Obillježavanje Međunarodnog dana civilne zaštite i Dana civilne zaštite u RH

Sadašnje vrijeme mnogo je opasnije od načina života kakvim se nekad živjelo i sasvim je izvjesno kako je ljudska svijest o nesrećama i katastrofama sve prisutnija. Zaštita i spašavanje stanovništva i materijalnih i kulturnih dobara te okoliša postaje važno područje djelovanja i interesa čovječanstva. Ne samo  zato što su ratna razaranja u suvremenim ratovima sve teža, a civilne žrtve sve veće, nego i zato što su prirodne i tehničko-tehnološke nesreće, ekološke nesreće sa nesagledivim posljedicama sve ekstremnije i učestalije.

Zbog toga su se razvijale ideje o potrebi sustavnog djelovanja u prevenciji, pripravnosti, reagiranju i otklanjanju posljedica velikih nesreća i katastrofa kroz organiziranje civilne zaštite. Upravljanje rizicima, pravovremeno upozoravanje, brza intervencija te edukacija stanovništva postaju prioriteti kako bi se osigurala sigurnija budućnost u eri klimatskih izazova. 

Civilna zaštita je sustav organiziranja, pripremanja i sudjelovanja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja. 

Sustav civilne zaštie je od javnog interesa za Republiku Hrvatsku i za sigurnost Republike Hrvatske.

plakat za dan CZ

 

Dana 1. ožujka 1972. god. osnovana je Međunarodna organizacija za civilnu zaštitu kao međunarodna organizacija pri UN-u sa sjedištem u Genevi. Osamnaest godina kasnije, točnije 18. prosinca 1990. godine, Generalna skupština Međunarodne organizacije za civilnu zaštitu je svojom Rezolucijom odredila da se 1. ožujka obilježava kao Međunarodni dan civilne zaštite.

Vlada Republike Hrvatske je dana 21. siječnja 1992. god. svojom Odlukom, 1. ožujka proglasila Danom civilne zaštite  u našoj zemlji, a što je bio prvi korak Republike Hrvatske, od dobivanja samostalnosti u izražavanju svoje temeljne orijentacije za uspostavljanje veza, suradnje i komunikacije sa zemljama svijeta u djelatnosti civilne zaštite. 

 

Na dan 1. ožujka, koji se obilježava kao nacionalni Dan civilne zaštite, treba se prisjetiti da je sustav civilne zaštite dao značajan doprinos tijekom Domovinskog rata u zaštiti i spašavanju imovine i života. Njegove je sposobnosti Republika Hrvatska u Domovinskom ratu koristila za pripremu i provođenje preventivnih mjera zaštite (pripreme skloništa i drugih prostora za sklanjanje), te prvenstveno za pripremu i provođenje mjera zaštite i spašavanja od posljedica ratnih djelovanja, kao što su: provođenje evakuacije, sudjelovanju u organiziranju i zbrinjavanju prognanika i izbjeglica, provođenje i nadziranje zamračivanja, zaštita i spašavanje od požara kao sekundarne pojave, raščišćavanje ruševina i prometnica, opskrbljavanje stanovništva pitkom vodom, zbrinjavanje domaćih životinja te humana i animalna asanacija. Tijekom, kao i nakon Domovinskog rata, razminiranje te uklanjanje i dezaktiviranje neeksplodiranih ubojnih sredstava, bilo je posebno značajno područje angažiranja civilne zaštite. 

U obavljanju svojih zadaća pripadnici civilne zadaće dosljedno su poštivali Ženevske konvencije o zaštiti žrtava rata, civila i civilnih objekata, ne dovodeći u sumnju humanitarni karakter svojih djelovanja. 

Danas, civilna zaštita djeluje u sastavu Ministarstva unutarnjih poslova, Ravnateljstva civilne zaštite, krovnog državnog tijela zaduženog za koordiniranje djelovanja sustava civilne zaštite u Republici Hrvatskoj. Područja iz nadležnosti Ravnateljstva civilne zaštite su: prevencija, smanjenje rizika od katastrofa,  operativni segment, državne intervencijske postrojbe, inspekcijski poslovi, razminiranje, radiološka i nuklearna sigurnost, operativni centar i centri 112, međunarodna suradnja, projekti, eksplozivne atmosfere.

Za osiguravanje učinkovitijeg izvršavanja svih propisanih poslova i zadaća, kao unutarnja ustrojstvena jedinica Ravnateljstva civilne zaštite izvan sjedišta za područje Splitsko-dalmatinske, Zadarske, Šibensko-kninske i Dubroovačko-neretvanske županije ustrojen je Područni ured civilne zaštite sa sjedištem u Splitu.

Sustav civilne zaštite ustrojava se na lokalnoj, područnoj (regionalnoj) i državnoj razini, a povezuje resurse i sposobnosti sudionika, operativnih snaga i građana u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa, pružanja brzog i optimalnog odgovora na prijetnje i opasnosti nastanka te ublažavanja posljedica velikih nesreća i katastrofa.

Na kraju, svim djelatnicima i pripadnicima operativnih snaga civilne zaštite, službama i pravnim osobama koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovite djelatnosti, udrugama i građanima od značaja za sustav civilne zaštite čestitamo Dan civilne zaštite i želimo puno uspjeha u izvršavanju humanitarnih zadaća i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.

 

Za više informacija o ulozi civilne zaštite kao sustava organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama posjetite službenu stranicu civilne zaštite www.civilna-zastita.gov.hr