8. sjednica Općinskog vijeća, 19. prosinca 2022. godine

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BAŠKA VODA

OPĆINSKO VIJEĆE

Predsjednik

KLASA: 024-02/22-01/41

UR.BROJ: 2181-17-01-22-01

Baška Voda, 12. prosinca 2022. godine

 

ČLANOVIMA
OPĆINSKOG VIJEĆA BAŠKA VODA

-svima-

Na temelju čl. 31. Statuta Općine Baška Voda (GL br. 7/21), čl. 69. i čl. 70. Poslovnika Općinskog vijeća Baška Voda (GL br. 7/21, 18/21), sazivam za

19. prosinca (ponedjeljak)  2022.  godine  u 9:00 sati

 

u prostorijama zgrade Omladinskog doma  u  Baškoj Vodi, 8. sjednicu Općinskog vijeća Baška Voda

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I       R E D

 

  1. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća
  2. Prijedlog Odluke o proračunu Općine Baška Voda za 2023. godinu

            - razvojni program za 2023.godinu

            - Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna za 2023. godinu

            - Prijedlog odluke o financiranju javnih potreba za rad mjesnih odbora Općine Baška Voda za 2023. Godinu

            - Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Baška Voda za 2023. godinu

            - Plan nabave roba, radova i usluga za proračunsku 2023. godinu

            - Program financiranja javnih potreba u predškolskom odgoju Općine Baška Voda za 2023. godinu

            - Program financiranja javnih potreba u kulturi Općine Baška Voda za 2023. godinu

            - Program financiranja javnih potreba u športu Općine Baška Voda za 2023. godinu

            - Socijalni program Općine Baška Voda za 2023. godinu

            - Program građenja objekata i uređenja komunalne infrastrukture na području Općine Baška Voda u 2023. godini

            - Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Baška Voda u 2023. godini

  1. Prijedlog Odluke o općinskim porezima Općine Baška Voda
  2. Prijedlog Odluke o komunalnom redu Općine Baška Voda
  3. Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Baška Voda
  4. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića ‘’Ježić’’ Baška Voda
  5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu I načinu rada Dječjeg vrtića ‘’Ježić’’ Baška Voda

 

Predsjednik Općinskog vijeća

Ante Lončar

 

PDF preuzimanjeZapisnik Sa sedme sjednice Općinskog vijeća Baška Voda, 29. studenoga 2022. .PDF

PDF preuzimanjePrijedlog Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Baška Voda .PDF

PDF preuzimanjePrijedlog Odluke o davanju suglasnosti na statut DV Ježič Baška Voda .PDF

PDF preuzimanjePrijedlog_Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem redu DV Ježić .PDF

PDF preuzimanjePrijedlog_Odluka o komunalnom redu Baška Voda .PDF

PDF preuzimanjePrijedlog_Odluka o općinskim porezima općine Baška Voda .PDF

PDF preuzimanjePrijedlog Odluke o Proračunu 2023 .PDF

PDF preuzimanjeFinanciranje rada mjesnih odbora 2023 .PDF

XLS preuzimanjeRačun rashoda i račun prihoda .XLSX

XLS preuzimanjeRazvojni program 2023 .XLSX

PDF preuzimanjeOdluka o financiranju POLITIČKIH STRANAKA 2023 .PDF

PDF preuzimanjePLAN NABAVE 2023 .PDF

PDF preuzimanjePredškolski odgoj program 2023 .PDF

PDF preuzimanjePrijedlog Odluke o izvršavanju proračuna 2023 .PDF

PDF preuzimanjePrijedlog Program GRAĐENJA OBJEKATA I UREĐAJA komunalne infrastrukture_ 2023 .PDF

PDF preuzimanjePrijedlog Program ODRŽAVANJA komunalne infrastrukture_ 2023 .PDF

PDF preuzimanjeProgram KULTURA 2023 .PDF

PDF preuzimanjeProgram ŠPORT 2023 .PDF

PDF preuzimanjeSOCIJALNI PROGRAM 2023 .PDF