ZAKONI I OSTALI PROPISI KOJI SE ODNOSE NA PODRUČJE RADA OPĆINE BAŠKA VODA

Zakoni i ostali propisi koji se odnose na područja rada Općine Baška Voda

Temeljem članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13.,85/15.) objavljuju se zakoni i ostali propisi koji se odnose na  područja rada Općine:

USTAVNO UREĐENJE

 1. Ustav   Republike   Hrvatske     („Narodne  novine“    broj 85/2010 - Ustav Republike Hrvatske (pročišćeni tekst) i 5/2014. )
 2. Zakon o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 55/90., 26/93. i 29/94.)
 3. Zakon o političkim strankama („Narodne novine“ broj 76/93., 111/96., 164/98.,  36/01. i 1/07.)
 4. Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02., 47/10., 80/10., i 93/11.)

UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR

 1. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09.)
 2. Zakon o upravnim sporovima („Narodne novine“ broj 20/10. i 143/12.)

UREDSKO POSLOVANJE

 1. Uredba o uredskom poslovanje („Narodne novine“ broj 7/09.)
 2. Zakon o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 33/95.)
 3. Pravilnik za primjenu Zakona o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 93/95.)
 4. Uredba o natpisnoj ploči i zaglavlju akata tijela državne uprave, lokalne, područne (regionalne) i mjesne samouprave, te pravnih osoba koje imaju javne ovlasti („Narodne novine“ broj 34/02.)

SUSTAV LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

 1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“broj 33/01  ., 60/01  ., 129/05  ., 109/07  ., 36/09  ., 125/08  ., 36/09  ., 150/11  ., 144/12  . i 123/17  .)
 2. Europska povelja o lokalnoj samoupravi (Zakon o potvrđivanju Europske povelje o lokalnoj samoupravi, „Narodne novine“ – međunarodni ugovori broj 14/97., 2/07., 4/08. i 5/08.)
 3. Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ broj 86/06., 125/06., 16/07., 95/08.-Odluka Ustavnog suda RH, 46/10., 145/10., 37/13., 44/13.,  45/13. i 110/15) – u dijelu koji se odnosi na temeljne odredbe
 4. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08.,  61/11. i 4/18.)
 5. Zakon o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj 144/12. i 121/16.)
 6. Zakon o postupku primopredaje vlasti („Narodne novine“ broj  94/04., 17/07., 91/10. i 22/13.)
 7. Zakon o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“ broj26/2011  ., 12/2012  ., 126/2012  . i 57/2015  .)
 8. Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10.)
 9. Zakon o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ broj 57/12., 120/12. i 16/17.)
 10. Zakon o komunalnom  gospodarstvu  („Narodne  novine“ broj 68/2018  .)
 1. Zakon o prostornom  uređenju  i  gradnji(„Narodne novine“

broj  76/07  ., 38/09  ., 55/11  ., 90/11  ., 50/12  ., 55/12  ., 80/13  ., 153/13  ., 153/13  ., 153/13  . i 78/15  .)

 1. Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08 ., 109/07., 136/12.  i  15/15  .)
 1. Zakon o udrugama („Narodne novine“ broj 88/01., 11/02. i 74/14.)
 1. Zakon o socijalnoj skrbi ( „Narodne novine“ broj157/13, 152/14., 99/15., 52/16., 16/17. i 130/17)
 1. Zakon o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“ broj 103/03., 118/06., 41/08., 130/11., 106/12. i 106/12.)
 1. Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13.)
 1. Zakon o tajnosti podataka („Narodne novine“ broj 79/07. i 86/12.)
 1. Zakon o medijima („Narodne novine“ broj 59/04., 84/11. i 81/13.)
 1. Zakon o elektroničkim medijima („Narodne novine“ broj 153/09., 84/11., 94/13. i 136/13.)

20.Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave       ( „Narodne novine broj 127/17)

 1. Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 158/03., 100/04., 141/06., 38/09., 123/11. i 56/16.)
 1. Odluka o komunalnom redu (GL br. 8/15.)
 1. Odluka o javnom redu i miru (GL br. 2/97.,2/00.,5/05., 8/05. i 13/07.)
 1. Odluka o komunalnom doprinosu (GL br.5/12.,15/12.)
 1. Odluka o socijalnoj skrbi (GL br.5/12.)
 1. Odluka o jednokratnoj financijskoj potpori za novorođenu djecu sa područja Općine Baška Voda (GL br. 2/17.)
 1. Odluka o sufinanciranju kupnje računala (GL br. 6/18.)
 1. Prostorni plan uređenja Općine Baška Voda (GL br.11/17.-proč. tekst)