SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Jedno od temeljnih obilježja suvremenih demokracija jest razvijeno civilno društvo koje se, između ostalog, ostvaruje u otvorenom dijalogu, suradnji, pa i partnerstvu građana, organizacija civilnoga društva, odnosno općenito zainteresirane javnosti s javnim i državnim institucijama.

Prihvaćanje takve aktivne uloge građana, otvorenosti i javnosti kao temeljnih vrijednosti znači i spremnost tijela javne vlasti na poduzimanje djelotvornih mjera savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata.

Vlada Republike Hrvatske prihvatila je Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata   (NN 140/09.), u daljnjem tekstu: Kodeks.

Na temelju Kodeksa, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske izradio je Smjernice za primjenu Kodeksa  .

Usvajanjem Kodeksa Republika Hrvatska pridružuje se skupini razvijenih europskih demokracija koje su uspostavile jasne standarde i mjere savjetovanja državnih tijela sa zainteresiranom javnošću u postupcima kreiranja novih zakona, drugih propisa i akata.

Kodeksom se utvrđuju opća načela, standardi i mjere za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata državnih tijela, kojima se uređuju pitanja i zauzimaju stavovi od interesa za opću dobrobit (zaštita i promicanje ljudskih prava, javne službe, pravosuđe, zaštita okoliša i drugo).

Krajnji je cilj Kodeksa olakšati interakciju s građanima i predstavnicima zainteresirane javnosti u demokratskom procesu te potaknuti aktivnije sudjelovanje građana u javnom životu.

Zakonom o pravu na pristup informacijama («Narodne novine» broj 25/13., 85/15.) uređuje se ustavno pravo na pristup informacijama i pravo na ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti.

 Sukladno navedenom, Općina Baška Voda dužna je radi informiranja javnosti, na svojim mrežnim stranicama objaviti uz godišnji Plan normativnih aktivnosti i Plan savjetovanja o nacrtima općih akata.

Savjetovanje i uključivanje javnosti u postupak donošenja propisa provodi se u svrhu prikupljanja informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti vezanim uz određenu javnu politiku s ciljem podizanja razine razumijevanja i prihvaćanja ciljeva politike, ali i uočavanja slabosti i negativnih učinaka javne politike koje treba na vrijeme otkloniti.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću provodi se o nacrtima onih općih akata kojima Općina Baška Voda uređuje pitanja iz svog djelokruga, a čijim se donošenjem ili izmjenama neposredno ostvaruju potrebe građana ili uređuju druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na području Općine Baška Voda.

Radi pravodobnog, potpunog i točnog informiranja javnosti o svom radu, Općina Baška Voda na svojim mrežnim stranicama objavljuje popis akata koje u tijeku godine namjerava donositi ili mijenjati. To je tzv. Plan normativnih aktivnosti, a koji sadrži i popis akata za koje se planira provođenje savjetovanja sa zainteresiranom javnosti.

Uz svaki nacrt dokumenta o kojem se provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnosti objavljuju se i razlozi njegova donošenja ili izmjena kao i ciljevi koji se savjetovanjem žele postići. O svakom provedenom savjetovanju objavljuje se i Izvješće iz kojeg je vidljivo koji su prijedlozi građana usvojeni, a koji nisu usvojeni.

Svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje su savjetovanja otvorena možete uputiti putem obrasca koji je dostupan uz pojedini Nacrt dokumenta.

Ispunjene obrasce pošaljite e-poštom na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2018. godini

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BAŠKA VODA

Općinski načelnik

           

Na temelju članka 11. stavka 5. i 6. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13. i 85/15. ), članka 44. Statuta Općine Baška Voda ( GL br.10/09, 12/12, 6/13, 11/13, 2/17-proč. tekst, 4/18), općinski načelnik   donosi

 

PLAN

savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2018.godini

I.

            Općina Baška Voda donosi Plan savjetovanja s javnošću za 2018.godinu (u daljnjem tekstu: Plan), kojim se utvrđuje popis općih te drugih strateških odnosno planskih akata koji se planiraju donijeti u 2018.godini, a za koje se provodi postupak savjetovanja sa javnošću, u smislu Zakona o pravu na pristup informacijama.

II.

            Plan savjetovanja čine akti i to:

Red.

br.

Naziv propisa općeg akta ili dokumenta

Okvirno vrijeme provedbe javnog savjetovanja

Očekivano vrijeme donošenja općeg akta ili dokumenata za koje se provodi savjetovanje

Način provedbe savjetovanja

1

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2019.godinu

listopad 2018.

studeni/prosinac 2018.

Internetsko savjetovanje www.opcinabaskavoda.com

2

Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Baška Voda za 2019.godinu

listopad 2018.

studeni/prosinac 2018.

Internetsko savjetovanje www.opcinabaskavoda.com

3

Program socijalne skrbi Općine Baška Voda za 2019.godinu

listopad 2018.

studeni/prosinac 2018.

Internetsko savjetovanje www.opcinabaskavoda.com

4

Program javnih potreba u kulturi na području Općine Baška Voda  za 2019.godinu

listopad 2018.

studeni/prosinac 2018.

Internetsko savjetovanje www.opcinabaskavoda.com

5

Program javnih potreba u sportu na području  Općine Baška Voda u 2019.godini

listopad 2018.

studeni/prosinac 2018.

Internetsko savjetovanje www.opcinabaskavoda.com

6

Program javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Baška Voda u 2019.godini

listopad 2018.

studeni/prosinac 2018.

Internetsko savjetovanje www.opcinabaskavoda.com

7

Proračun Općine Baška Voda za 2019.

listopad 2018.

studeni/prosinac 2018.

Internetsko savjetovanje www.opcinabaskavoda.com

8.

Odluka o komunalnom redu

listopad 2018.

studeni/prosinac 2018.

Internetsko savjetovanje www.opcinabaskavoda.com

9.

Program održavanja nerazvrstanih cesta za 2019. godinu

listopad 2018.

studeni/prosinac 2018.

Internetsko savjetovanje www.opcinabaskavoda.com

10.

Plan nabave roba, radova i usluga za proračunsku 2019. godinu

listopad 2018.

studeni/prosinac 2018.

Internetsko savjetovanje www.opcinabaskavoda.com

11.

Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih
stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Baška Voda za 2019. godinu

listopad 2018.

studeni/prosinac 2018.

Internetsko savjetovanje www.opcinabaskavoda.com

12.

Program gradnje kapitalnih objekta za 2019. godinu

listopad 2018.

studeni/prosinac 2018.

Internetsko savjetovanje www.opcinabaskavoda.com

13.

Odluke o financiranja javnih potreba za rad Mjesnih odbora s područja Općine Baška Voda za 2019. godinu

listopad 2018.

studeni/prosinac 2018.

Internetsko savjetovanje www.opcinabaskavoda.com

         

III.

            Ako se tijekom godine ukaže potreba za donošenjem općih te drugih strateških odnosno planskih akata koji nisu obuhvaćeni ovim Planom, a spadaju u pitanje o kojima se provodi savjetovanje sa javnošću i za te opće akte provest će se propisani postupak savjetovanja s javnošću.

            O izmjenama Plana savjetovanja Općine Baška Voda izvijestiti će javnost objavom na svojoj službenoj internetskoj stranici.

IV.

            Postupci savjetovanja s javnošću za navedene akte iz ovog Plana provest će se u roku trajanja u pravilu od 30 dana, osim u iznimnom slučaju ako to nije moguće provesti zbog razloga hitnosti koji će se posebno obrazložiti u pozivu za sudjelovanje u postupku.

V.

            Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću stupa na snagu danom nakon  donošenja i objavit će se na službenoj internetskoj stranici Općine Baška Voda.

                                                                                              Općinski načelnik

                                                                                                Josko Roščić

           

KLASA:008-01/18-01/7

UR.BROJ: 2147/02-02-18/2

Baška Voda, 26. rujna 2018. godine

            

Ivana Ursić imenovana za koordinatoricu za savjetovanje s javnošću Općine Baška Voda

  Temeljem čl. 48.  Zakona o  lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12,123/17), članka  11.  Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br.  25/13 i 85/15),  članka 44. Statuta Općine Baška Voda (GL br.10/09, 12/12, 6/13, 11/13, 2/17-proč. tekst, 4/18),  točke V. podtočke 5. I točke IX. Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (NN br. 140/09), Općinski načelnik donosi

O D L U K U

o imenovanju koordinatorice za savjetovanje s  javnošću

Općine Baška Voda

Članak 1.

 Ivana Ursić, dipl. iur., pročelnica Ureda načelnika, imenuje se koordinatoricom za savjetovanje sa  javnošću Općine Baška Voda, s ciljem dosljednog praćenja i koordinacije postupaka savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

Članak 2.

Koordinatorica za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću osigurava provedbu postupaka  savjetovanja  sa zainteresiranom javnošću sukladno Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata ( NN br. 140/09) a naročito:

  • ·obavlja poslove kontakt osobe za provedbu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja programa i akata,
  • ·brine o pravodobnoj objavi i provedbi postupaka sa zainteresiranom javnošću,
  • ·sastavlja izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću,
  • ·odgovara na upite vezane uz provedbu postupka savjetovanja sa zainteresiranom javnošću
  • ·sudjeluje u oblikovanju obrazloženja, očitovanja i sažetaka primjedbi (prihvaćenih i neprihvaćenih) nakon provedenog savjetovanja s javnošću
  • ·obavlja i druge poslove sukladno odredbama Kodeksa

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku, službenom glasniku Općine Baške Vode.

Općinski načelnik

Josko  Roščić

KLASA:008-01/18-01/7

UR.BROJ:2147/02-02-18/2

Baška Voda, 22. listopada 2018. godine