Tradicionalni posjet Vukovaru

Temeljem čl. 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01- vjerodostojno  tumačenje, 129/05,109/07, 125/08 , 36/09 , 125/08, 36/09 , 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 28. Statuta Općine Baška Voda (GL br.7/21), općinski načelnik Općine Baška Voda dana 09. studenoga 2022. godine donosi

ODLUKU

o  sufinanciranju troškova

tradicionalnog posjeta Vukovaru

 

Članak 1.

Općina Baška  Voda sufinancirati će posjet Vukovaru povodom obilježavanja Dana  sjećanja na žrtve Vukovara u 50%-tnom iznosu od pune cijene četverodnevnog tradicionalnog posjeta Vukovaru.

 

Članak 2.

Općina Baška Voda  sufinancirat će troškove smještaja, prijevoza i obroka za 14 sudionika tradicionalnog posjeta Vukovaru, za četiri dana, u periodu od 17.11.2022 do 20.11.2022. godine, prema predviđenom planu i programu koji je dostupan na službenoj mrežnoj stranici i na oglasnoj ploči.

 

Članak 3.

Ova Odluka stupa na  snagu  osmog dana od  dana  objave u Glasniku, službenom glasilu Općine Baška Voda.

 

 

KLASA:024-01/22-01/213

UR.BROJ:2181-17-02-22-01

Baška Voda, 09. studenoga 2022.

 

Općinski načelnik

Josko Roščić

 

Za sve informacije i prijave obratite se u Općinu Baška Voda, Obala sv. Nikole 65, 21 320 Baška Voda.

 

 

PDF preuzimanjeTradicionalni posjet Vukovaru .pdf

 

PDF preuzimanjeGlasnik, broj 20, 09. studenoga 2022. PDF