Plan korištenja, rasporeda i namjena lokacija za privremeno korištenje javnih površina na području Općine Baška Voda za 2020. godinu