20. sjednica Općinskog vijeća - poziv

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BAŠKA VODA

OPĆINSKO VIJEĆE

Predsjednik

 

KLASA: 021-05/17-01/11

UR.BROJ: 2147/02-01-20/18

Baška Voda, 28.  listopada 2020. god.

 

ČLANOVIMA
OPĆINSKOG VIJEĆA BAŠKA VODA

-svima-

 

Na temelju čl. 31. Statuta Općine Baška Voda (GL br. 10/09,12/12, 6/13,11/13, 2/17-proč. tekst, 4/18, 3/20), čl. 69.  i čl. 70.  Poslovnika Općinskog vijeća Baška Voda (GL br. 10/09, 6/13, 11/13, 2/17-proč. tekst, 4/18, 3/20), sazivam za

4.  studenoga (srijeda)  2020.  godine  u 9:00 sati

u prostorijama zgrade Omladinskog doma  u  Baškoj Vodi, 20. sjednicu Općinskog vijeća Baška Voda

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

 

D N E V N I       R E D       

  1. Usvajanje zapisnika sa 19. sjednice Općinskog vijeća
  2. Prijedlog Odluke o ukidanju Odluke o naknadi za razvoj vodoopskrbnog sustava Općine Baška Voda
  3. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi sa dijela k.č. 7673/1 k.o. Bast-Baška Voda
  4. Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području općine Baška Voda
  5. Prijedlog Odluke o prikupljanju ponuda za održavanje javne rasvjete u naseljima na području općine Baška Voda
  6. Zahtjev Marea Alta d.o.o. za izradu UPU Urania
  7. Prodaja zemljišta Općine Baška Voda (namjena)
  8. Informacija za otkup privatnog zemljišta Općini Baška Voda (Rogač-DVD)
  9. Ostalo

 

Predsjednik Općinskog vijeća

Ante Lončar

 


PDF PDFZapisnik sa 19. sjednice PDF

 


PDF PDFPrijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi PDF

 


PDF PDFOdluka o prikupljanju ponuda za javnu rasvjetu PDF

 


PDF PDFOdluka o komunalnim djelatnostima - povjeravanje komunalnih poslova] PDF

 


PDF PDFOdluka o ukidanju odluke o naknadi za razvoj vodoopskrbnog sustava Općine Baška Voda PDF