Općina Baška Voda povećava iznos sufinanciranja boravka djece u dječjim vrtićima

Besplatan vrtić za treće i svako iduće dijete iz obitelji koja imaju prebivalište na području Općine Baška Voda
Obiteljima s područja Općine Baška Voda sufinancirati će se troškovi boravka djece u dječjem vrtiću na slijedeći način:

- -obiteljima s jednim djetetom, Općina Baška Voda sufinancirat će troškove boravka djeteta u dječjem vrtiću u 60% -tnom iznosu
- -obiteljima s dvoje djece, Općina Baška Voda sufinancirat će boravak prvog djeteta u 60%-tnom iznosu, a drugog djeteta u 80%-tnom iznosu
- -Obiteljima s troje i više djece, troškove boravka trećeg i svakog slijedećeg djeteta Općina Baška Voda snosit će u potpunosti