6. sjednica Općinskog vijeća, 31. siječnja 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BAŠKA VODA

OPĆINSKO VIJEĆE

Predsjednik

 

KLASA: 021-05/17-01/11

UR.BROJ: 2147/02-01-17/4

Baška Voda,  25.  siječnja  2018. god.

ČLANOVIMA
OPĆINSKOG VIJEĆA BAŠKA VODA

-svima-

Na temelju čl. 31. Statuta Općine Baška Voda (GL br. 10/09,12/12, 6/13,11/13, 2/17- proč. tekst) i čl. 70.  Poslovnika Općinskog vijeća Baška Voda (GL br. 10/09, 6/13, 11/13, 2/17-proč. tekst), sazivam za

                  31. siječnja  (srijeda) 2018. u 10,30 sati

 

u prostorijama DVD-a  Baška Voda, 6. sjednicu  Općinskog vijeća  Baška Voda

Za sjednicu predlažem slijedeći

 

 

D N E V N I       R E D      

 

1. Usvajanje zapisnika  s pete  sjednice  Općinskog vijeća Baška Voda

 
2. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluga povezanih sa javnom uslugom  na području Općine Baška Voda
 
 
          Predsjednik  Općinskog  vijeća
 
          Ante  Lončar