Javna rasprava o Prijedlogu izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja ''Luka otvorena za javni promet i luka nautičkog turizma Baška Voda''

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju ( NN br. 153/13, 65/17, 114/18,  39/19, 98/19), članka 44. Statuta Općine Baška Voda( GL br.10/09, 12/12, 6/13, 11/13, 2/17-proč. tekst, 4/18),  Zaključka  načelnika  od 17. siječnja 2020. godine, oznake: KLASA:350-02/20-01/01, URBROJ:2147/02-04-20/1 ( GL br. 2/20), načelnik Općine Baška Voda objavljuje

 

J A V N U   R A S P R A V U

o Prijedlogu izmjena i dopuna

urbanističkog plana uređenja „Luka otvorena za javni promet i luka nautičkog turizma Baška Voda“

I. Objavljuje se javna rasprava o Prijedlogu izmjena i dopuna  urbanističkog plana uređenja „Luka otvorena za javni promet i luka nautičkog turizma Baška Voda“ (GL br. 3/13); (u daljnjem tekstu: Prijedlog plana). Prijedlog plana za javnu raspravu sastoji se od tekstualnog i grafičkog dijela te njegovog obrazloženja i sažetka za javnost.

II. Javna rasprava o Prijedlogu plana započinje 29. siječnja 2020. godine, a završava 06. veljače 2020. godine.

III. Za vrijeme trajanja javne rasprave, Prijedlog plana bit će izložen u prostorijama zgrade luke u Baškoj Vodi, Obala sv. Nikole 2, te će se javni uvid moći obaviti svakim radnim danom od  8,00 do 13,00 sati. Uvid u Prijedlog plana moguć je i na mrežnim stranicama Općine Baška Voda  /www.opcinabaskavoda.com/.

IV. O Prijedlogu plana održat će se javno izlaganje u prostorijama  zgrade luke u Baškoj Vodi, Obala sv. Nikole 2,  dana 31. siječnja 2020. godine s početkom u 11 sati.

V. Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi određen je člankom 100. Zakona o prostornom uređenju ( NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 89/19.), odnosno sudionici u javnoj raspravi sudjeluju na način da:

- imaju pravo pristupa na javni uvid,

- postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja,

- daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,

- upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u određenom roku.

VI. Svi sudionici u javnoj raspravi, odnosno zainteresirani građani, udruge i pravne osobe, za vrijeme trajanja javne rasprave zaključno sa 6. veljače 2020. godine, mogu svoja očitovanja, prijedloge i primjedbe poslati u pisanom obliku na adresu:

OPĆINA BAŠKA VODA, Ured načelnika, Obala sv. Nikole 65, 21320 Baška Voda.

Očitovanja, prijedlozi i primjedbe koji nisu čitljivo napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja ili nisu dostavljeni u roku, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

 

Općinski načelnik

Josko Roščić

 


 PDF PDF1 tekstualni dio PDF

 


 PDF PDF2 Odredbe za provođenje (prijedlog pročišćenog teksta) PDF

 


PDF PDF 0.0_Obuhvat_2020 PDF

 


PDF PDF 1.0_Namjena_2020 PDF

 


PDF PDF 2.A_Promet_2020 PDF

 


PDF PDF 2.B_Elektropskrba_2020 PDF

 


 PDF PDF2.C_Vodoopskrba i odvodnja_2020 PDF

 


 PDF PDF2.D_Telekomunikacije_2020 PDF

 


PDF PDF 3.0_Uvjeti koristenja_2020 PDF

 


PDF PDF 4.0_Nacin gradnje_2020 PDF