2. sjednica Općinskog vijeća, 10. rujna 2021.

3C663C8B3EA149FEAB548421E553E797

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BAŠKA VODA

OPĆINSKO VIJEĆE

Predsjednik

KLASA: 021-05/21-01/17

UR.BROJ2147/02-01-21/01

Baška Voda, 31. kolovoza 2021. god.

 

ČLANOVIMA
OPĆINSKOG VIJEĆA BAŠKA VODA

-svima-

 

Na temelju čl. 31. Statuta Općine Baška Voda (GL br. 7/21), čl. 69. i čl. 70. Poslovnika Općinskog vijeća Baška Voda (GL br. 7/21), sazivam za

 

10. rujna (petak)  2021.  godine  u 9:00 sati

 

u prostorijama zgrade Omladinskog doma  u  Baškoj Vodi, 2. sjednicu Općinskog vijeća Baška Voda

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I       R E D

 1. Usvajanje zapisnika sa konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća
 2. Izvješće o radu općinskog načelnika za siječanj-lipanj 2021.godine
 3. Prijedlog Odluke o visini naknade za rad članovima Općinskog vijeća Baška Voda
 4. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora trgovačkog društva ‘’Vodovod’’ d.o.o. Makarska
 5. Prijedlog za imenovanje člana Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobruza području Općine Baška Voda
 6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Baška Voda
 7. Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada I provedbi mjera na području općine Baška Voda za 2020.godinu
 8. Prijedlog Odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada u odnosu na lokacije na kojima je u više navrata utvrđeno nepropisno odbacivanje otpada na području općine Baška Voda
 9. Prijedlog Odluke o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća
 10. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi
 11. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama odluke o izradi izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja ‘’BAST SJEVER – I1’’
 12. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prometa na području Općine Baška Voda
 13. Prijedlog Odluke o povećanju temeljnog kapitala GRADINA-BAŠKA VODA d.o.o. u 100% vlasništvu Općine Baška Voda

 

Predsjednik Općinskog vijeća

Ante Lončar