Odluka o dodjeli božićnica umirovljenicima i nezaposlenim osobama s područja općine Baška Voda

Općina Baška Voda će i ove godine isplatiti božićnice umirovljenicima te nezaposlenim osobama s područja općine. Iako se nalazimo u nepredvidivoj situaciji i svjesni smo potrebe za štednjom, drago mi je što zahvaljujući radu i racionalizaciji troškova ne moramo štedjeti na umirovljenicima, nezaposlenim osobama, učenicima i studentima. I ove godine smo osigurali sredstva za sve, a racionalnim raspoređivanjem novčanih sredstava to ćemo nastaviti činiti, pa tako i samim aktivnostima, a koje se dijelom odnose i na ukrašavanje općine Baška Voda povodom nadolazećih nam božićnih i novogodišnjih blagdana. Dio sredstava koja su se raspoređivala za ukrašavanje mjesta, ove godine će se usmjeriti prema potrebitima odnosno prema socijalno ugroženim obiteljima s područja općine Baška Voda. Općinski načelnik Josko Roščić

Odluku o dodjeli o dodjeli božićnica pročitajte u nastavku.


Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01- vjer. tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 , 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), članka 44. Statuta Općine Baška Voda (GL br. 10/09, 12/12, 6/13,11/13, 2/17-proč.tekst, 4/18, 3/20),  općinski načelnik donosi

ODLUKU

o dodjeli božićnica

umirovljenicima i nezaposlenim osobama

s područja općine Baška Voda

 

Čl. 1.

Općina Baška Voda  dodijelit će božićnice svim  nezaposlenim osobama  s područja općine Baška Voda koji su u evidenciji Zavoda za zapošljavanje  i umirovljenicima s područja općine Baška Voda koji primaju mirovine do mjesečnih iznosa od 3.000,00 kuna.

Čl. 2.

Svi  nezaposleni s područja općine Baška Voda koji se nalaze u evidenciji  Zavoda za zapošljavanje  i umirovljenici s područja općine Baška Voda koji primaju mjesečne mirovine u iznosima  do 2.000,00 kuna ostvaruju pravo na božićnicu u iznosu od  300,00 kuna.

Umirovljenici koji primaju mirovine u mjesečnim iznosima  od 2.001,00 do  3.000,00 kuna,  ostvaruju pravo na 200,00 kuna  božićnice.

Čl. 3.

Svi nezaposleni s područja općine Baška Voda su dužni priložiti osobnu iskaznicu kojom potvrđuju prebivalište na području općine Baška Voda te dokaz o tome da se nalaze u evidenciji Zavoda za zapošljavanje.

Svi umirovljenici s područja općine Baška Voda su dužni priložiti osobnu iskaznicu kojom potvrđuju prebivalište na području općine Baška Voda te presliku zadnje isplate mirovine

Čl. 4.

Sve osobe  koje ostvaruju pravo na božićnicu  sukladno odredbama ove  Odluke, uz predočenje dokaza o ispunjenju uvjeta, božićnicu mogu preuzeti u vanjskoj prostoriji TŠL Baška Voda  u periodu od 10. prosinca do 20. prosinca 2020. godine od 9-12 sati uz pridržavanje svih epidemioloških mjera i propisa.

Čl. 5.

Ova Odluka stupa na snagu  osmog dana od dana   objave u Glasniku, službenom glasilu Općine Baška Voda.

 

Općinski načelnik

Josko Roščić

 

KLASA: 022-05/20-01/160

UR.BROJ: 2147/02-02-20/1

Baška Voda, 01. prosinca  2020. godine