19. sjednica Općinskog vijeća, 1. rujna 2020.

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BAŠKA VODA

OPĆINSKO VIJEĆE

Predsjednik

 

KLASA: 021-05/17-01/11

UR.BROJ: 2147/02-01-20/17

Baška Voda, 24. kolovoza 2020. god.

ČLANOVIMA
OPĆINSKOG VIJEĆA BAŠKA VODA

-svima-

 

Na temelju čl. 31. Statuta Općine Baška Voda (GL br. 10/09,12/12, 6/13,11/13, 2/17, 4/18- proč. tekst, 3/20), čl. 69.  i čl. 70.  Poslovnika Općinskog vijeća Baška Voda (GL br. 10/09, 6/13, 11/13, 2/17-proč. tekst, 4/18, 3/20), sazivam za

1 . rujna (utorak)  2020.  godine  u 9:00 sati

u prostorijama zgrade Omladinskog doma  u  Baškoj Vodi, 19. sjednicu Općinskog vijeća Baška Voda

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

 

D N E V N I       R E D       

 

  1. Usvajanje zapisnika sa 18. sjednice Općinskog vijeća
  2. Prijedlog Odluke o polugodišnjem obračunu proračuna Općine Baška Voda za 2020.godinu
  3. Polugodišnje Izvješće o radu općinskog načelnika za period siječanj - lipanj 2020.godine
  4. Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena I dopuna Urbanističkog plana uređenja ‘’Luka nautičkog turizma I luka otvorena za javni promet Baška Voda’’
  5. Prijedlog Odluke oizradi Izmjena I dopuna Urbanističkog plana uređenja ‘’Bast sjever- I1’’
  6. Prijedlog Odluke o djelomičnom oslobađanju od plaćanja poreza na korištenje javnih površina na području Općine Baška Voda
  7. Informacija po predmetu granice lučkog područja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma na dijelu k.o. Bast-Baška Voda, predio Promajna
  8. Informacije temeljem zahtjeva za otkup zemljišta u vlasništvu Općine Baška Voda
  9. Informacije temeljem zahtjeva za prodaju privatnog zemljišta Općini Baška Voda

 

Predsjednik Općinskog vijeća

Ante Lončar


PDF PDFZapisnik sa 18. sjednice PDF

 


PDF PDFIzvješće o radu općinskog načelnika siječanj-lipanj 2020 PDF

 


PDF PDFPrijedlog odluke o polugodišnjem obračunu proračuna za 2020 PDF

 


PDF PDF1 Prijedlog Odluke o donošenju I+D 2020[9584] PDF

 


PDF PDFGranice lučkog područja luke posebne namjene-luke nautičkog turizma na dijelu k.o. Bast-Baška Voda, predio Promajna PDF

 


PDF PDFOdluka o izmjeni i dopuni UPU Bast I1[9546] PDF

 


PDF PDFPrijedlog odluke o djelomičnom oslobađanju od plaćanja poreza na korištenje javnih površina na području Općine Baška Voda PDF