ODLUKA o proglašenju sajmenih dana na području Općine Baška Voda

Temeljem čl. 48.  Zakona o  lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12,123/17, 98/19),  članka 12. stavka 2.  Zakona o ugostiteljskoj  djelatnosti ( NN br.   85/15, 121/16, 99/18),  članka 44. Statuta Općine Baška Voda (GL br. 10/09,12/12, 6/13, 11/13, 2/17-proč. tekst, 4/18), općinski načelnik   donosi

ODLUKU
o proglašenju sajmenih dana na području Općine Baška Voda

Članak 1.

U svrhu promidžbeno-turističkih aktivnosti proglašavaju se sajmeni dani na području Općine Baška Voda u periodu od 5. do 31. prosinca 2019. godine  u svrhu održavanja manifestacije „Božić u Baškoj Vodi“.

Članak 2.

U sklopu sajmenih dana „Božić u Baškoj Vodi“ na Trgu fra Jure Radića u  Baškoj Vodi, pružat će se  ugostiteljske usluge pripremanja i usluživanja jela, pića i napitaka  u „Božićnoj kućici“ tijekom sajmenih dana iz članka 1. ove Odluke  svakodnevno u vremenu od  18,00   do 24,00 sati.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog  od dana objave u  Glasniku, službenom glasilu Općine Baška Voda.

KLASA:022-05/19-01/231

UR.BROJ:2147/02-02-19/1

Baška Voda,  12.   studenoga  2019. godine

Općinski načelnik

Josko Roščić

 

 

Temeljem čl. 48.  Zakona o  lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12,123/17, 98/19),  članka 12. stavka 2.  Zakona o ugostiteljskoj  djelatnosti ( NN br.   85/15, 121/16, 99/18),  članka 44. Statuta Općine Baška Voda (GL br. 10/09,12/12, 6/13, 11/13, 2/17-proč. tekst, 4/18), općinski načelnik   donosi

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Odluke
o proglašenju sajmenih dana na području Općine Baška Voda

Članak 1.

U članku 2. Odluke o proglašenju sajmenih dana na području Općine Baška Voda ( GL br.14/19) briše se: „ 24,00 sati“ i zamjenjuje novim koje glasi:

„01,00 sati“

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu  danom nakon  objave u  Glasniku, službenom glasilu Općine Baška Voda.

KLASA:022-05/19-01/231

UR.BROJ:2147/02-02-19/2

Baška Voda,  5.  prosinca  2019. godine

Općinski načelnik

Josko Roščić