Javni natječaj za imenovanje pročelnika/pročelnice Upravnog odjela za gospodarenje prostorom i komunalno-prometne poslove Općine Baška Voda, 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme

 
 
Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( NN br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19- u nastavku ZSN), općinski načelnik raspisuje
 
 
JAVNI NATJEČAJ
za imenovanje
PROČELNIKA / PROČELNICE
UPRAVNOG ODJELA ZA GOSPODARENJE PROSTOROM I KOMUNALNO - PROMETNE POSLOVE OPĆINE BAŠKA VODA,
1  izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme
uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca
 
                                   
 
Opći uvjeti za prijam u službu:
  • punoljetnost
  • hrvatsko državljanstvo
  • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima
Posebni uvjeti za prijam u službu:
  • magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke
  • najmanje 5 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
  • položen državni stručni ispit
  • poznavanje rada na računalu
  • položen vozački ispit B kategorije
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje u ovom Natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.
 
Za radno mjesto obvezan je probni rad od tri mjeseca.
U službu ne može biti primljena osoba kod koje postoje zapreke prijema u službu propisane člancima 15. i 16. ZSN-a.
 
Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:
- životopis
- presliku dokaza o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice)
- presliku osobne iskaznice
- dokaz o stručnoj spremi (u izvorniku ili ovjerena preslika)
- izvornik uvjerenja da kandidat nije pod istragom i da se ne vodi kazneni postupak (ne stariji    od šest mjeseci)
- vlastoručno potpisanu izjavu kandidata o nepostojanju zapreke iz članaka 15. i 16.  ZSN-a (izjavu nije potrebno ovjeravati).
- dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje 5 godine što se dokazuje sljedećim dokumentima:
a) potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
b) ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca iz koje je vidljivo u kojoj struci, na kojim poslovima i u kojem trajanju je ostvareno radno iskustvo
- dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, izjava i slično)
- dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije
 
Postupak prijama u službu obuhvaća obveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata, kojoj mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uvjete iz natječaja.
Opis poslova, podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnost kandidata i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru objavit će se na web-stranici Općine Baška Voda  www.opcinabaskavoda.com.
Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata objavit će se na oglasnoj ploči i na web-stranici Općine Baška Voda najmanje pet dana prije održavanja provjere.
Uvjerenje (medicine rada) o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja kandidat prije donošenja rješenja o prijamu.
Osoba koja ne podnese pravodobnu ili urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom na natječaj. Osobi se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenom na natječaj.
Na natječaj se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, ali su ga dužni položiti u roku od jedne godine od prijama u službu.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti kod prijama u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju dokazuje to izvornikom rješenja ili potvrdom o priznatom statusu i potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom za vrijeme ovog natječaja.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Općina Baška Voda, Povjerenstvo za provedbu natječaja, Obala sv. Nikole 65, Baška Voda, s naznakom: »Javni natječaj za imenovanje pročelnika/pročelnice Upravnog odjela za gospodarenje prostorom i komunalno-prometne poslove Općine Baška Voda – ne otvaraj«.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Obavijest o ishodu natječaja bit će dostavljena kandidatima u zakonskom roku. Po raspisanom natječaju ne mora se izvršiti izbor, u kojem slučaju se donosi odluka o poništenju natječaja.
 
 
Općinski načelnik
Josko Roščić
 
KLASA: 112-02/23-01/01
URBROJ: 2181-17-02-23-01
Baška Voda, 14.studenog 2023.
 
 

 
Javni natječaj za imenovanje pročelnika/pročelnice Upravnog odjela za gospodarenje prostorom i komunalno-prometne poslove Općine Baška Voda, 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme je dostupan na poveznici: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8366228.html