stipendiju ne mogu ostvarivati učenici i studenti, koji se obrazuju uz rad ili s osnova osobnih potreba.
 
POTREBNA DOKUMENTACIJA:
 
- uvjerenje o redovnom pohađanju srednjoškolskog obrazovanja, odnosno studiranja na   
 visokom učilištu,
- uvjerenje o prosjeku ocjena iz prethodne godine za studente druge, treće, četvrte i pete  
 godine studija
- uvjerenje o prosjeku ocjena iz prethodne 4 godine za studente prve godine studija
- potvrda o položenim svim ispitima iz prethodne godine
- pismena molba s kratkim osobnim podacima i obiteljskim prilikama
- dokaz o prebivalištu na području Općine Baška Voda.
 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave u dnevnom listu "Slobodna Dalmacija".
 
Prijave se podnose na adresu: OPĆINA BAŠKA VODA, Obala sv. Nikole 65, 21320 Baška Voda.
 
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
 
 
 
 
Općinski načelnik
 
Josko Roščić
 
 
 
 
 
 
 
 
KLASA: 022-05/18-01/166
URBROJ:2147/02-04-18/3
Baška Voda, 12. listopada 2018. godine
 
 

Natječaj za dodjelu stipendija studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja s područja Općine Baška Voda

                                                                                                                                                                                             

 
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BAŠKA VODA
OPĆINSKI NAČELNIK
Ured načelnika
 
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01- vjer. tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17), članka 44. Statuta Općine Baška Voda (GL br. 10/09, 12/12, 6/13, 11/13,2/17- proč. tekst, 4/18), čl. 3. Pravilnika o načinu i uvjetima stipendiranja studenata iz obitelji slabijeg imovnog stanja s područja Općine Baška Voda (GL br. 5/07, 14/11) općinski načelnik
 
 
raspisuje
 
NATJEČAJ
za
dodjelu stipendija studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja
s područja Općine Baška Voda
 
 
Stipendije dodjeljuje Općina Baška Voda, a namijenjene su studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja s područja Općine Baška Voda.
 
Za studentsku 2018/19. godinu odobarava se 10 stipendija studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja s područja Općine Baška Voda u mjesečnom iznosu od 100 € (u kunskoj protuvrijednosti plativo po srednjem tečaju HNB na dan isplate).
 
Pravo natjecanja za stipendiju imaju studenti koji ispunjavaju slijedeće uvjete:
 
-          uvjet državljanstva - studenti koji su državljani RH (domovnica)
-          uvjet prebivališta - student koji ima prebivalište na području Općine Baška Voda najmanje 5 godina (Uvjerenje o prebivalištu Policijske postaje Makarska)
-           uvjet prihoda - studenti koji su iz obitelji čiji prihodi po članu obitelji ne prelazi 1.300,00 kn
-           uvjet ocjene - studenti koji su u prethodnoj godini obrazovanja ostvarili prosjek ocjena 3,00
-          stipendije ne mogu ostvariti studenti koji se obrazuju uz rad ili su korisnici nekih drugih oblika novčane potpore s osnova školstva.
 
 
 
 
Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:
 
  1. Zamolbu
  2. Potvrde o primanjima članova obitelji:
-          potvrda poslodavca o prihodima članova obitelji ostvarenim po osnovu rada za tri (3) mjeseca koja prethode mjesecu u kojem se podnosi prijava
-          potvrda o imovini - odresci o isplatnici mirovine - umirovljenih članova obitelji za tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je podnesena prijava ili uvjerenje od Mirovinskog fonda da nije korisnik mirovine
-          potvrda Zavoda za zapošljavanje za radno sposobne osobe koje se nalazi u evidenciji Zavoda za tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je podnesena prijava (Ispostava Makarska) 
  1. Potvrda o prosjeku ocjena prethodne godine studija
  2. Potvrda o redovito upisu u tekuću godinu studija
  3. Svjedodžbe za četiri godine srednjoškolskog obrazovanja (ukoliko je I. godina fakulteta)
  4. Domovnicu
  5. Potvrdu o prebivalištu za sve članove obitelji (Policijska postaja Makarska) uz izjavu o sastavu kućne zajednice
 
 
Ukoliko je podnositelj prijave iz obitelji koja ostvaruje pravo na jedan od oblika socijalne skrbi u Centru za socijalnu skrb Makarska podnosi samo potvrdu Centra za socijalnu skrb.
 
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave u dnevnom listu "Slobodna Dalmacija".
 
Prijave se podnose na adresu: OPĆINA BAŠKA VODA, Obala sv. Nikole 65, 21320 Baška Voda
 
 
 
Općinski načelnik
 
Josko Roščić
 
 
 
 
KLASA: 022-05/18-01/167
URBROJ:2147/02-04-18/3
Baška Voda, 12. listopada 2018. god.
 
 

PDF PDFOdluka o broju i mjesečnoj visini stipendija PDFPDF PDFZaključak o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija za studente iz obitelji slabijeg imovnog stanja PDF