21. sjednica Općinskog vijeća, 16. prosinca 2020.


3C663C8B3EA149FEAB548421E553E797

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BAŠKA VODA

OPĆINSKO VIJEĆE

Predsjednik

 

KLASA: 021-05/17-01/11

UR.BROJ: 2147/02-01-20/19

Baška Voda, 10. prosinca 2020. god.

ČLANOVIMA
OPĆINSKOG VIJEĆA BAŠKA VODA

-svima-

 

Na temelju čl. 31. Statuta Općine Baška Voda (GL br. 10/09,12/12, 6/13,11/13, 2/17- proč. tekst, 4/18, 3/20), čl. 69.  i čl. 70.  Poslovnika Općinskog vijeća Baška Voda (GL br. 10/09, 6/13, 11/13, 2/17-proč. tekst, 4/18, 3/20), sazivam za

16.  prosinca (srijeda)  2020.  godine  u 9:00 sati

u prostorijama zgrade Omladinskog doma  u  Baškoj Vodi, 21. sjednicu Općinskog vijeća Baška Voda

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

 

D N E V N I       R E D

1. Usvajanje zapisnika sa 20. sjednice Općinskog vijeća

 

PDF preuzimanjeZapisnik s 20. sjednice Općinskog vijeća PDF

 


 

2. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Proračuna Općine Baška Voda za 2020. godinu

    -  Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna za 2020. Godinu

    -  Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Baška Voda za 2020.godinu

    -  Plan nabave roba, radova I usluga za proračunsku 2020.godinu

    -  Program financiranja javnih potreba  u predškolskom odgoju Općine Baška Voda za 2020.godinu

    -  Program financiranja javnih potreba u kulturi Općine Baška Voda za 2020.godinu

    -  Program financiranja javnih potreba u športu Općine Baška Voda za 2020.godinu

    -  Socijalni program Općine Baška Voda za 2020.godinu

 

PDF preuzimanjeIzvršavanje proračuna 2020. izmjenjen PDF

PDF preuzimanjeOdluka o financiranju političkih stranaka 2020. PDF

PDF preuzimanjeFinanciranje rada mjesnih odbora 2020. PDF

PDF preuzimanjePlan nabave 2020. PDF

PDF preuzimanjePredškolski odgoj program 2020. PDF

PDF preuzimanjeProgram kultura 2020. PDF

PDF preuzimanjeProgram šport 2020. PDF

PDF preuzimanjeSocijalni program 2020. PDF

PDF PDFRebalans 2020. XII PDF

 


 

3. Prijedlog Odluke o proračunu Općine Baška Voda za 2021. Godinu

    -  Razvojni program za 2021.godinu

    -  Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna za 2021. Godinu

    -  Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Baška Voda za 2021.godinu

    -  Prijedlog odluke o financiranju javnih potreba za rad mjesnih odbora Općine Baška Voda za 2021.godinu

    -  Plan nabave roba, radova i usluga za proračunsku 2021.godinu

    -  Program financiranja javnih potreba u predškolskom odgoju Općine Baška Voda za 2021.godinu

    -  Program financiranja javnih potreba u kulturi Općine Baška Voda za 2021.godinu

    -  Program financiranja javnih potreba u športu Općine Baška Voda za 2021.godinu

    -  Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Baška Voda u 2021.godini

    -  Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Baška Voda u 2021.godini

 

PDF preuzimanjeRazvojni programi 2021. PDF

PDF PDFIzvršavanje proračuna 2020. PDF

PDF preuzimanjeProračun 2021. PDF

PDF preuzimanjeOdluka o financiranju političkih stranaka 2021. PDF

PDF preuzimanjeFinanciranje rada mjesnih odbora 2021. PDF

PDF preuzimanjePlan nabave 2021. PDF

PDF preuzimanjePredškolski odgoj program 2021. PDF

PDF preuzimanjeProgram kultura 2021. PDF

PDF preuzimanjeProgram održavanja komunalne infrastrukture 2021. PDF

PDF preuzimanjeProgram građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2021. PDF

PDF preuzimanjeSocijalni program 2021. PDF

 


 

4. Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2021. godini

 

PDF preuzimanjePrijedlog Odluke o privremenoj zabrani radova za 2021. g. PDF

 


 

5. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluga povezanih sa  javnom uslugom na području Općine Baška Voda

 

PDF preuzimanjeOdluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja mješanog kom. i biorazgradivog kom. otpada PDF

 


 

6. Prijedlog Odluke o ispravku pogreške u Odluci o izradi Strateškog razvojnog programa Općine Baška Voda za razdoblje 2016. do 2020.godine

 

PDF preuzimanjeNacrt odluke o ispravci greške - strateški PDF

 


 

7. Prijedlog Zaključka o rekonstrukciji hotela Hrvatske u općini Baška Voda uz pridržavanje UPU Općine Baška Voda te postojećih gabarita

 

PDF preuzimanjeZaključak o rekonstrukciji hotela Hrvatska u Općini Baška Voda PDF

 


 

Predsjednik Općinskog vijeća

Ante Lončar